Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

عارف منصوری

روزهاى دشوار و پر چالشِ پيشرو !

سرانجام پروسه مهندسى شده، مملو از تقلب و زمانگير انتخابات به آخر رسيد و نقطه پايانى به عمر حكومت تحميلى و مصلحتى وحدت ملى گذاشته شد. ناكامى و جانبدارى امريكا در مديريت نتيجه انتخابات، منجر به دو دستگى سياسى در كشور گرديد كه تحليف همزمان دو تيم پيشتاز ثمره ى آنست.

غنى يك بار ديگر با عدم مشروعيت داخلى اما با حمايت خارجى، ظاهراً تا هنوز در ارگ ابقاء شده كه با مخالفت سياسى و نظامى تيم ثبات و طالبان مواجه است. اينكه با چه سازوكارى اين دو معضل را حل و از اين دو گردنه ى دشوار عبور خواهد كرد، به تحولات آينده بستگى دارد.

و اما داكتر عبدالله كه تهور و ريسك بزرگ سياسى را نموده، با مخالفت صريح با خواست و سياست امريكا در برابر دشوارى هاى زيادى در آينده نزديك روبروست. او كه تا ديروز در خانواده جهادى به نزديكى و همسويى بيش از حد و حرف شنوى از امريكا متهم بود، در يك اقدام غيرمنتظره همه رشته هاى بافته شده روابطش را با امريكا، پنبه نموده و در قد و قامت يك رهبر مردمى ظهور كرد كه در راس يك اجماع بزرگ ملى قرار دارد.

مسلم است كه دو حكومت در يك اقليم نمى گنجد و امكان ندارد افغانستان براى پنج سال آينده از ارگ و سپيدار بطور موازى رهبرى شود. اما سئوال اينست كه تا چه مدتى و با چه ميكانيزمى اينگونه به پيش خواهيم رفت؟ و آنچنانكه هر دو طرف راه هاى تفاهم و مذاكره را همچنان باز گذاشته اند، چطور و با چه سازوكارى تفاهم خواهند نمود و در چنين فضاى بى اعتمادى و تقابل، با چه ميكانيزم و سهمبندى قدرت در ساختار نظام، كنار هم قرار خواهند گرفت؟

قطعاً روزهاى پيشرو، فرصتهاى سريعى براى مانور هاى سياسى خارجى و تحركات نظامى داخلى دو تيم براى تثبيت، تحكيم و تقويت جايگاه و پايگاه شان در مقياس ملى و بين المللى است.

در بُعد داخلى، حمايت هاى مردمى در ولايت، تعين واليان و مقامات محلى، تشكيل كابينه و در دست داشتن ميديا جدى و مؤثر است. و در عرصه خارجى، تأمين رابطه با كشور هاى خارجى و برسميت شناختن كشور هاى ذينفوذ و ذيدخل در افغانستان است كه براى بقاى هر يكى در قدرت لازم و ضرورى پنداشته ميشود.

تا هنوز جامعه جهانى و نيروهاى نظامى داخلى تا حدى و عملاً بيطرفى خود را در ميان دو تيم حفظ نموده اند و كشور هاى تأثير گذارى نظير روسيه، چين، ايران، پاكستان، عربستان، تركيه، هند و برخى ديگر موضع شفافى در خصوص تنش كنونى اتخاذ ننموده اند. كه قطعاً بزودى تصميم خواهند گرفت و اعلان خواهند نمود.

بعيد نيست خواسته امريكا چنين بوده باشد كه در آستانه توافقات آنها با طالبان، حكومت ضعيف و فضاى پُر چالشى در افغانستان حاكم شود تا زمينه و بستر طبيعى براى تطبيق مرحله وار و تدريجى تفاهمات شان با طالبان قرار گيرد.

بى ترديد گماشتگان امريكا و سازمان ملل از همين امروز دست به كار شده اند تا قبل از تشكيل كابينه و هر اقدام ديگر دو تيم كه شگاف را ميان شان بيشتر خواهد ساخت، اسباب گفتگوى رهبران دو جناح را فراهم سازند. و چنانكه تصور ميرود، خواهان انعطاف بيشتر از داكتر عبدالله خواهند بود تا از ادعاى رياست جمهورى اش منصرف شده، با كسب امتيازاتى با غنى تفاهم نمايد. اينكه او چگونه اين مهم را مديريت و هوادارانش را توجيه و اقناع خواهد نمود، دشوارى ايست كه در پيشرو دارد.

نصیرمهرین

معرفی کتاب دل گفته های من

دل گفته ها بردل می نشینند

نام کتاب: دل گفته های من

نویسنده: ویس سرور

ناشر: انتشارات شاهمامه

نشانی نویسنده در فیسبوک:

Wais Soroor

"دلگفته های من"، سخنان ویس سرور، انسان عزیز، اجتماعی و وارسته از قید وبند هرگونه  تعصب، تبعیض، تحجر، ترس آلوده گی و محافظه کاری های مصلحت آمیز است. این ویژه گیها سبب شده اند که شنیده گی ها ویا دیده گیهای نامطلوب وسزاوار اعتراض را به نکوهش بگیرد، از کلیشه کاری و شعاربازی برکنار بماند و در برابر آنها پای صمیمانۀ پیشنهاد اصلاحی را پیش بیاورد.

هنگامی که وقت ابراز برخی از این سخنان را نگاه می نمودم، متوجه شدم که گاهی دست در تهیۀ سرودۀ کنایی و طنز الود داشته، اما به زودی او را خبر تکانۀ انتحار و انفجار ویا سایر زشتی های مردم آزار در میهن، به گریستن واداشته که احساس ایجاد شده وآن گریۀ دل را نیز با خروشنده گی و بی پروایی بر فرق انسانکشان فرو برده است. چنین بود که من پس از خواندن کوتاه نوشت های وی، پیشنهاد ترتیب مطالب را از روی موضوعیت آنها نه نمودم. ترجیح دادم که تنوع مطالب که در سیر زمان خاطر او را مشغول نموده یا آزرده اند، مطابق زمان تهیه شدن بیایند.

شایان یادآوری میدانم که من نیز درکنار چند دوست دیگر، برای ویس سرور گرامی این پیشنهاد را نموده ام که به گلچین نمودن این فراورده ها از "فیسبوک" بپردازد و کتابی فراهم نماید.  زیرا به رغم جاذبه وکششی که "فیسبوک" آفریده از نقش وارزش کتاب و خواندن چنین مطالب در آن نه کاسته است.

آرزو می نمایم سخنانی که از دل پاک وی برخاسته اند و آرزویی جز بهبود خواهی ندارند، بر دلهای درد آشنا بنشینند ونیازهای تحول و دگرگونی پذیری زشتی وپلشتی ها را همراه صمیمی باشند

...............................................

محمد عارف  عباسی

وحدت ملی و همبسته گی

ای فرزندان غیور و نامور کوه پایه های پرهیبت و حماسه ساز تأریخ، ای دلیر مردان هزاره، تاجک، پشتون، ازبک، ترکمن نورستانی و بلوچ که همه در آزمون های گوناگون پیروز و سربلند برآمدید!

من منادی ام که از بستر مریضی با درد و سوز و گداز می گویم که من به شهامت، شجاعت، خرد و فراست شما ایمان دارم، و یقین کامل دارم که نیروی خلاقۀ ملی شما مثل هر ملت جهان توان مندی تغییر بهبود حال داشته و ممثل واقعی حاکمیت ملی و رهایی از جمیع اسارت ها است.

این ندای من شعار نیست، هورا نیست و نعرۀ تکبیرهم نیست بلکه فریاد قلب افگاریست که با تمام بیچارگی شاهد فروپاشی سقفی ام که نیاکان ما به قیمت خون های پاک خود آن را اعمار و افتخار آزادگی به آن بخشیدند. و من و تو به نام ملت افغان در زیر آن تا حال به افتخار و سربلندی زیستیم.

ندای من توأم به تضرع برخاستن، شکستن، ریختن، ویرانی و قتل و قتال نیست، که همه را تجربه کردیم، ندای من قیام و به پا خیزی است بر بنیاد وحدت ملی و هم بستگی صادقانه و بی شایبه که فراموش کردن خود به خاطر افغانستان عزیز باشد.

خرد و فراست، تعقل و دانش باید انگیزه های مقدم این تحرک باشد. مگذار که دشمنان، نفاق و شقاق و متلاشی شدن خانۀ مشترک ترا جشن گیرند و سگان پروردۀ دم درب شان از این حال اسفناک برای بقای قدرت خود بهره برداری نمایند و لو که از قوم خودت باشد.

من برایت می گویم که وطن به سوی تباهی و نابودی قهقرایی روان است. این صلح پالی و بحث های این جا و آن جا دام های تزویری بیش نیست و بر حلقه های زنجیر اسارت دور گردن من و تو می افزاید.

برخیز و بیدار شو و چشمانت با دستان تعقل بمال و روشنی واقعیت ها بنگر.

والله که هیچ خارجی مسلمان و غیر مسلمان در فکر رهایی تو از این منجلاب باشد. تو استی و فقط تو استی، ای دختر و پسر افغان که توان درهم شکستن این طلسم ننگین اسارت داری.

از خواب غفلت برخیز و راه آزاده گان خردمند پیشه کن و بی تفاوتی را کنار بزن ودر حلقۀ کثیف تفرقه ها که دسایس دشمنان است مه پیوند و وطنت نجات ده.

این است ندای کهن سال عاشق دل سوختۀ وطن از بستر ناجوری.

..........................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

 حسین مهدوی

ملیشه های غنی از چه کسی انتقام می گیرند؟

ما می دانیم که گروه های مسلح غیر مسئول ، مسئول بسیاری از شکنجه ها، قتل ها و ویرانی های کشور است. این گروه ها برای رسیدن به اهداف شان به بسیاری از ارزش های انسانی و مدنی پشت پا زده اند. اما زمانی که حکومت دقیقا مانند همین گروه ها رفتار می کند و درست مثل گروه های غیر مسئول، دست به شکنجه و کشتار مردم می زند، نام آن را باید فاجعه قانون و مسلخ مدنیت نهاد. ملیشه های غنی به بهانه ی تعمیم و گسترش حوزه ی اقتدار قانون و تعمیم نظم عامه بسی بیشتر از ملیشه های بدنام تاریخ کشور به شکنجه و کشتار سربازان قیصاری پرداختند. به گزارش بی بی سی حتی چند نفر غیر نظامی نیز پیش از مرگ آن قدر توسط ملیشه های بد نام غنی شکنجه شده اند که صورت شان قابل شناسایی نیست. به راستی چه کسی پشت این کشتار کور و شکنجه ی قرون وسطایی قرار دارد؟ آیا کسانی از وابستگی های قومی این مردم نفرت دارند و می خواهند بدین وسیله خشم شان را فروکش کنند؟ و یا این که مشکل شخصی با تک تک این کشته شدگان دارند؟

هرچه باشد، ملیشه های آدم کش غنی بیرحم تر و درنده خو تر از دیگر ملیشه های بی رحم این سرزمین اند. زور ملیشه های غنی به طالب و داعش نمی رسد، تنها می توانند دست کسانی را که علیه طالب و داعش جنگیده اند بسته و با شکنجه های قرون وسطایی به قتل برسانند.

..........................................

الحاج اسرار خواجه  محاسن سفید

پیشنهاد به کمیسیون محترم انتخابات افغانستان

افغانستان کشور اسلامی از زمان نبوغ اسلام در جوامع اسلامی موضوعات حقوقی و جزائی و انتقال اموال منقول و غیر منقول و غیره در محاکم شرعی در چوکات اصول شرعیت اسلامی صورت گرفته و میگیرد .

مردم رنج کشیده افغانستان در طول تاریخ تحلیف های زمامداران کشور را تجربه نموده -اند زمانی که به قدرت رسیده اند اعمال شان چیزی دیگری بوده از جانبی در شرایط کنونی احزاب و جریانات سیاسی نا متجانس و عاطفی زبانی و قومی و غیره بدون این که عقلانی باندیشند صفوف شان کم سواد و بیسواد فاقد شعور سیاسی و ساختار دولت را  به شرکت سهامی تبدیل نموده اند و ائتلاف های احزاب بدون برنامه همگانی موقت و زمان بر ، خلاصه چنین دولت داری یک تعداد محدود اشخاص جاه طلب را به قدرت و ثروت رسانیده که نتیجه آن فقر ، بیکاری ، مهاجرت و  جوانان را معتاد به مواد مخدر و مردم را به خون آغوشته که اکثراً آگاهانه صورت گرفته که محکوم عامه مردم و وجدان خود اند .

اینجانب منحیث یک شهروند و محاسن سفید  در صورتی که کمیسیون محترم انتخابات واقعاً مستقل باشند به ارتباط پذیرش کاندیدان در عموم نهادهای انتخاباتی پیشنهاد ذیل را بعرض می رسانم .

۱- عموم کاندیدان محترم خط مش و برنامه خویش را با تحصیلات و تجارب کاری شان ثبت وثیقه شرعی درمحاکم مربوط محل خویش نمایند .

۲- دارایی مالی و جایداد شخصی فامیل اش درج وثیقه گردد .

۳- کاندید محترم تعهد بسپارد افتخار خدمتگذاری به مردم را عقلانی در پرتو علم و خرد بدون بادیگارد انجام می دهد .

۴- کاندیدان محترم می توانند فوتو کاپی وثیقه شرعی را که روشن و خوانا باشد در محلات که لازم دانند نصب نمایند با تنظیم چنین اسناد می توانند هر قدر پول مصرف نمایند مجاز باشند با پیشنهادیه فوق در کمیسیون محترم انتخابات از اتحادیه حقوق دانان کشور و استادان محترم دانشگاه ها و نخبگان و اتحادیه ژورنالیستان و جامعه مدنی توقوع می رود که در اصلاح پیشنهاد بهتر و خوبتر نظری داشته باشند از طریق وسائل لازم ابراز نظر نمایند یگانه منظور این قلم افغانستان عزیز دارای پارلمان مردم سالار تا نظام پارلمانی را تمثیل در پرتو ارزش های موازین اسلامی نهاد های عدلی و قضایی در حاکمیت قانون و دفاع از حقوق عامه دست باز داشته باشند . مولانا بزرگ بلخ فرموده ،

بی ز تقلیدی نظر را پیشه کن 

    هم به رای عقل خود اندیشه کن .

تاریخ - ۱۳ حوت ۱۳۹۶ 

................................................................. 

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمداکرم اندیشمند

  گروه های تکفیرگرا وستیزه جو

ظهور گروه های تکفیر گرا و ستیزه جو از نام و آدرس اسلام و جهاد مانند گروه های داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام و ..... از زوایۀ دینی و آیدئولوژیک، به فهم، باور و قرائت آن ها از اسلام و به خصوص از آموزه ها و احکام اسلام در مورد جهاد بر می گردد.

این گروه ها در معرفت دینی و اسلامی خویش تنها به قرائت سَلَفی، یعنی قرائتی مبتنی بر قرآن و حدیث و سنت دوران حیات پیامبر(ص) و اصحاب، اهمیت و اعتبار می دهند و هر گونه برداشت، تفسیر و قرائتِ غیر از این را نادرست و باطل تلقی می کنند. آن ها با این قرائت نه تنها به ظواهر آیات و احادیث پیامبر توجه می کنند و در صدد تطبیق و اجرای برداشت و دریافت خود از این معنای ظاهری آیات به عنوان حقیقت دین و شریعت می شوند و آن را حقیقت مطلق اسلام میدانند، بلکه از لحاظ زمانی و مکانی و اجتماعی خود را در همانزمان و مکان و جامعۀ حیات پیامبر قرار می دهند و دنیا را به مدینۀ پیامبر و به جامعۀ نامسلمان و مشرکین بیرون از آن تبدیل می کنند. این گروه ها نه به آرای مذاهب اسلامی و امامان این مذاهب در مورد تفسیر و استنباط احکام و معرفت دینی توجه دارند و نه به شان نزول آیات و شرایط خاص زمانی و مکانی دوران پیامبر و صدر اسلام اعتنا و التفاتی نشان می دهند. آن ها با این احساس و این باور در صدد آن هستند تا جهاد را با نامسلمانان و کفار و مشرکین همچون جهاد دوران پیامبر و عهد صحابه انجام دهند و به زعم خود شان اسلام دوران مدینه و سلف صالحین را بی کم و کاست محقق کنند تا مسلمانان به همان دوران عظمت و اقتدار مورد نظر آن ها برگردند.

وقتی به عمق وحشت و فاجعه در برداشت و قرائت این گروه های افراطی تکفیر گرا و ستیزه جو از اسلام پی می بریم که آنها با این قرائت در واقع جهان امروز را به دو مکان و شهر مدینۀ پیامبر یعنی مکان و جغرافیای حضور خودشان و شهر مکه یعنی مکان حیات اقامت مشرکین مکه تقسیم می کنند و آنگاه خود را مکلف به تطبیق و اجرای حکم آیاتی چون: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ می بینند و می دانند.

گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی خون ریز با نام جهاد و اسلام بر مبنای باور و قرائت خودشان از اسلام و جهاد، حتی مسلمانی جوامع و کشورهای اسلامی و مسلمان را نمی پذیرند و این جوامع و کشور های مسلمان را نیز مشمول جهاد مورد باور و تلقی خود می پندارند؛ هر چند که به صورت علنی این ادعا را مطرح نمی کنند، اما در عمل به این باور و برداشت پابندی نشان می دهند. نکتۀ شگفت آور و ترسناک این فهم، باور و قرائت این است که گروه های تکفیر گرای ستیزه جوی خون ریز که خود را جهادگر معرفی می کنند، نه به تفاوت مکانی و جغرافیایی دوران پیامبر(ص) و صحابه با جغرافیای امروز توجه می کنند و نه فاصله و گذشت زمانی این دوران را که در حدود یک و نیم هزار سال را در بر می گیرد، مد نظر قرار می دهند. به این معنی که آن ها انتشار اسلام را در این فاصلۀ دور زمانی در سرزمین های مختلف و مسلمانی جوامع و کشور های مختلف دنیا را در طول این سده ها، ناقص و پر از تحریف و ضلالت می دانند و در صدد آن هستند تا با به زعم و برداشت خود جهادی همچون جهاد عصر پیامبر و اصحابش به گمراهی و شرک مسلمانان جهان پایان دهند و دنیای کفر و نامسلمان را هم با جهاد خود وادار به پذیرش اسلام سازند.

برداشت و قرائت داعش و گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی اسلامی از اسلام و قرآن نوعی از برداشت و قرائت دینی محسوب می شود، اما برداشت نادرست و قرائت خطر ناک و غیر واقعی است. این قرائت، اسلام را دین خصومت و جنگ معرفی می کند و پیامی جز خون و ویرانی برای بشریت و مسلمانان ندارد.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

محمد حیدر اختر

 

اندوه سرِاندوه،

از کودتای ثور تا

ریاست اشرف غنی

 

 بازهم ما  در آستانه سالروز کوتای منحوس هفتم ثور قرار داریم . همان روز شوم و نامیمونی، که درکشورعزیزما  ثمره اش جز بگیرو ببند وبکش  چیزی دیگری نبود . به همان سلسله شرایط تا امروز  برای مردم افغانستان اندوه بار و خونین بوده است . گلیم  غم واندوه از خانه های مردم چیده نشده ، هنوز اشک در چشمان مردمانی که عزیزان شانرا از دست داده اند، خشک نمی شود که مصیبت دیگری،  دریکی از گوشه های کشور به وقوع می پیوندد .

 هنوز مردم ما واقعه المناک  بلخ باستانی و بدخشان را فراموش نکرده بودند، که در هفته گذشته واقعه دلخراشی در ولایت ننگرهار به وقوع  پیوست . بازهم تروریستان حرفوی وقسم خورده،  مصیبت دیگری را برمردم ما روا داشتند، که تعداد زیادی را به شهادت رسانیده و هم زخمی های بی شماری را به کجا گذاشت .

حکومت متقلب افغانستان ، در مقابل این همه جنایات، مانند گذشته ها اعمال  ضد انسانی،  تروریستان را تقبیح کرد، ولی اشرف غنی رئیس جمهوری غیر قانونی افغانستان  اظهار داشت که این عمل انتحاری را مخالفین سیاسی اش یعنی طالبان اجرا نکرده، بلکه توسط  گروه داعش  صورت گرفته است . درحالی که هیچ گونه تفاوتی دربین اعمال تروریستی و غیر انسانی  طالبان و داعش دیده نمی شود. اگربه گفته اشرف غنی، طالبان درواقعۀ انتحاری جلال آباد دست نداشتند ولی در واقعه بدخشان وسربریدن انسان های بی گناه که در دفاع از وطن شان، کمر بسته بودند دست داشتند،خود طالبان مسوولیت این عمل شنیع  را به افتخار پذیرفتند .  پس فرق درکجاست ؟

برای جنایت کاران وتروریستان، هیچ گونه تفاوتی ندارد ، که مربوط به کدام سازمان و گروهی باشند، هر سازمان و گروهی که بیشتر برای شان پول داد، به همان دسته می پیوندند . کاملا روشن وهویداست، که تروریستان ، بیرق سفید طالبان را پائین می آورند وبیرق سیاه داعش را بر بالای سرخود می آویزند. یعنی دیروز به نام طالبان به امر "آی اس آی" پاکستان از کشتن  مردمان بی گناه دریغ نمی کردند وامروز به هدایت  به اصطلاح دولت اسلامی " خلیفه  البغدادی " وبه نام داعش دست به جنایت غیر انسانی می زنند .

 اشرف غنی دریک سخنرانی خود، از طالبان خواست تا درزیر بیرق افغانستان، آمده واز جنگ وخونریزی دست بکشند، در غیر آن با علما ی افغانستان مشوره کرده، درزمینه  مقابله با مخالفین اقدام جدی صورت خواهد گرفت .  آقا ی اشرف غنی فراموش کرده حکومتی که در راس آن توسط جان کری قرار گرفته است، بنام حکومت اسلامی افغانستان مسما می باشد، شاید رئیس جمهور در اسلامی بودن حکومتش شک دارد که، بازهم علمای اسلامی را می طلبد و از ایشان فتوا می خواهد  .

در هفته گذشته مردم افغانستان بعد از هفت ماه تاخیر،  چانه زنی ها بین رهبران حکومت متقلب افغانستان یعنی اشرف غنی و داکتر عبدالله  شانزده تن نامزد وزیران راتعیین وتوانستند که  از پارلمان افغانستان رای اعتماد کسب کنند . گرچه گفته شد که در شمارش آرا و زیر زدن رای، توسط  هئیت اداری پارلمان، و نرسیدن سند دو تابعیتی آقای باری جهانی  جارو جنجالی  در بین وکلا صورت گرفت، ولی بالاخر حکومت از حالت سرپرستی نجات یافت.  این که درصد روز آینده که رئیس جمهوری برای وزرا تعیین کرده ، تا راپور فعالیت های کاری شانرا تهیه نمایند ، چه تغییراتی در وزارت خانۀ های مربوط شان می آورند از امکان بدور خواهد بود  زیرا وزرا در طول صد روز نمی توانند چار اطراف شانرا بلد شوند چه رسد به  فعالیت های کاری شان .

..........................................................................

 

 

 

پرتونادری

کوتاه سرایی خالده تحسین

 تا دوهزار سال بعد...

 

از خالده تحسین تا کنون گزینه‌های شعری « ابرکوچک غزل»، « سرود رابعه» و « دوهزار سال بعد، شاید» به نشر رسیده است.

گزینۀ « ابر کوچک غزل» هر چند بیش‌‌ترینه در برگیرندۀ غزل‌های اوست، با این حال شماری از شعرهای نیمایی و سپید شاعر نیز در آن آمده است.

 او در این گزینه در فرم نیمایی و سپید بیش‌‌تر  شاعری است کوتاه سرا. می‌شود گفت که کوتاه ‌سرایی تحسین با همان ابر کوجک غزل که در دهۀ هفتاد در پشاور پاکستان انتشار یافته، آغاز شده است.

 من باری در پیوند به « ابر کوچک غزل» نوشته بودم: « خالده تخسین در بیشر شعرهای خود، شاعر اندوه است. او احساس می‌کند که هنوز انسان ناشناخته‌یی است و هزاران پرسش بی‌پاسخ او را رنج می‌دهد.

این دیگر مشکل درونی او نیست؛ بلکه انسان در کلیت موجود ناشناخته‌یی است. انسان همیشه تنهاست. انسان همیشه در غربت است. جوانی با چه رویاهایی که آغاز می‌شود؛ ولی هنوز چند گام برداشته‌ای که خود را در سرابی می‌بینی لب‌ریز از تشنه‌گی. گاهی در شعرهای خالده تحسین چنین اندیشه‌هایی رنگ می‌گیرند. در شعرهای نیمایی و سپید بیش‌‌تر شاعر کوتاه‌سرا است.»

(یک آیینه و چند تصویر، ص70.)

این هم یکی از تجربه‌های تحسین در کوتاه ‌سرایی، آمده در « ابرکوچک غزل».

شب بارانی طوفان بردوش

او به مهمانی دستان غریبم آمد

و چراغ نفسش را به تن من افروخت

او سراپایم سوخت

چل‌‌چراغ نگه‌اش

نشود هیچ در آیینۀ ذهم خاموش

(همان، ص67.)

یک دیدار عاشقانه در این شعر تصویرگری شده است، شب بارانی، شب طوفانی، شب تاریک؛ اما وقتی دوست فرا می‌رسد، همۀ هستی شاعر در نفس‌های دوست چراغانی می‌شود، فانوس در فانوس. گویی نفس‌های شاعر با نفس‌های چراغ و روشنایی پیوند دارد.

چل‌چراغی در چشم‌هایش می‌سوزد که دیگر نمی‌شود گرمای مهربان او را فراموش کرد. زنده‌گی شاید ادامۀ همین زیبایی‌ها در ادامۀ خاطره‌هاست. گویی زنده‌گی همه‌اش همان روایت خاطره‌‌هاست و  خاطره‌گویی است و چه زیباست که این خاطره‌ها از عشق باشد و از پیوستن رودخانه‌های عشق و روان آدمی.

در دفتر شعری « دوهزارسال بعد، شاید » کمابیش یک صد و سی و چهار شعر شاعر گردآوری شده که در قالب‌ غزل، نیمایی و  سپید سروده شده اند به اضافه چند رباعی و ترانه.

در این دفتر دست‌کم شست پارچه شعر کوتاه شاعر نیز آمده است. این همه شعرکوتاه در این گزینه نشان می‌دهد که برخورد تحستین با کوتاه ‌سرایی، امری است، آگاهانه و برخاسته از گونه‌یی مسؤولیت. کوتاه ‌سرایی تحسین در این دفتر بیش‌‌تر در در اوزان نیمایی و سپید است.

آخرین رمق

شب گذشت

نمی‌دانم چقدر طولانی

چقدر غمگین

چقدر آهسته

فقط احساس می‌کنم

آخرین رمق را

برای دیدار با سپیده گذاشته‌ام

(دوهزار سال بعد، شاید، ص 1.)

 زمان چگونه‌ می‌گذرد؟ آیا همیشه‌ تابع یک عدد ریاضی است یا این که انسان نظر به حالت‌های روانی که دارد گذشت زمان را دگرگونه احساس می‌کند. گذشت زمان وقتی انتظار دوست هستبم تا وقتی که دردی را تحمل می‌کنیم، آیا یک‌سان است؟ یک اعدامی لحظه‌های آخرین  زنده‌گی‌اش را چگونه سپری می‌کند؟

شب تاریک را به امید خندۀ بامداد باید تحمل کرد؛ اما این شب تاریک چگونه می‌گذرد؟ هرگونه که باشد نظر به حالت‌های روانی انسان‌ها نطر به حالت روانی انسان‌ها، می‌تواند گوناگون باشد. در این شعر امید رسیدن به سپیده  همان چیزی است که شاعر را در تحمل همه دردها نیرو می‌بخشد.

برای خود

 

دیشب

 برای بچه‌ها قصه خواندم

دیشب

برای تو شعر گفتم

و دیشب

 برای خود گریستم

(همان،ص 27.)

در این کوتاهه تصویری است از عاطفه و مسؤولیت یک زن، یک مادر.  گویی هستی دیگری ندارد جز آن که در هستی خانواده حل شود. این هستی فرزند و هم‌سر است که هستی یک مادر و یک هم‌سر را در مشرق‌زمین مفهوم می‌بخشد.

 اندوهش را در پشت چهره پنهان می‌کند، با قصه خوانی‌هایش و با شعر گفتن‌هایش برای هم‌سر که در کنارش نیست به زنده‌گی مفهوم می‌بخشد. این گونه شعر سرایی گریستن باخود است در تنهایی.

نفس‌ها آرام آرام

آن‌جا که گام‌ها می‌پوسند

و قلب گندیده

بوی تند آفت می‌دهد

نفس‌ها آرام آرام

در مرداب رنج‌های ناشاخته می ریزند

و آدم خیال می‌کند

حوا فرشته‌یی نجاتی خواهد شد، روزگاران دشوارش را

ولی حوا خود بی‌چاره‌ترین

لای چادر سیاه و ژندۀ بی‌کسی می‌لولد

و غم‌ها

جاودانه می‌شوند

(همان،ص 20.)

آن‌جا گام‌ها از توان رفتن می‌مانند و آفت تمام سرزمین دل آدمی را تسخیر می‌کند، نفس‌ها در مرداب‌های نا شناخته فرومی‌ریزند. تصویری است از یک بدبختی بزرگ که یک زن با آن دست و گریبان است. گویی زنان این همه بدبختی را از حوا به ارث برده اند. گویی بدبختی زنان ادامۀ بدختی‌های حوا بوده است تا امروز. تصویر اندوه زن در درازی هستی.

و برای همیشه

شب شده بود

ولی او می‌پنداشت

گوشه‌یی از روز را

می‌تواند چنگ بزند و با خود ببرد

وقتی دستانش را خالی یافت

خودش هم خالی شد

سرش را زیر لحاف سیاه فرو برد

و برای همیشه خوابید

(همان، ص 170.)

 

این تلخ‌ترین روایت نا امیدی است. شب پایان روز و روشنایی است. همان‌گونه که مرگ پایان زنده‌گی است. گاهی پندارها هم انگیزۀ زیستن برای انسان می‌شوند. چقدر انسان خالی می‌شود وقتی که حتا پندارهای زیستن را هم از دست می‌دهد. در این شعر ناامیدی چنان تبلور دارد که همان مثل مردم را در ذهن بیدار می‌سازد که می‌گویند:

 « سرش به سنگ خورده است!». سر به سنگ‌خوردن به مفهوم به آگاهی رسیدن است. نقطۀ آخر که گاهی سبب می‌شود تا انسان همه رفتارهای زنده‌گی‌اش را عوض کند. شیوۀ  زنده‌گی‌اش را عوض کند و گاهی هم این سنگ نقطۀ تمام است. به آگاهی می‌رسد؛ اما دیگر همه چیز به پایان رسیده است. این جا این سر به سنگ خوردن بیان همان نقطۀ آخر است. خوابیدن همیشه‌گی دست شستن از زنده‌گی است. همیشه‌گی خفتن در زیر لحاف سیاه همان مرگ است. انسان با همه تلاش‌های که دارد، در آخر دستانش خالی‌است.

دیوانه ام

 

 پاییز است

و باغ

خاطره‌هایش را گریه می‌کند

پروانه‌ها غمگین اند

و سپیدار افسرده

دیوانه ‌هم کلاه اش را

بالای چنار بلند حوض آویخته است

به گمان این که موسیچه‌یی را شکار خواهد کرد

(همان،ص37.)

این شعر بیان بیهوده‌گی زنده‌گی است. خالده تحسین تصویری از بیهوده‌گی زنده‌گی  ارائه می‌کند. پاییز که می‌رسد باغ به خاطره‌های خود پناه می‌برد، آن سان که انسان‌ها در پاییز زنده‌گی چنین می‌کنند. خاطره‌هایی با رنگ و بوی افسوس و پشیمانی.

زنده‌گی شاید همان دیوانه‌یی است که می‌خواهد کلاه خود را فراز شاخه‌های سپیداری بیاویزد تا موسیچه‌یی شکار کند. موسیچه‌ شکار کردن که با کلاه نمی‌شود؛ همان‌گونه که دیگر نمی‌شود گذشته را با تکرار خاطره‌های تلخ و شیرین آن شکار کرد.

و گل ‌بی‌چاره

 

وقتی بیدار شدم

شکسته بودم

و نشانه‌های شکستم

بسترم را آلوده بود

دردم را به پروانه‌یی گفتم

و به گلی

پروانه سفرکرد و برنگشت

و گل بی‌چاره

از شرم سرخ شد و دیده‌اش را بست

(همان، ص 179.)

مردان هیچ‌گاهی نخواهند فهمید که زنان پس از نخستین شب عروسی، در بامداد آن شب چه احاسی دارند. یک‌شبه چرا آن همه عواطف و احساس‌های زنانۀ آنان نسبت به زنده‌گی و نسبت به خود تغییر می‌کند. آیا حس می‌کنند که تسخیر شده اند یا تسخیر کرده‌اند، یا مانند دو رودخانه با هم آمیخته اند. این امر می‌تواند امر ناشناخته ای در روان شناسی زنان شرقی بوده باشد. من حس می‌کنم که خالده در این شعر به بیان چین چیزی پرداخته است. شاید هم اشتباه می‌کنم!

جولاگک‌ها

جولا گگ‌ها خجالت می‌کشند

وقتی می‌بینند

من هم با تمام طول و عرض و ضخامتم

جولا شده‌ام

و قلبم از گوشه گوشه‌اش

تارهای غصه‌ها می‌تند

(همان،ص57.)

جولاها برای زنده‌گی کردن تار می‌تنند، جولاها برای شکار تار می‌تنند. جولاها سقوط نمی‌کنند، چون با تار بلندی‌ها و پستی‌ها را پیوند می‌زنند.

قلب خالده تخسینن نیز چنان جولای تار می‌تند؛ اما تار غصه، تار اندوه. او در وجود جولایی استحاله یافته است. حس‌ می‌کند که به جولایی بدل شده است؛ اما جولاها از او خجالت می‌کشند، برای آن که این جا تار زنده‌گی تندیده نمی‌شود؛ بلکه تار غصه تنیده‌ می‌شود. این همان استحالۀ شاعر است در اشیا و هستی پیرامون. شاعر گویی در همه چیز استحاله می‌یابد و بعد از آن جا با دیگران سخن می‌گوید.

و لبان چسپ‌ناکم

ساچ‌وار درختان توت را چریدم

ساچ‌وار پریدم

سرانگشتانم بوی توت تازه می‌دهند

و لبان چسپ‌ناکم

غزل شیرینی را می‌مانند که برای تو

سروده بودم

(همان، ص 135.)

ساچ که گاهی آن را ساج هم گفته اند، پرندۀ زیبا و خوش‌رنگی است که در فصل توت پیدا می‌شود. گویی عاشق توت و شیرنی است. توت تازه، گذشته از شیرنی عطر دل انگیزی دارد. مردم  می‌گویند که این پرنده تا آن جا توت تازه را می‌خورد که شیرنی و چسپنده‌گی توت منقار او را به هم می‌چسپاند و بعد خود را به جوی‌بارهای آب می‌زند و منقار خود را می‌شوبد تا از هم باز شود.

شاعر در عشق خود را با استفاده از چنین رویدادی بیان می‌کند،  سرانگشتانش بوی توت می دهند و لبانش شیرینی غزل پیدا می‌کنند. آمیختن زیبای عشق و طبیعت.

صبح‌های خنک

شمال‌ها

سرد سرد می‌وزند

و گل‌های چادرم را

آشفته می‌سازند

لب‌های ترک خوردۀ واژگانم

با آه پاییزی دردمند

آشناترین اند

صبح‌های خنک،

از شمال قلبم می آغازند

و پرندۀ کوچک صبرم می‌داند

که زمستان در راه است

(همان،ص 124.)

با نشانه‌هایی از طبیت چون‌شمال‌های سرد پاییزی، آشفته‌گی گل‌های چادر،لبان ترک خورده ای واژگان، صبح‌های خنگ پاییزی و پرندۀ کوچک صبر، به رسیدن زمستان هش‌دار داده می‌شود. وقتی در کلیت به ترکیب‌های تصویری شعر که نگاه می‌کنبم آمدن زمستان چنان خطری هش‌دار داده می‌شود؛ اما یک هش‌دار زیبا و نمادین. این زمستان؛ اما تنها زمستان طبیعت نیست، شاعر نگران زمستانی دیگری است که می‌تواند زنده‌گی را هم‌نفس فصل یخ‌بندان سازد.

آفتاب را

 

او مرا مزه مزه کرد

از حالت چشمانش دانستم

که طمعی بدی ندارم

خودم را برای کبوتران عاشق

دانه ریختم

و برای ماهیان آب‌ها دور

طعمه‌یی ساختم

شب‌ها

به مهمانی ستاره‌ها نشستم

آفتاب را اجازه دادم

که بر جبینم بتابند

حالیا خوش‌بختم

زیرا می‌دانم

بعد رفتنم

یادم جاودانه می‌ماند

(همان، ص 7.)

عشق و انتقام از مرگ را در این شعر می‌بینیم. شاعر وقتی می‌داند عشق او طمع بدی ندارد در همه اجزای طبیعت جاری می‌شود. با کبوترها با ماهیان آب‌های دور  عشق می‌ورزد و با ستاره‌گان شب نشینی می‌کند. گویی همۀ عشق و هستی‌، عشق و زنده‌گی‌اش در همه چیز  استحاله می‌یابد و به جاودانه‌گی می‌رسد. انتقامی است از مرگ.

خالده تحسین به گونۀ گسترده در کوتاه ‌سرایی خود با طبیعت و اجزای آن گفت‌و‌گو دارد. شعر او با طبیعت و اجزای آن می‌آمیزد. حس و عاطفۀ عاشقانه شاعر در اجزای طبیعت جاری می‌شود و همه چیز عاشقانه به سخن در می‌آید. تفکیکی در میان اجزای نیست.

 او با طبیعت بی‌جان همان‌گونه سخن می‌گوید و همان‌گونه عشق و عاطفۀ خود را به او می‌بخشد که با طبیعت جان‌دار. گاهی با پرانه و با عنکوتی سخن می‌گوید، گاهی با موسیچه‌یی، با کبوتری و پرنده‌گان دیگر، با ماهی در دریا سخن می‌گوید. با آب، درخت، گیاه، باشبدر با ستاره و خورشید و ماه و باد باران و فصل‌های سال سخن می‌گوید. همه در شعرهای او با هویت عاشقانه پدیدار می‌شوند.

  می‌شود گفت که شاعر عشق خود را به  اجزای طبیعت می‌بخشد و یا از زبان اجزای طبیعت به بیان عشق خود می‌پردازد.

گاهی‌هم این اجزای طبیعت حس و عاطفۀ اجتماعی پیدا می‌کنند و در آن محکومیت زن تبلور پیدا می‌کند. در همین شعر می‌بینیم که شاعر تنها از پشت پنجره است که می‌تواند دنیا را تماشا کند. این پنجره خود بیان‌گر محدودیت حضور زن در جامعه است. به زبان دیگر زن حق ندارد همه چیز را ببیند یا در همه جا حضور داشته باشد. او حتا گل‌های باغ بابا را نیز از پشت پنجره تماشا می‌کند و نمی‌تواند آنان را با سرانگشتان تشتۀ خود نوازش کند. تصویری است از چارچوب تنگ زنده‌گی زنان در جامعه.

وقتی به یادم می‌آیی

 

دق می‌شوم

وقتی به یادم می‌آیی

دیروز، پروانه‌ها

ترا می‌سرودند

و من، می دیدم

وقتی که آن‌ها نفس می‌کشند

تو از تن شان پرواز می‌کنی

(همان، ص 83.)

این جا نیز عشق است که در طبیعت جاری می‌شود. پروانه‌ها شاعر می‌شوند تا عشق شاعر را بسرایند. عشق شاعر در نفس پروانه‌ها جاری می‌شود.

 خالده حتا وقتی مرثیه هم که می‌سراید، این  اجزای طبیعت است که به مرثیه خوانی می‌پردازند.

نوتاک‌ها

 

نو تاک‌ها را گشتم

هنوزهم

بوی سرانگشتان پدر می‌دادند

انگورهای شیرین و رومی‌های رسیده

تکرار می‌شوند

لحظات ما را تکراری نیست

( همان، ص 161.)

این هم دو نمونۀ دیگر  از کوتاه سرایی‌های خالده تحسین.

 

آن شب ستاره‌ها شاد بودند

و مرا با غزل شست و شو می‌دادند

از قلبم عاطفه می‌رویید

و از نگاهم

           فقط تو

 

(همان، ص 136.)

 

لالۀ ذهنم

سرخ بود و داغ

وقتی اندیشۀ تند عشق را

تجربه می‌کرد

(همان،ص 145.)

 

                              پایان

..........................................................................................................................................

 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin