Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

نصیر مهرین

  رهبر القاعده در     کابل کشته شد

و ما طیارۀ بدون سرنشین و "اجرای کنندۀ عدالت" نداریم!

الظواهری رهبر"القاعده" در کابل توسط طیارۀ بدون سرنشین امریکا کشته شده است. در پیوند با آن:

- حضور الظواهری در کابل نشان داد که گروه طالبان افزون بر ادامۀ حفظ افکار و کردارعقب مانده و ستمگرانۀ ضد انسانی علیه مردم ما، همچنان حامی و پناه دهندۀ دهشت افگنان مشهورجهانی است.

- رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، قتل الظواهری را "اجرای عدالت" نامید.

- دهشت افگنی که رنج بیشتر مظالم اش را مردم افغانستان دیده اند.

- این خبر برای ملیون ها انسانی که در چنگال خونین وسیاه دهشت افگنان طالبان، مظلومانه به سر می برند، آیا تبسم آمیخته با اندوه و درد را  نیز بار نخواهد آورد. زیرا تحویل دهی قدرت به یک گروه تروریستی – دهشت افگن، بی عدالتی بود و با چنین تبعات.

- پیداست که این معاهدۀ دوحه(توطئه آمیخته با شیطنت خلیلزاد)، کمترمزخرف نبوده است.

- مشکل با طالبان، در محدودۀ بازگشایی مکاتب دختران پایان نمی یابد. آنها روزی مدارس مغز شویی را با ترویج مضامین انسان ستیزانه باز خواهند کرد، اما از تروریست دوستی، تحجر و ابعاد تبعیض های ننگین فرو نخواهند آمد.

- تجارب جهانی و اوضاع کشور ما حاکی از آنست که تحقق عدالت زمانی میسر تواند شد که  عدالت خواهی در افغانستان به ثمر بنشیند ومردم دارندۀ نهاد های عدالت خواه و حکومت تأمین کنندۀ عدالت شوند.

- رهایی مردم افغانستان  از زیر تسلط خونبار واسارت مرکبار طالبان، نه با طیاره های بمب افگن بدون سرنشین میسر است ونه مردم آنرا دارند. مردمی که شب وروز درد میکشند، نیاز به ایجاد تشکلهای نجاتبخش، همسویی وهماهنگی آنها بر بنیاد تأمین عدالت اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی واجتماعی و... دارند که حکومت غیر دینی به آن چهرۀ شفاف تر می بخشد.

*الظواهر در منطقۀ شیرپور با خانواده اش در پناه طالبان به سر می برد.

*عکس از صفحۀ فارسی بی بی سی.. 2 اگست 2022

..........................................

     عتیق الله نایب خیل  

جوبایدن چه گفت؟

«اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌تان را بلند کنید».

قدیمی ها می گفتند که: وقتی انگشت اتهام و ملامت را به سمت کسی نشانه می رویم باید توجه داشته باشیم که چهار انگشت دیگر به طرف خودماست.

هیچ کشوری، مخصوصاً کشورهای استعماری بزرگ، بدون داشتن مقاصد سیاسی و سود آوری برای شان، کمک های بلاعوض و مفت و مجانی، در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دهند.

ایالات متحدۀ امریکا بعد از حادثۀ یازده سپتمبر به افغانستان لشکرکشی کرد و با سقوط امارت طالبانی حکومت دست نشانده اش را رویکار آورد. حالا که منافع اش ایجاب نمی کرد در افغانستان باقی بماند، راه اش را گرفت و رفت. جوبایدن هم برای این که رسوایی اش در بیرون رفت عجولانه و برنامه ریزی ناشده اش از افغانستان را توجیه نماید انگشت ملامت به سوی مردم ما دراز می نماید، غافل از این که چهار انگشت دیگر به جانب خودش است و به این بهانه نمی تواند جنایتِ بازی با سرنوشت مردم را کتمان نماید.

جانب دیگر این است که اگر ما هم انگشت ملامت به سوی جوبایدن دراز می کنیم، باید بپذیریم که چهار انگشت ملامت دیگر به طرف خودماست. کجای این گفته اش غلط است که: «اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌ تان را بلند کنید».

.....................................

عتیق الله نایب خیل

مثلث خبیثه!

 

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان، از جانب وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از وظیفه اش سبکدوش گردید. قربانی شدن او مثلثی را تکمیل کرد که در بیست سال اخیر بیشترین تلاش را در حفظ نیروهای تروریست طالبی و نقش فعال در به قدرت رسیدن دوبارۀ این گروه متحجر قرون وسطایی داشتند.

به همه گان معلوم است که سلاح و مهمات و هرنوع امکانات لوژیستیکی و جاهای امن برای گروه تروریست طالب به وسیلۀ پاکستان مهیا ساخته می شد و مشروعیت بین المللی اش نتیجۀ کار همین مثلث خبیثه، خلیل زاد، حامد کرزی و اشرف غنی است.

بدون شک پالیسی سازان سیاست خارجی ایالات متحده سیستم سرمایه داری حاکم بر این کشور است؛ ولی این سیستم مشوره های لازم و ضروری را از افرادی می گیرد که از اوضاع کشورهای مورد بحث مطلع باشند. بنابرآن نقش افراد را در تعیین این پالیسی ها و سیاست ها نمی توان نادیده گرفت. نقشی را که حامد کرزی، اشرف غنی و زلمی خلیلزاد در بیست سال اخیر ایفا کردند فاجعه یی را بر کشور تحمیل کردند که نتیجه طبیعی اش به قدرت رسانیدن طالبان بود.    

این سه شخص اما نه تنها از نتیجۀ کارشان نفعی نبردند؛ بلکه روسیاهی ابدی نیز نصیب شان گردید. خلیلزاد به استعفا جبری سوق داده شد، اشرف غنی به صورت شرم آوری از کشور فرار کرد و حامد کرزی دورۀ تحقیرآمیزی را در داخل کشور سپری می کند و نامش نیز از میدان هوایی کابل حذف گردید. (همین یک نکته آمدن طالبان مثبت است که از اثر آن این مثلث خبیثه حذف شد.)

..........................................  

 داکتر لعلزاد

چه باید کرد ؟

برنامه غنی «ادامه راه نجیب با آموزش از تجربه ناکام او» است !

? آنچه غنی می خواهد «ادامه حکومت خودش تا پایان دوره ۵ ساله»، «چوروچپاول بیشتر دارایی های عامه» و در نهایت، «تجهیز/اکمال بیشتر طالبان» (برای ادامه‌ی افغانیزه/پشتونیزه سازی کامل کشور) است!

? «تخلیه شهرستان ها»، «ملیشه سازی دولتی» و «دفاع از مراکز ولایات» (به ویژه شهرهای بزرگ/عمده)، دقیقا ادامه برنامه داکتر نجیب است که شاید بتواند عمر حکومت غنی در ارگ کابل را اندکی دراز کند (دیگر برای او هیچ مهم نیست که در شهرستان/ولایت ها چه می گذرد، روزانه چند نفر کشته می شوند و یا مردم با چه قحطی و قیمتی و مصیبت ها گرفتار می شوند)!

? حال، غنی می داند که طالبان آن‌قدر تقویه، تجهیز و اکمال شده اند و در تمام شهرستان ها آن‌قدر گسترش یافته اند که وارث بالاستحقاق و جانشین بلامنازعه قدرت او برای مدت های طولانی تر خواهند بود (زیرا او از یک سو با نابود سازی مستحکم ترین «پشت جبهات مقاومت» در گام اول، خواست که از «تجربه ناکام تسلیمی شهر کابل توسط نجیب به حکمتیار» جلوگیری کند و از سوی دیگر، رهبران و بزرگان اقوام غیرپشتون را آن‌قدر خسی و آلوده در فساد خود ساخته است که هیچ‌یک از آن ها «شهامت مقاومت» یا «ادعای زعامت» در کشور را ندارند... با آنکه «میدان برای همگان باز است»)!

? اثبات گفته های بالا را می توان در این «ادعا» و در «میدان عمل» دید که «غنی هرگز در صدد سرکوب طالبان و پاک سازی آن ها از شهرستان ها نبوده و نمی باشد» (او فقط می خواهد که به کمک «ملیشه های دولتی و نیروهای امنیتی» خود از سقوط شهرهای بزرگ/عمده جلوگیری کند… اگر بتواند)!

? غنی با این برنامه، «تا که می چلد، می چلاند» (ادامه حکومت تا سقوط و پس از آن نوبت طالبان کرام)!

+ + +

? در چنین اوضاع و احوال، وظیفه «نسل جوان» است که با تحلیل شرایط عینی (گیرماندن در بین دو «آسیا-سنگ») و تجربه/الگوی ماندگار مسعود بزرگ، بیندیشند که چگونه می توانند خود را حفظ کنند، منسجم شوند، رهبری خود را بوجود آورند، پایگاه های مقاومت خود را ایجاد کنند، لابیگری نمایند، ارتباطات (داخلی و خارجی) خود را گسترش دهند، حلقات خود را با هم وصل کنند و به «مبارزه و مقاومت» ادامه دهند...

? اگر کسانی توان ایجاد پایگاه و شهامت مقاومت در مقابل غنی/طالب را دارند، فراخوان «پیوستن افراد و نیروهای امنیتی» به پایگاه خود را صادر کنند، تا افراد و نیروهای عدالت‌خواه که نمی خواهند بیهوده در صفوف غنی/طالب کشته شوند، به پایگاه آن ها مراجعه کنند و «چوب سوخت ملیشه های دولتی و طالبی» نشوند...

..........................................

نعیم اساس، پاریس

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان،

برنده اصلی ای اس ای پاکستان

امریکا یکبار دیگر افغانستان را به مرکز تمام نا امنی های جهان مبدل کرد و بدست گرگان ای اس ای پاکستان تسلیم میکند.  ادارات استخبارات پاکستان که با استفاده از ستون پنجم نظام  افغانستان را  متلاشی کرده، توانست با مهارت خاص یک گروه جاهل و قرون اوستایی را مشروعیت بین المللی دهند وبا هزار نیرنگ و دروغ  جهان را به کمک لا بگری های چند خارجی افغان تبار قوم پرست فریب دهند و این موجودات عصر حجر را بر گرده های مردم مظلوم افغانستان حاکم سازند.

افغانستان وارد یک جنگ داخلی و قومی خواهد شد؟ پرسیدن این سوال چند سال پیش پوچ به نظر می رسید. نه در سال ۲۰۲۱. حادثه بهسود و مسلح شدن هزاران نفر در مناطق مرکزی،  آغاز جنگ های قومی خواهد بود.

موجودیت یک نظام پو شالی، ضعیف و وابسته به امریکا،  نداشتن یک تعریف درست از دشمن، نبود یک الترنتیف سیاسی ملی و تمایلات قومی دولتمردان افغانستان، با خروج نیروی های خارجی از این کشور، خطر از هم پاشیدن رژیم فعلی، گرفتن قدرت توسط طالبان،  و جنگ داخلی را در بر دارد.

جنگ داخلی چیست و چه وقت باوجود می آید؟

جنگ های داخلی معمولاً زمانی بو جود می آیند که بخشی از مردم احساس ظلم جدی را می کنند و وقتی معتقدند که هیچ چیز دیگری جز مبارزه مسلحانه نمی تواند شرایط را اصلاح کند.

چه کسی در افغانستان  احساس ظلم می کند؟ با گرفتن قدرت توسط طالبان، اکثریت جامعه، هم از مرد وزن، اقلیت های قومی و مذهبی، نخبگان، جوانان آزاد اندیش و زنان که بیشتر از ۵۰ فیصد نفوس جامعه را تشکیل میدهند، تحت تظلم طالبان قرار خواهند گرفت. قوم پرستی، زن ستیزی و تبعیضات مذهبی نزد طالبان هنوز یک پدیده عادی و نور مال به نظر میخورد .

آیا خروج نیروی امریکایی از افغانستان نگران کننده است؟

اگر مذاکرات صلح  به پیروزی نرسد، خشونت های قومی ممکن است پس از خروج نیروی های امریکایی بروز کند. اشرف غنی که خود معمار حالت فعلی است، با حامد کرزی و یک حلقه خبیثه  طالبان را به مشروعیت بین المللی رسانده است و امکان دارد قدرت را برایشان به یک شکلی  تسلیم دهد. در این صورت جنگ قومی می تواند به راحتی آغاز شود و از آنجا جنگ داخلی سرتاسری بو جود آید.

برخی از گروه های مسلح از اقلیت های قومی می توانند تلاش های خود را در وجود یک جنبش دموکراتیک ، جبهه متحد ملی، برای مقابله با توسعه طلبی طالبان اغازکنند.

اما اگر یک رژیم وجود میداشت که تصور می شود می تواند این شبح جنگ داخلی را دفع کند ، این دموکراسی است.

..........................................

عتیق الله نایب خیل

سال ۱۵۰۰ خورشیدی مبارک!

(از بیانات رهبر انقلاب)

«یک بار دیگه نوروز باستانی ره و حلول سال ۱۵۰۰ هجری شمسی ره به تمام افغانا، به تمام مسلمانا و به تمام هه هه همسایای ما از صمیم قلب تبریک می گم»*

این که به عوض سال ۱۴۰۰، سال ۱۵۰۰ تبریک گفته شود می پذیریم که انسان از سهو و خطا خالی نیست و زبان می تواند اشتباه نماید. اما صورت تبریک گفتن و کلمات و جملاتی که بکار برده می شود، مخصوصا" وقتی که از زبان شخص اول مملکت باشد، باید بسیار دقیق و سنجیده باشد.

این را هم می پذیریم که شاید رئیس جمهور بنابر مصروفیت های بیش از حد نتواند بیانیه اش را بنویسد تا از روی آن خط خوانی نماید. اما نمی دانم مصروفیت تعداد کثیری از مشاورین، از جمله مشاورین فرهنگی، چی است تا چند جملۀ که شایستۀ رئیس جمهور است، مخصوصا" در مواقعی که باید آماده گی ها از قبل گرفته شود، بنویسند و در اختیارش بگذارند.

حال بیایید این سخنرانی را در اختیار کشورهای همسایه بگذاریم که رئیس جمهورما، و دومین مغز متفکرجهان، برای آن ها چه پیامی دارد. 

باسواد بودن تنها به خواندن و نوشتن خلاصه نمی شود. متاسفانه کم سوادی و بی سوادی از صدر تا ذیل دولت و احزاب سیاسی ما مشاهده می شود. یک نظر اجمالی کافیست تا دریابیم این رهبران از سواد کافی بی بهره هستند. گاهی عقب تریبون و یا در مصاحبه های شان چنان کلمات و جملاتی به کار می برند که فقط در کوچه و بازار گفته می شود.

عیب دیگر کار این است که همان کلمات و جملات مورد استقبال حاضرین قرار می گیرد و برای شان کف زده می شود.  

     *************************

*از سخنرانی رئیس جمهور به مناسبت سال نو.

..........................................

اسد شامل

تاملی بر کتاب " اشک قلم و فریاد کفش "

اخیرن کتاب " اشک قلم و فریاد کفش ".نوشته ی نویسنده ی فرزانه و توانا جناب آقای نصیرمهرین با محبت ایشان که بر بنده منت گذاشتند و از ایشان سپاسگزارم بدستم رسید . این کتاب با دقت خاص تهیه شده و از قطع و صحافت خیلی عالی برخوردار است . تصویر روی جلد که خود بیانگر محتوای کتاب است خیلی موزون و با ذوق عالی طراحی شده , کتاب دارای ۵۲ فصل و یا عنوان است, در واقع می توان گفت همه حکایات و زبان حال "قلم" و " کفش "است که از طرف نویسنده به شکل خیلی زیبا و دلچسب برشته تحرر درآمده. از خاطرات ناگوار و دردناک "قلم" در می یابیم که چگونه ضحاکان روزگار و اهل زر و زور با فشردن گردنش فرمان قتل و تاراج انسان های بیگناه ر ارقم زدند, با جوهرش بروی کتاب خدا برای بدام انداختن دیگران سوگند نوشتند و اما دیدیم که چه نامردانه آن را زیر پا گذاشتند و امثال این نامرادی ها, همچنان است حکایت "کفش" که چه گونه زمانی چاپلوسان روزگار گرد و خاکش را پاک می کردند و در بسا مواقع صاحبانش را سر می بریدند و اما باز هم همین کفش های باهمت با پرواز شان به سوی دروغ گویان و یاوه سرایان دهان شان را         می بستند. 

این کتاب واقعن از ارزش والای فرهنگی و ادبی برخوردار است, این است که مطالعه ی آنرا به همه فرهنگیان و دوستان اهل کتاب صمیمانه توصیه می کنم . اینک شما را به مطالعه ی متن مختصری از این کتاب ذیلن دعوت می نمایم :

من در دست دشمن

انسان ها !

کسی از جمع شما " اشرف المخلوقات "، روزی مرا ارزان خرید، در روی میز نهاد . شب که تاریک شده بود، با چشمان مست، خرامان سوی من آمد. در آغاز پنداشتم که مرا با معشوقه ی خویش اشتباه گرفته است. چراغی را روشن کرد و دست بسوی من و کاغذ برد . گلویم را چندین بار فشرد، من همچنان بی زبان و خاموش گریان می نگریستم و شکنجه می شدم . دقایقی گذشت " اشرف مخلوقات " تبسم های رضایت آمیز نمود، سر در بالین گذاشت. سخنان دل برخاسته ی من و کاغذ و آن شب، فریادی بود که می گفت :

" که ای نیکبخت این نه شکل من است

و لیکن قلم در کف دشمن است"

..........................................

 

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

داکترشکرالله کهگدای

سابق استاد دانشگاه کابل

 

نجات کره زمین

 

از ماجراجویی های دونالد ترامپ

 

          فرمانروایی 4 ساله دونالد ترمپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا, همراه بود با ناسازگاری وهیاهوی چالش برانگیز وماجراجویانه وی همچون کاوباهای یکی دوصد سال پیش امریکا در زد وبند ها وبرخوردهای ماجراجویانه وی در امور داخلی وجهانی که نه تنها ایالات متحده بلکه بصورت کل کره زمین زیبای ما را در یک تنگنای خود محوری وگسست با جهانی ساخته بود که کره زمین زیبای ما دارد به حیث یک کلبه مشترک بویژه در مبارزه با ضربات کشنده بیماری کرونا وایرسباید باهم یک دست شوند تا این آفت کشنده را مهارنمایند, نه این که از این آفت کشنده, به حیث یک ابزار سیاسی به کارببندند.

          دونالد ترامپ بدون تجربه سیاسی و اداری و مردمداری, در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده برهیلاری کلنتون خانم بل کلنتون رئیس جمهوری سابق ایالات متحده غلبه کرده برکرسی ریاست جمهوری امریکا در کاخ سفید تکیه زد وبه شکست و ریخت رشته های بنیادین اجتماعی وسیاسی امریکا دست زد که زیان این یکه تازی هایش نه تنها باعث خشم متحد طبیعی امریکا یعنی جامعه اروپا شد بلکه تیرجفایش مستقیما سینه مردم افغانستان را آماج قرارداد.

          به میدان کشیدن دوباره زلمی خلیلزاد برای گفتگوهای به اصلاح صلح ورسمیت دادن به داره مافیایی وچاکر پاکستان یعنی طالبان جانی و وحشی, تیرهای کشنده یی بود که بر سینه زخمی مردم افغانستان فرود آمده رفت وهیچ سودی به حال مردم داغدار افغانستان نداشته وندارد.

          رسمیت دادن به داره طالبان جانی وشیطان پرست , آن ها را چنان جسور و مست باده حمایت زلمی خلیلزاد در قطر ساخته است که این مستی فرومایگی خودرا با افزایش حملات انتحاری وانفجاری وسربریدن ها وقتل های بی وقفه مردم ملکی و نیروهای امنیتی افغانستان جشن گرفته اند و چون حمایت خلیلزاد را با خود دارند به هیچ اصول و موازین و فضایل وقواعد اسلامی وانسانی و اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد, ارزشی قایل نیستند و  هرچه میتوانند خاک افغانستان را با خون مردم بیچارۀ آن سرخ کرده میروند.

    اکثریت مردم ایالات متحده  تصمیم گرفتند تاطومار سیاه خیزوجست های ماجراجویانه دونالد ترامپ را در انتخابات 20 نوامبر 2020 با رأی قاطع خود برچینند وبا آن که دونالد ترامپ مذبوحانه حتی تا مرز فراخوان آشوبگران طرفدرانش جهت یورش به  ساختمان کاپیتال هیل یعنی کانگرس ایالات متحده که درحال رأی زنی بودند,  تلاش ورزید تا دست به کودتای ماجراجویانه بزند, مگر تیرش بخاک خورد وجو بایدن از حزب دموکرات, بحیث چهل وششمین رئیس جمهور ایالات متحده در 20 جنوری 2021 سوگند وفاداری یاد کرد ودر نخستین روز کاری اش فرمان های را  در کاخ سفید به امضا رسانید که خط بطلان بر بسیاری تلاش های ماجراجویانه دونالد ترامپ کشید.

 

  هر رئیس جمهور نو ایالات متحده تقریبا 200 کارمند بالارتبه لشکری وکشوری را باید خود سراز نو برگزیند که جوبایدن توانست صد درصد کارمندانش را از میان شخصیت های با تجربه وکارشناس برگزید که این رقم بسیار برازنده و منحصر به فرد است. برای نخستین بار یک خانم و آن هم یک رنگه پوست یعنی کامالاهاریس به معاونی ریاست جمهوری امریکا در حکومت جوبایدن رسید. برای نخستین بار یک رنگه پوست در کرسی پنتاگون یعنی وزارت دفاع ایالات متحده برگزیده شد.

    همان جان کیری جان  وزیر خارجه حکومت بارک حسین اوباما  بود با آن که اشرف غنی انتخابات 5 سال پیش را در افغانستان کاملا باخته بود وحتی رأی گوسفندان ضیاالحق امرخیل پاکستانی  هم رأی اورابالا برده نتواست مگر همین جان کیری جان بود دست اشرف غنی رابا رأی گوسفندانش بالاکرد وکرسی  ریاست جمهوری افغانستان را در ارگ کابل دو دسته به وی بخشید ودهن داکترعبدالله عبدالله باز ماند. حالا همان جان کیری جان بحیث فرستاده ویژه رئیس جمهور جو بایدن در امور تغیر اقلیم برگزیده شده است.

 فرمان های جو بایدن ازاین قراراست:

 

در پاسخ به وبای COVID-19

دستورالعمل حفاظت از نیروی کار فدرال و نیاز به ماسک پوشیدن: نیاز به ماسک ، فاصله فیزیکی و سایر اقدامات بهداشتی در حالی که در ساختمان های فدرال هستید.

دستورالعمل سازماندهی و بسیج دولت ایالات متحده برای ارائه یک پاسخ یکپارچه و موثر در مبارزه با COVID-19 و ارائه رهبری ایالات متحده در زمینه بهداشت و امنیت جهانی: موقعیت یک هماهنگ کننده پاسخ COVID-19 را در دفتر اجرایی ایجاد می کند.

پیوستن مجدد به سازمان بهداشت جهانی:

جو بایدن نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد ، آنتونیو گوترش ، برای لغو قصد قبلی ایالات متحده برای خروج از سازمان بهداشت جهانی در حالت بیماری همه گیر کروناوایرس ارسال می کند.

بیشتر: مهمترین چالش های سیاست خارجی جو بایدن در سال 2021

دستورالعمل ارتقا Safety ایمنی COVID-19 در سفرهای داخلی و بین المللی: به انواع خاصی از سفرهای داخلی از جمله هواپیما ، قطار ، کشتی و اتوبوس بین شهری نیاز به ماسک دارد و کسانی که از یک کشور خارجی به ایالات متحده می آیند نیاز به ارائه مدرک جدید تست COVID-19 منفی قبل از ورود "تا حد امکان"

دستورالعمل بهبود و گسترش دسترسی به مراقبت ها و درمان های COVID-19: توسعه درمان های COVID-19 - به ویژه مواردی را که می توان "به راحتی تولید ، توزیع و اداره کرد" - تسریع می کند و کمک های موجی به مراقبت های ویژه و امکانات مراقبت طولانی مدت

دستورالعمل اجرایی در مورد اطمینان از پاسخ داده ها به COVID-19 و آینده با تهدیدهای جدی برای بهداشت عمومی: با تعیین یک مقام ارشد در چندین آژانس برای کار در مورد داده های COVID-19 ، جمع آوری داده ها را برای تهدیدهای بهداشت عمومی مانند COVID-19 افزایش می دهد ، از جمله اقدامات دیگر.

دستورالعمل زنجیره تأمین بهداشت عمومی پایدار: چندین سازمان را به بررسی و ارزیابی موجودی منابع پاسخ همه گیر ، مانند تجهیزات محافظت شخصی هدایت می کند.

دستورالعمل اطمینان از پاسخگویی و بازیابی همه گیرانه عادلانه: ایجاد یک گروه ویژه COVID-19 عدالت در وزارت بهداشت و خدمات انسانی برای ارائه توصیه هایی در مورد کاهش نابرابری های بهداشتی ناشی از همه گیری.

دستورالعمل ایجاد هیئت آزمایش همه گیر COVID-19 و اطمینان از نیروی انسانی پایدار بهداشت عمومی برای COVID-19 و سایر تهدیدهای بیولوژیکی: تاسیس یک هیئت آزمایش همه گیر COVID-19 برای هماهنگی تلاش های آزمایش COVID-19 فدرال

دستورالعمل حفاظت از سلامت و ایمنی کارگر:

قانون ایمنی و بهداشت شغلی را مرور می کند تا تغییرات مربوط به حفاظت بهتر از COVID-19 را شناسایی کند

دستورالعمل حمایت از بازگشایی و ادامه فعالیت مدارس و ارائه دهندگان آموزش در اوایل دوران کودکی:

 دبیر آموزش و پرورش را برای کمک به کشورها در تصمیم گیری در مورد اینکه آیا و چگونه با خیال راحت مجدداً برای یادگیری حضوری مدارس راباز کنید ، راهنمایی می کند و مجموعه داده ها را برای اطلاع رسانی مجدد ایمن و غیره هماهنگ می کند. وضعیت یادگیری حضوری در صنوف درسی.

کمک اقتصادی و انجماد پرداخت وام های دانشجویی فدرال:

منشی آموزش و پرورش را موظف می کند تا پرداخت وام دانشجویان و دانشجویان را متوقف کند و نرخ بهره را در 0٪ نگه دارد

دستورالعمل امداد اقتصادی مربوط به بیماری همه گیر COVID-19: همه دستگاه های اجرایی را به بررسی اقدامات برای رفع بحران اقتصادی ناشی از همه گیری راهنمایی می کند

دستورالعمل حفاظت از نیروی کار فدرال:

حمایت از کار فدرال را گسترش می دهد ، از جمله قرار دادن آژانس های فدرال در مسیر نیاز به حداقل حقوق 15 دلاری برای پیمانکاران.

دستورالعمل اجرایی برای تضمین آینده توسط کلیه کارگران آمریکا در کل آمریکا انجام می شود: میزان هزینه های فدرال را که برای شرکت های آمریکایی می رود افزایش می دهد و دستور افزایش محتوای داخلی را می دهد

دستورالعمل تقویت Medicaid و قانون مراقبت مقرون به صرفه:

یک دوره ثبت نام سه ماهه - از 15 فوریه تا 15 مه - برای اجازه دادن به تعداد بیشتری از آمریکایی ها برای ثبت نام در مراقبت های بهداشتی در طول بیماری همه گیر آغاز می شود ، و همچنین سازمان ها را به آدرس دهی راهنمایی می کند. سیاست هایی که دسترسی به مراقبت های بهداشتی را محدود می کند.

بیشتر: بایدن برای گسترش ثبت نام مراقبت مقرون به صرفه در میان COVID-19 در دستورالعمل اجرایی جدید

یادداشت حفاظت از سلامت زنان در خانه و خارج از کشور:

 قانون جهانی گنگ ، یا همان "سیاست مکزیکو سیتی" را لغو می کند که بودجه ایالات متحده را برای افراد غیر انتفاعی بین المللی که مشاوره یا ارجاع برای سقط جنین ارائه می دهند ، مسدود کرد.

بحران اقلیمی

دستورالعمل حفاظت از بهداشت عمومی و محیط زیست و بازیابی علوم برای مقابله با بحران آب و هوا: مجازات موقت فعالیت نفت و گاز در پناهگاه ملی حیات وحش قطب شمال ، لغو مجوز خط لوله Keystone XL ، از جمله اقدامات دیگر

چگونه بایدن اقدامات زیست محیطی ترامپ را معکوس می کند

پذیرش توافق نامه آب و هوای پاریس: ایالات متحده مجدداً به توافق نامه آب و هوای پاریس پیوست ، پیمانی جهانی برای کاهش انتشار کاربن.

دستورالعمل مقابله با بحران آب و هوا در داخل و خارج از كشور: تغییر آب و هوا را به عنوان ملاحظه اصلی امنیت ملی و سیاست خارجی آمریكا تعیین می كند ، تاسیس گروه ویژه ملی آب و هوا ، موقت اجاره های جدید نفت و گاز طبیعی در اراضی عمومی یا در آب های فراساحلی "به میزان سازگار با قانون قابل اجرا ، "هدف دستیابی به بخش برق بدون آلودگی کربن تا سال 2035 و هدف قرار دادن جایگزینی ناوگان خودروهای دولتی فدرال با وسایل نقلیه با انتشار صفر ، از جمله اقدامات دیگر

دستورالعمل شورای مشاوران رئیس جمهور در زمینه علوم و فناوری: شورای مشاوران رئیس جمهور در زمینه علوم و فناوری را تشکیل می دهد ، که "به رئیس جمهور در مورد سیاست های تأثیرگذار بر علم ، فناوری و نوآوری مشاوره می دهد"

مهاجرت

دستورالعمل تجدیدنظر در سیاست ها و اولویت های اجرای قانون مهاجرت مدنی: حکم اجرایی صادر شده توسط رئیس جمهور سابق ترامپ را لغو می کند ، که باعث می شود حوزه های مقدس (کشورهای اسلامی) که مطابق با اقدامات اجرای مهاجرت نیستند ، واجد شرایط دریافت بودجه فدرال نیستند

دستورالعمل حصول اطمینان از شمارش و تقسیم قانونی و دقیق بر اساس سرشماری ده ساله: ایجاب می کند که کلیه ساکنان یک ایالت بدون توجه به وضعیت مهاجرت در سرشماری شمرده شوند.

اعلامیه پایان دادن به ممنوعیت های تبعیض آمیز برای ورود به ایالات متحده: منع به اصطلاح مسلمانان ، که ورود اتباع خارجی از هفت کشور عمدتا مسلمان به ایالات متحده را محدود می کند ، لغو می کند.

حفظ و تقویت اقدامات معوق برای ورودهای دوران کودکی (DACA): وزارت امنیت داخلی را برای تقویت این مقررات راهنمایی می کند ، که این امر باعث حذف برخی از مهاجران فاقد سند که از کودکی به آمریکا آورده شده اند می شود.

اعلامیه خاتمه وضعیت اضطراری با توجه به مرزهای جنوبی ایالات متحده و تغییر مسیر وجوه واگذار شده برای ساخت دیوار مرزی: ساخت و ساز و تأمین بودجه دیوار مرزی

حقوق LGBTQ

دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با تبعیض بر اساس هویت جنسیتی یا جهت گیری جنسی: حمایت از تبعیض جنسی را در دولت فدرال اعمال می کند.

دستورالعمل در مورد توانمند سازی همه آمریکایی های واجد شرایط برای خدمت یکسان به کشور خود: لغو ممنوعیت پنتاگون در مورد تراریخته ها در ارتش.

بایدن ممنوعیت پنتاگون در مورد تراریخته ها را که در ارتش خدمت می کنند لغو می کند

حقوق و نژاد پرستی نژادی

دستورالعمل پیشبرد عدالت نژادی و پشتیبانی از جوامع غیر مستحق از طریق دولت فدرال: شامل دستورالعمل های مختلفی برای تخصیص تخصیص منابع فدرال و مزایای دولت است

دستورالعمل اصلاح سیستم حبس ما برای از بین بردن استفاده از بازداشتگاه های بازداشت جنایی که به صورت خصوصی انجام می شود: از تجدید قرارداد با دادگستری توسط دادگستری جلوگیری می کند

محکومیت و مبارزه با نژادپرستی ، بیگانه ستیزی و عدم تحمل علیه مردم آسیایی آمریکایی و جزایر اقیانوس آرام در ایالات متحده: دبیر بهداشت و خدمات انسانی را برای کاهش "زبان تبعیض آمیز نژادی در توصیف بیماری همه گیر COVID-19" راهنمایی می کند ، از جمله اقدامات دیگر

دولت

دستورالعمل لغو برخی از دستورات اجرایی مربوط به مقررات فدرال: شش "سیاست و دستورالعمل مضر" صادر شده در دولت ترامپ را لغو می کند تا به آژانس های فدرال انعطاف بیشتری در استفاده از اقدامات نظارتی برای رسیدگی به "چالش های فوری" مانند همه گیر COVID-19 و اقتصادی ارائه دهد بهبود

دستورالعمل اجرایی تعهدات اخلاقی توسط پرسنل شعبه اجرایی: هر مأمور اجرایی منصوب شده را ملزم به امضای "تعهد اخلاقی" می کند که شامل ممنوعیت هدیه از طرف لابی گران و پرداخت های "چتر طلایی" است.

.........................................................................................................................................

 

 

 

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin