Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

نصیر مهرین

مژدۀ دیگر به

علاقمندان تاریخ

کتاب "چهرۀ پنهان امیر دوست محمد خان در صفحۀ تاریخ"، تألیف مؤرخ سختکوش و پرتلاش، جناب کریم پیکار پامیر ارجمند، انتشار یافته است.

این کتاب را که درواقع گام پیشرونده تر و تکمیلی کتاب "امیران دست نشانده در افغانستان" میتوان ارزیابی نمود، با درمیان نهادن و طرف توجه قرار دادن دوست محمد خان، به نیاز تاریخنگاری دقیقتر ومشخص تر نیز پاسخدۀ در خور اعتنا، محل ستایش و مراجعه است. کاری که مطالعه کننده گان تاریخ و به ویژه آنانی را که میخواهند امیر دوست محمد خان را نه از روی آن تاریخ سرکاری وکسالت آور وجعل آمیز، بلکه بربنیاد مدارک واسناد موثق چنانکه بوده است، بشناسند، کمک شایانی می نماید.

جناب کریم پیکار پامیر در مقدمۀ این کتاب، نخست برداشت های دقیق از آموزش دهی های غلط تاریخ را، با رویکرد انتقادی نشان میدهد. از تدریس آن "تاریخی" می گوید که برای آموزگار و شاگرد، نه سخنی ار تاریخ داشت و نه کمکی برای فهم تاریخ می نمود. این برداشت همراه با دلسوزی برای تاریخ واقعی ونشان دادن نمونه های آن، امروز برای آن انسانهای جوان وپیر که تشنۀ آگاهی از تاریخ واقعی استند، سخنی است دلنشین و گامی است در راستای زدودن جعل وتحریف دیرپای.

مؤرخ گرامی، برای تبیین موضوع، کتاب را طی نه (۹) فصل انسجام بخشیده است.

اینجانب که نظر به پارۀ مشغولیت های دیگر، مطالعۀ کتاب را روز های پسین به پایان رسانیدم و از تۀ دل برای دوست گرامی و این فراووردۀ قلمی- پژوهشی ایشان، تحسین ها فرستاده ام، آرزو دارم هموطنان این کتاب ۱۵۰ صفحه یی را بخوانند و از آن چهرۀ پنهان نگهداشته شدۀ امیر دوست محمد خان آگاهی حاصل نمایند. امیری که نماد دست نشانده گی و ستمگری ها و حیله گری های بسیار بود و پیروان او نیز مصیبت های فزاینده یی را بر مردم افغانستان تحمیل نموده اند.

قلم جناب کریم پیکار پامیر را همواره صفاترو درخشنده تر میخواهم.

 این کتاب از سوی انجمن دانش نشر شده است.

..........................................

محمد حیدر اختر

  یک خادیست جنایتکار و سرخم درشهر هامبورگ

دوستان عزیز، با سقوط رژیم دست نشاندۀ شوروی فروپاشیده، تعداد فراوانی از خادیست ها، شکنجه گران و اعضای باند خلق و پرچم، برخلاف شعارهای سابق شان به کشور های امپریالیستی، به خصوص کشور آلمان، هالند، انگلستان، بلجیم، سویس و . . .  سرازیر و پناهنده شدند. قسمی که بار بار گفته شده است، آن عده از شکنجه گران دستگاهٔ جهنمی خاد برای این که شناخته نشوند نام های فامیلی خود را تغییر داده و هم از انظار مردم خویش را پنهان می کردند. سال هاست از بعضی از دوستان شنیده بودم که یکی از شکنجه گران خادیست ومسوول خاد پنج زمان داکتر نجیب الله در شهر هامبورگ آلمان زنده گی می کند، ولی درطول همین سال ها چنان مخفیانه و دور از چشم مردم گشت و گذار می کرد تا کسی وی را نشناسد. راستش را بگویم من هم اورا درجایی ندیده بودم تصادف به روز جمعه گذشته زمانی که با یکی از دوستان جهت ادای نماز جمعه به ترن های شهری راهی مسجد ابراهیم خلیل الله بودم، یک تن ازدوستانم شخصی را برایم نشان داده گفت که این کثافت را می شناسی؟ گفتم نه خیر نمی شناسم. سرخود را تکان داده گفت این همان جنایت کار معروف و شکنجه گر خاد و رئیس خاد پنج به نام کریم بها می باشد  که تعداد فراوانی از هموطنان مارا شکنجه کرده راهی زندان پلچرخی نموده ویا این که سر به نیست کرده و هیچ کس از وی تاکنون پرسان نکرده وامروز هم در پهلو پهلوی ما قرار گرفته است. زمانی که به چهره کثیف ووحشتناکاش نگاه کردم دیدم سرخود را پایین انداخته قسمی درترن جایی برای نشستن پیدا نموده که باما چشم به چشم نشود. ازهمان لحظه درفکر فرو رفته ام که ایا جای چنین جنایت کاران شهر هامبورگ آلمان و یا بقیه شهر ها وچنین گشت وگذار است، یا دیدن روی محکمه و زندان. اگر اینها چنان ظلم و جنایت نمی کردند، مردم بیچارۀ ما غمهای موجود را نمیدیدند.

....................................

 

پرتو نادری

               بوی خون از دیک مدرن دموکراسی

دوستی با زبان طنز آمیز نوشته است : امی انتخابات یک رقم ده شاخ آهو مالوم میشه !

من درپاسخ نوشتم : پس آهو را باید شکارکرد. انتخابات را از شاخ آهو جدا ساخت، اگر شاخ آهو انتخابات را سوراخ سوراخ نکرده باشد! بازهم انتخابات سوراخ سوراخ خود غنیمت است!

از قدیم گفته اند: در بیابان کفش کهنه نعمت است!

باز می شود پوست آهو را بر کند و با آن فابریکه ی بوت آهو را دوباره به کار انداخت!

شاخ آهو را باید شکست و دوباره صنعت چاقو سازی چاریکار را راه اندازی کرد!

با خود گفتم هرکس که انتخابات را سر شاخ آهو کرده حکیم بزرگی بوده است که با یک تیر سه فاخته شکار کرده است که می توان با آن فاخته شوربای وحدت ملی را در دیگ مدرن دموکراسی پخت تا مردم از خطر گرسنه گی خشک سالی نجات یابند!

تا به این جا رسیدم پیرمردی که همیشه با من است و خرچ و برچش هم از کیسه ی من ، زد به خنده ، چنان می خندید که دل مرا از دل خانه بر می کند!

گفتم : چرا می خندی ؟

گفت: به تو چه !

آزادی بیان است و هر انسان به اندازه ی که می خندد انسان است!

اشک هایم جاری شدند.

پیر مرد پرسید : تو چرا گریه می کنی ؟

گفتم : به تو ارتباط ندارد. در این سرزمین انسان به اندازه ی که گریه می کند انسان است!

دیدم که پیر مرد هم زده به گریه و شورای وحدت ملی در دیگ مدرن دموکراسی می جوشید و از دیگ بوی خون بلند می شد!

..........................................

وحیدر تاجیک

ای هزاره، ازبک، تاجیک، و ترکمن . . .!

برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی

 که در نظام طبیعت ضعیف پامال است.

  چرا در  این روز ها غزنه، غزنه می میگوئید؟ یک تاریخ است که خانه و کاشانه شما آتش گرفته است. آیا بلای کمتر ازغزنه سراغ داری که افغان = پشتون سرت نیاورده باشد؟ خانه‌ات را گرفتند، زمینت را به بیگانگان کوچی دادند،  هویت دیگر برایت تراشیدند. گفتن بگو هویتم"افغان" است !!. و پیهم کوشیده اند،  طوق بندگی  را به گردنت بیاویزند.

بیدارشو، حافظه تاریخی ات  را بکار بینداز، وقایع غزنی و آموزشگاه     "موعود"  نمونهء  تازه ای ازعصَبیّت قبیله است.

 به گذشته نگاه کن. به همه چیز که متعلق به توست تجاوز کرده اند. آزادی ‌فردی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را از تو گرفته اند. مانع آموزش و تحصیل تو با انتحار می شوند، چرا نمی فهمی!!؟ دود برخاسته از آموزشگاه « موعود » و شعله های آتش غزنی پیامی دارد آشکار از قبیله که پیش از غزنی، غزنی های دیگر را نیز با آتش بیداد خود سوخته است.

ای هزاره، ازبک، تاجیک و ترکمن . انتحاری طالب پشتون = افغان شما را به قیاس این به ظاهر رهبرا مواجب گیر هزاره، ازبک، تاجیک وترکمن از خزانه استبداد ، بنده « قبیله پشتون = افغان»  فرض کرده اند  و در لابلای  دود و آتش برخاسته از " غزنی " واضح  به شما می گویند: دیگر حق ندارید  شاد باشید و امید وار و تلاش کنید برای آیند بهتر،  تا رویی سلحشوری – دلاوری را در شما کشته باشند.

هزاره، ازبک، تاجیک وترکمن ، پشتون = افغان تمامیّت خواست و خصلت  رژیم مبتنی براین قوم نمی تواند  توتالیترِنباشد. جرات کن، به عملکرد  این دژخیم  در طول تاریخ  نگاه کن نه مقطعی .

استعمار این دژخیم دست آموز خود  را در این مرکز مهم تمدنی جهان ( ایران زمین) خلق نموده تا این تمدن «زندگی اقوام رنگارنگ بصورتی دوستانه و تعاونی در کنار و جوار يکديگر » را نابود  و انسانش را درآتش تعصّبات مذهبی – قومی  بطور هولناک بسوزاند و قتل عام نماید.

  باتوجه به حضورِ سنگین " آمریکا – انگلیس " در کشور و حمایت شان از این دژخیم به اضافه "پاکستان"، سعودی  و . . . ، چه بسا در بهترین حالت، نابودی ظرفیت های مقابله و مقاومت مستقل در سطح جامعه هزاره، ازبک، تاجیک، ترکمن  و کنترل پذیر کردن اینها  هدف باشد و در بدترین شکل اش گورستانِی به بزرگی هر چهار  تان  چاله کنند.

هزاره، ازبک، تاجیک وترکمن . پشتون = افغان  ستیزه جو و اصلاح ناپذیر ست و در همه حال تهدیدی است برای امنیت جانی، ناموسی، هویتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دیگران . تا خصلت ستیزه جوی و تهاجمی پشتون = افغان  از طرف شما پاسخ معادل خود را دریافت نکند، تهدید و خطر همچنان پا برجاست. حتی اگر گردن نهید و "امان نامه" دریافت کنید!!

برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی

 که در نظام طبیعت ضعیف پامال است.

.........................................

 حسین مهدوی

ملیشه های غنی از چه کسی انتقام می گیرند؟

ما می دانیم که گروه های مسلح غیر مسئول ، مسئول بسیاری از شکنجه ها، قتل ها و ویرانی های کشور است. این گروه ها برای رسیدن به اهداف شان به بسیاری از ارزش های انسانی و مدنی پشت پا زده اند. اما زمانی که حکومت دقیقا مانند همین گروه ها رفتار می کند و درست مثل گروه های غیر مسئول، دست به شکنجه و کشتار مردم می زند، نام آن را باید فاجعه قانون و مسلخ مدنیت نهاد. ملیشه های غنی به بهانه ی تعمیم و گسترش حوزه ی اقتدار قانون و تعمیم نظم عامه بسی بیشتر از ملیشه های بدنام تاریخ کشور به شکنجه و کشتار سربازان قیصاری پرداختند. به گزارش بی بی سی حتی چند نفر غیر نظامی نیز پیش از مرگ آن قدر توسط ملیشه های بد نام غنی شکنجه شده اند که صورت شان قابل شناسایی نیست. به راستی چه کسی پشت این کشتار کور و شکنجه ی قرون وسطایی قرار دارد؟ آیا کسانی از وابستگی های قومی این مردم نفرت دارند و می خواهند بدین وسیله خشم شان را فروکش کنند؟ و یا این که مشکل شخصی با تک تک این کشته شدگان دارند؟

هرچه باشد، ملیشه های آدم کش غنی بیرحم تر و درنده خو تر از دیگر ملیشه های بی رحم این سرزمین اند. زور ملیشه های غنی به طالب و داعش نمی رسد، تنها می توانند دست کسانی را که علیه طالب و داعش جنگیده اند بسته و با شکنجه های قرون وسطایی به قتل برسانند.

..........................................

الحاج اسرار خواجه  محاسن سفید

پیشنهاد به کمیسیون محترم انتخابات افغانستان

افغانستان کشور اسلامی از زمان نبوغ اسلام در جوامع اسلامی موضوعات حقوقی و جزائی و انتقال اموال منقول و غیر منقول و غیره در محاکم شرعی در چوکات اصول شرعیت اسلامی صورت گرفته و میگیرد .

مردم رنج کشیده افغانستان در طول تاریخ تحلیف های زمامداران کشور را تجربه نموده -اند زمانی که به قدرت رسیده اند اعمال شان چیزی دیگری بوده از جانبی در شرایط کنونی احزاب و جریانات سیاسی نا متجانس و عاطفی زبانی و قومی و غیره بدون این که عقلانی باندیشند صفوف شان کم سواد و بیسواد فاقد شعور سیاسی و ساختار دولت را  به شرکت سهامی تبدیل نموده اند و ائتلاف های احزاب بدون برنامه همگانی موقت و زمان بر ، خلاصه چنین دولت داری یک تعداد محدود اشخاص جاه طلب را به قدرت و ثروت رسانیده که نتیجه آن فقر ، بیکاری ، مهاجرت و  جوانان را معتاد به مواد مخدر و مردم را به خون آغوشته که اکثراً آگاهانه صورت گرفته که محکوم عامه مردم و وجدان خود اند .

اینجانب منحیث یک شهروند و محاسن سفید  در صورتی که کمیسیون محترم انتخابات واقعاً مستقل باشند به ارتباط پذیرش کاندیدان در عموم نهادهای انتخاباتی پیشنهاد ذیل را بعرض می رسانم .

۱- عموم کاندیدان محترم خط مش و برنامه خویش را با تحصیلات و تجارب کاری شان ثبت وثیقه شرعی درمحاکم مربوط محل خویش نمایند .

۲- دارایی مالی و جایداد شخصی فامیل اش درج وثیقه گردد .

۳- کاندید محترم تعهد بسپارد افتخار خدمتگذاری به مردم را عقلانی در پرتو علم و خرد بدون بادیگارد انجام می دهد .

۴- کاندیدان محترم می توانند فوتو کاپی وثیقه شرعی را که روشن و خوانا باشد در محلات که لازم دانند نصب نمایند با تنظیم چنین اسناد می توانند هر قدر پول مصرف نمایند مجاز باشند با پیشنهادیه فوق در کمیسیون محترم انتخابات از اتحادیه حقوق دانان کشور و استادان محترم دانشگاه ها و نخبگان و اتحادیه ژورنالیستان و جامعه مدنی توقوع می رود که در اصلاح پیشنهاد بهتر و خوبتر نظری داشته باشند از طریق وسائل لازم ابراز نظر نمایند یگانه منظور این قلم افغانستان عزیز دارای پارلمان مردم سالار تا نظام پارلمانی را تمثیل در پرتو ارزش های موازین اسلامی نهاد های عدلی و قضایی در حاکمیت قانون و دفاع از حقوق عامه دست باز داشته باشند . مولانا بزرگ بلخ فرموده ،

بی ز تقلیدی نظر را پیشه کن 

    هم به رای عقل خود اندیشه کن .

تاریخ - ۱۳ حوت ۱۳۹۶ 

................................................................. 

میرحسین مهدوی

حزب وطن یا سوسیال انتحاریون دموکرات

عده ای از هواداران حزب وطن ( حزب دموکراتیک خلق افغانستان) اعلام کرده اند که فعالیت های این حزب را از سر می گیرند. در میان اینهمه هوادار کاش یک نفر وجدان دار هم پیدا می شد تا از خلق و وطن بشرمد و جنازه ی این حزب لعنتی را از زباله دان تاریخ بیرون نیاورد.

حزب دموکراتیک خلق با کودتا و کشتار بنیاد نهاده شد. این حزب نه تنها با کشتار اعضای خانواده ی داوود خان، کارش را با کشتار جمعی شروع کرد، بلکه هر لحظه از تاریخ این حزب سرشار از قتل و کشتار جمعی است. شعار این حزبِ سیاه عدالت و دموکراسی بود اما عملا جنایت های دوره ی داوود جلاد را ضرب در هزار کرد. اگر نظام استبدادی داوود یک نفر را بی حساب و کتاب می برد و زیر شکنجه های قرون وسطایی می کشت، حزب مثلا دموکراتیک و مثلا خلق افغانستان هزار هزار نفر را بی حساب و بی کتاب در سیاه چال های دموکراتیک خود زیر غیر انسانی ترین شکنجه های تاریخ بشریت به قتل می رساند. لیست پنج هزار شهید بی مزار یکی از این نمونه هاست.

شباهت های عجیبی بین طالبان و حزب وطن ( دموکراتیک مثلا خلق ) وجود دارد. یکی به نام خدا جنایت می کند و دیگری به نام خلق اما دلیل اصلی کشتار و جنایت هر دو جناح در واقع نه خدا یا خلق بلکه تصاحب یک جانبه ی قدرت و زر اندوزی است.

طالبان به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی شان آدم های اتوماتیک تربیت کرده اند تا آنها را همانند بمب های کور و بی زبان منفجر کنند. حزب دموکراتیک مثلا خلق نیز با انفجار پی در پی عدالت، برابری، آزادی و دموکراسی، همه ی ارزش ها و آرمان های ملی مان را به خاطر جهالت و جاه طلبی شان منفجر کردند.

حزب خلق بنیانگذار کشتار جمعی و مسئول درجه یک همه ی جنایت ها در تاریخ معاصر کشور است. کشتار بی رویه ی این حزب و اقدام پی در پی به نسل کشی مردم بی گناه باعث به وجود آمدن جنایت های جهادی و سیستم کشتار جعی طالبان گردید.

از میان این همه هوادار، کاش فقط یک نفر وجدان دار هم پیدا می شد تا جنازه ی متعفن این حزب و رهبران جنایت پیشه ی آن را از زباله دانی تاریخ بیرون نیاورد و از خلق و وطن بشرمد اما.... 

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمداکرم اندیشمند

  گروه های تکفیرگرا وستیزه جو

ظهور گروه های تکفیر گرا و ستیزه جو از نام و آدرس اسلام و جهاد مانند گروه های داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام و ..... از زوایۀ دینی و آیدئولوژیک، به فهم، باور و قرائت آن ها از اسلام و به خصوص از آموزه ها و احکام اسلام در مورد جهاد بر می گردد.

این گروه ها در معرفت دینی و اسلامی خویش تنها به قرائت سَلَفی، یعنی قرائتی مبتنی بر قرآن و حدیث و سنت دوران حیات پیامبر(ص) و اصحاب، اهمیت و اعتبار می دهند و هر گونه برداشت، تفسیر و قرائتِ غیر از این را نادرست و باطل تلقی می کنند. آن ها با این قرائت نه تنها به ظواهر آیات و احادیث پیامبر توجه می کنند و در صدد تطبیق و اجرای برداشت و دریافت خود از این معنای ظاهری آیات به عنوان حقیقت دین و شریعت می شوند و آن را حقیقت مطلق اسلام میدانند، بلکه از لحاظ زمانی و مکانی و اجتماعی خود را در همانزمان و مکان و جامعۀ حیات پیامبر قرار می دهند و دنیا را به مدینۀ پیامبر و به جامعۀ نامسلمان و مشرکین بیرون از آن تبدیل می کنند. این گروه ها نه به آرای مذاهب اسلامی و امامان این مذاهب در مورد تفسیر و استنباط احکام و معرفت دینی توجه دارند و نه به شان نزول آیات و شرایط خاص زمانی و مکانی دوران پیامبر و صدر اسلام اعتنا و التفاتی نشان می دهند. آن ها با این احساس و این باور در صدد آن هستند تا جهاد را با نامسلمانان و کفار و مشرکین همچون جهاد دوران پیامبر و عهد صحابه انجام دهند و به زعم خود شان اسلام دوران مدینه و سلف صالحین را بی کم و کاست محقق کنند تا مسلمانان به همان دوران عظمت و اقتدار مورد نظر آن ها برگردند.

وقتی به عمق وحشت و فاجعه در برداشت و قرائت این گروه های افراطی تکفیر گرا و ستیزه جو از اسلام پی می بریم که آنها با این قرائت در واقع جهان امروز را به دو مکان و شهر مدینۀ پیامبر یعنی مکان و جغرافیای حضور خودشان و شهر مکه یعنی مکان حیات اقامت مشرکین مکه تقسیم می کنند و آنگاه خود را مکلف به تطبیق و اجرای حکم آیاتی چون: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ می بینند و می دانند.

گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی خون ریز با نام جهاد و اسلام بر مبنای باور و قرائت خودشان از اسلام و جهاد، حتی مسلمانی جوامع و کشورهای اسلامی و مسلمان را نمی پذیرند و این جوامع و کشور های مسلمان را نیز مشمول جهاد مورد باور و تلقی خود می پندارند؛ هر چند که به صورت علنی این ادعا را مطرح نمی کنند، اما در عمل به این باور و برداشت پابندی نشان می دهند. نکتۀ شگفت آور و ترسناک این فهم، باور و قرائت این است که گروه های تکفیر گرای ستیزه جوی خون ریز که خود را جهادگر معرفی می کنند، نه به تفاوت مکانی و جغرافیایی دوران پیامبر(ص) و صحابه با جغرافیای امروز توجه می کنند و نه فاصله و گذشت زمانی این دوران را که در حدود یک و نیم هزار سال را در بر می گیرد، مد نظر قرار می دهند. به این معنی که آن ها انتشار اسلام را در این فاصلۀ دور زمانی در سرزمین های مختلف و مسلمانی جوامع و کشور های مختلف دنیا را در طول این سده ها، ناقص و پر از تحریف و ضلالت می دانند و در صدد آن هستند تا با به زعم و برداشت خود جهادی همچون جهاد عصر پیامبر و اصحابش به گمراهی و شرک مسلمانان جهان پایان دهند و دنیای کفر و نامسلمان را هم با جهاد خود وادار به پذیرش اسلام سازند.

برداشت و قرائت داعش و گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی اسلامی از اسلام و قرآن نوعی از برداشت و قرائت دینی محسوب می شود، اما برداشت نادرست و قرائت خطر ناک و غیر واقعی است. این قرائت، اسلام را دین خصومت و جنگ معرفی می کند و پیامی جز خون و ویرانی برای بشریت و مسلمانان ندارد.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

محمد حیدر اختر

 

اندوه سرِاندوه،

از کودتای ثور تا

ریاست اشرف غنی

 

 بازهم ما  در آستانه سالروز کوتای منحوس هفتم ثور قرار داریم . همان روز شوم و نامیمونی، که درکشورعزیزما  ثمره اش جز بگیرو ببند وبکش  چیزی دیگری نبود . به همان سلسله شرایط تا امروز  برای مردم افغانستان اندوه بار و خونین بوده است . گلیم  غم واندوه از خانه های مردم چیده نشده ، هنوز اشک در چشمان مردمانی که عزیزان شانرا از دست داده اند، خشک نمی شود که مصیبت دیگری،  دریکی از گوشه های کشور به وقوع می پیوندد .

 هنوز مردم ما واقعه المناک  بلخ باستانی و بدخشان را فراموش نکرده بودند، که در هفته گذشته واقعه دلخراشی در ولایت ننگرهار به وقوع  پیوست . بازهم تروریستان حرفوی وقسم خورده،  مصیبت دیگری را برمردم ما روا داشتند، که تعداد زیادی را به شهادت رسانیده و هم زخمی های بی شماری را به کجا گذاشت .

حکومت متقلب افغانستان ، در مقابل این همه جنایات، مانند گذشته ها اعمال  ضد انسانی،  تروریستان را تقبیح کرد، ولی اشرف غنی رئیس جمهوری غیر قانونی افغانستان  اظهار داشت که این عمل انتحاری را مخالفین سیاسی اش یعنی طالبان اجرا نکرده، بلکه توسط  گروه داعش  صورت گرفته است . درحالی که هیچ گونه تفاوتی دربین اعمال تروریستی و غیر انسانی  طالبان و داعش دیده نمی شود. اگربه گفته اشرف غنی، طالبان درواقعۀ انتحاری جلال آباد دست نداشتند ولی در واقعه بدخشان وسربریدن انسان های بی گناه که در دفاع از وطن شان، کمر بسته بودند دست داشتند،خود طالبان مسوولیت این عمل شنیع  را به افتخار پذیرفتند .  پس فرق درکجاست ؟

برای جنایت کاران وتروریستان، هیچ گونه تفاوتی ندارد ، که مربوط به کدام سازمان و گروهی باشند، هر سازمان و گروهی که بیشتر برای شان پول داد، به همان دسته می پیوندند . کاملا روشن وهویداست، که تروریستان ، بیرق سفید طالبان را پائین می آورند وبیرق سیاه داعش را بر بالای سرخود می آویزند. یعنی دیروز به نام طالبان به امر "آی اس آی" پاکستان از کشتن  مردمان بی گناه دریغ نمی کردند وامروز به هدایت  به اصطلاح دولت اسلامی " خلیفه  البغدادی " وبه نام داعش دست به جنایت غیر انسانی می زنند .

 اشرف غنی دریک سخنرانی خود، از طالبان خواست تا درزیر بیرق افغانستان، آمده واز جنگ وخونریزی دست بکشند، در غیر آن با علما ی افغانستان مشوره کرده، درزمینه  مقابله با مخالفین اقدام جدی صورت خواهد گرفت .  آقا ی اشرف غنی فراموش کرده حکومتی که در راس آن توسط جان کری قرار گرفته است، بنام حکومت اسلامی افغانستان مسما می باشد، شاید رئیس جمهور در اسلامی بودن حکومتش شک دارد که، بازهم علمای اسلامی را می طلبد و از ایشان فتوا می خواهد  .

در هفته گذشته مردم افغانستان بعد از هفت ماه تاخیر،  چانه زنی ها بین رهبران حکومت متقلب افغانستان یعنی اشرف غنی و داکتر عبدالله  شانزده تن نامزد وزیران راتعیین وتوانستند که  از پارلمان افغانستان رای اعتماد کسب کنند . گرچه گفته شد که در شمارش آرا و زیر زدن رای، توسط  هئیت اداری پارلمان، و نرسیدن سند دو تابعیتی آقای باری جهانی  جارو جنجالی  در بین وکلا صورت گرفت، ولی بالاخر حکومت از حالت سرپرستی نجات یافت.  این که درصد روز آینده که رئیس جمهوری برای وزرا تعیین کرده ، تا راپور فعالیت های کاری شانرا تهیه نمایند ، چه تغییراتی در وزارت خانۀ های مربوط شان می آورند از امکان بدور خواهد بود  زیرا وزرا در طول صد روز نمی توانند چار اطراف شانرا بلد شوند چه رسد به  فعالیت های کاری شان .

..........................................................................

 

 

 

محمد نصیر مهرین

 

پیرامون

         " خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

                                          در گفت وگو با

                                               دکتور پرویز آرزو "

 

                    شناسنامۀ کتاب 

 

 

·         خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

در گفت وگو با دکتور پرویز آرزو

·         برگ آرایی:

  عصمت الله احراری

·         طرح جلد:

    حبیب آریا

·         شماره گان 3000 نسخه

·         نوبت چاپ:

چاپ اول – بهار سال 1392 خورشیدی

·         ناشر:

بنیاد خدماتی وفرهنگی هرات باستان

 

    معرفی، نقد وبحث وابراز نظر پیرامون خاطرات جنرال عبدالقادر وزیر دفاع پیشین افغانستان را در چند قسمت انتشار می دهم.

                                    ن. م                                

 

الف :

 نگاهی گذرا بر پاره یی از چالش های خاطره نویسی درافغانستان*

 

خاطرات سیاسی منابعی اند که از رویداد های پیشینۀ دولتمردان ویا فعالان سیاسی سخن دارند و از آن ها می توان اطلاعی برداشت. خاطرات وسیله یی می شوند برای انتقال وسپاریدن تجارب پیشینه به مردم وآگاهی بخشیدن به آنها. اما، می دانیم که هر منبعی را نمی توان دارندۀ چنین باری پذیرفت و ثقه، سزاواراعتماد واطمینان یافت. به این لحاظ نگریستن خاطرات مستلزم کاربرد احتیاط، شک، دقت جدا نمودن سره از ناسره است. رعایت دقتی که در حیطۀ کار منتقدین و نگرش های انتقادی هنگام مطالعۀ آثاری ازاین دست است، پشتوانۀ اطمینان بخشی در پذیرش خاطره ها می شود. معلوم است که حضورغلط گویی، گاهی درستی ها ونکات راستینۀ خاطرات را نیز با شک روبرو می نماید. زیرا خواننده متوجه می شود که با شخصی مواجه است که چه به گونۀ قصدی ویا در اثر غفلت نادرستی هایی را درخاطرات خویش  راه داده است. محتمل بودن چنین موارد، خواننده را از پذیرش بی چون وچرای مطالب کتاب دارندۀ محتوی خاطره ها باز می دارد. . .

 این را هم بیفزاییم که سخنان خاطره نویس ها، هنگامی که بازگفت هایی ازحوادث ورویدادهای پیشینۀ کشوری مانند کشورما دارد و مربوط به " تاریخ سازان " و " قهرمانان " است، به ابعاد مراقبت پژوهنده و دقت خواننده می افزاید. زیرا چند دهۀ پسین با حادثه زایی، ریختن خون های بی شمار، با مرگ تعدادی ازعاملان رویداد ها، با دست به دست شدن قدرت لرزان، با فعل و انفعالات سریع، با شکستن نهاد های پیشین، بدون دستاوردهای مثبت، وبا ایجاد صفوف و قطب هایی که بیشتر از مسائل قومی ومذهبی متأثراند، معرفی می شود. واین عوامل ونتایج آشکار آن، نه تنها بر روان جامعه؛ بلکه بر روان خاطره نویسِ مؤثر برحوادث، سنگینی دارد.  این است که بسا از خاطره نویسان را چنان متأثرنموده است که پیرامون برخی رویدادها راه طفره رفتن، برائت طلبی ویا پریشان گویی ها را در پیش گرفته اند. به ویژه که در کشورما، بیشترین کتاب های خاطرات در ایام بازنشسته گی یا تقاعد سیاسی – اداری وکهولت سن وسال انتشار می یابند. نشراین گونه خاطرات درایام پیری ویا پس از مرگ ایشان، نشاندهندۀ یک درک وبرداشت از خاطره نگاری است که از آن برداشت تفننی دارند. آنها "چنین می انگارند که خاطره نویسی امریست تفننی و یا هم  مشغولیت دوران باز نشسته گیست. این یک پندار ساده انگارانه است. برای آن که خاطره نویسی نه تنها تاریخ نویسی در یک کشور را کمک می کند؛ بلکه می تواند برچگونه گی سر گذشت رویداد های فرهنگی، ادبی  و اجتماعی – سیاسی آن کشور نیز روشنی اندازد. " (1)

مشکل انتشاردیرهنگام برخی ازخاطرات هم عصر، این هم است که چه منتقد و چه دارندۀ روایت دیگری ازیک رویداد امکان تبادل نظر وبحث با خاطره نویس را از دست می دهند. هرچند می تواند روایت ها ونقد ها مدت ها وسده ها پس از انتشار اثری ادامه بیابند، اما، آن مزیتی را که انتشارخاطرات به موقع وپیشترازایام کهولت دارد، از دست میدهد.هنگام سرنوشت کتاب خاطرات مرحوم سید قاسم رشتیا دیدیم که درشروع مباحثات هنگامی که درمحراق توجه ونقد قرارگرفت، مؤلف کتاب وفات نمود.

 یادداشت های استادخلیل الله خلیلی (2) را داریم که عجبا از جریانات مهم شورای ملی در دورۀ 12  وتا آن وقتی که در شورای ملی بود، خبری درآن نیست.

 این اطلاع خویش رانیز سزاوارگفتن می یابم که خاطرات مرحوم شیرعلومی، که روایت های جالبی برای مقطعی از تاریخ ما دارد، معصومانه از انتشار بازمانده است. . .

مشکل دیگر  در زمینۀ خاطره نگاری ها، بی توجهی به تهیۀ یادداشت های روزانه بوده است که کمتر درکشورما به اهمیت آن اندیشیده اند. وشاید هم بعضی یادداشت ها به دلیل جنگ ها و مهاجرت ها ویا عمدا از میان رفته اند. در مورد گونۀ عمدی آن شایعه یی مبنی بر نابودی خاطرات پادشاه سابق محمد ظاهرخان از طرف سردارعبدالولی موجود است. مشکل دیگری آوردن خاطرات درتابعیت ازتاریخ سازی است. برخی بخشی از خاطرات را در متابعت ازنیاز کاملا شناخته شدۀ برائت جویانه ومطابق نیازروز می آورند. انتشار بخشی را لازم ندیده آن را حذف می کنند. ودرعوض بدون رعایت حداقل احتیاط با نارسایی های خویش می کوشند، زنجیرۀ ازحوادث را درج کنند. چنین رفتاری به تهیۀ تاریخ درست زیان می رساند که شایستۀ شناسایی ونقد اشت. زیرا سنت سپردن دروغ به تاریخ با ادعای اطلاع داشتن از اوضاع ، جفایی به نسل جوان کنونی وآینده گان است. مثالی بیاوریم از " کرباس پوشان برهنه پا. خاطرات دوکتور محمد حسن" شرق" از1310 تا 1370 " در کتاب وی ازرویداد مردمی سوم حوت سال 1358 از شرکت دختران یادشده است، درحالی که سوکمندانه درمظاهرات مخالفت آمیزآن روزعلیه تجاوزشوروی ، هیچ زن و دختری حضور نداشت.حتا نام ناهید شهید را که در مظاهرات ماه ثور 1359  به شهادت رسید، نیز در پیوند با مظاهرات سوم حوت 1358 آورده است.(3)

اما در زمینۀ عدم انتشار به موقع یادداشتها و خاطرات، آنهم در فضایی که امکانات مهاجرت فراهم نموده است، اگرازعامل مشکلات تخنیکی بگذریم، این دغدغۀ خاطر محافظه کارانه را حمل می کند، که مبادا انتشارنکاتی ناخوشایند درخاطره ها، دل دوستان وآشنایانی را هم برنجاند. نگارنده که بیش از15سال پیش خاطرات اسدالله علم وزیردربارمحمدرضاشاه، را ورق گردانی داشتم تا بازتاب موضوعات افغانستان را درآن ببینم، متوجه چنان ذهنیت حاکم درتصمیم اسدالله علم شدم. که البته درکشورما چنان روحیۀ هراس آمیز و دغدغۀ خاطر حضور بیشتر دارد.

با توجه به حضور چنان روحیه، دراینجا روی سخن وامیدواری را متوجه آن عزیزانی می نمایم که پدر ویا مادر ویا بقیه نزدیکان ایشان یادداشت ها وخاطراتی از خود برجای نهاده اند،اما، روی انتشار ندیده اند، آنها سعی کنند زمینه های انتشارآن را مساعد نمایند.

نمونه های بسیار تحسین برانگیز از تلاش های خاطره یابی ونشر آن را از طرف جناب خالد صدیق چرخی داریم. این هموطن که زنده گی و تخلص خانواده گی اش، سراپا مشحون از خاطره ویادآورخاطرات بسیار است، پس از انتشار کتاب "خاطراتم" که برگ ستودۀ برای تاریخ چند دهه پیش است، در ایام پیرانه سری در کنار هدف انتشار اطلاعات خانوادۀ چرخی و مناسبات آنها با خانوادۀ امان الله خان ومحمد نادرخان، شب ها و روز ها پیاپی سراغ هموطنانی را گرفت که خاطرات وعکس هایی از خود داشتند و یا از پدران ایشان برجای مانده بود. در نتیجه تصویر جامعتر را از یک مقطع تاریخ عرضه داشت (4)

آقای داؤود ملکیار در اواخر دهۀ نود عیسایی گام ابتکاریی را برداشت و به جمع آوری اطلاعات و خاطره های شفاهی ( به گونۀ صوتی وتصویری ) پرداخت که در روشنی مسائل کودتای نام نهاد میوندوال بسیارگویا ورسا است.  . .

مرگ برخی از چهره های مؤثر که درایجاد رویداد ویا رویداد ها با خاطره نویس مشارکت و همراهی داشتند، مورد دیگری است که کار پذیرش وعدم پذیرش پاره یی از گفته ها را با دشواری مواجه می نماید. طی بیش از دو دوهۀ پسین شاهد چنین چالشهای درحوزۀ خاطره نویسی ها بوده ایم. نمونه هایی را داریم، که پس از انتشار خاطرات شخصی ،اشخاص متعدد دیگر یا همتایان خاطره نویس، به تردید روایت او پرداخته اند. مسلم است که در نتیجۀ چنین وضعیتی خواننده در حیرانی به سر می برد که سخن کدام یک از آنها را بپذیرد.  . .

این جا قصد ما آوردن همه موارد ونمونه هایی را که تا حال در برخی آثار بازنگریسته ایم، نیست. منظور بیشترنشان دادن پارۀ مثال ها است که پذیرش روایات را با شک وتردید خواننده مواجه نموده و وظیفۀ منتقد را برای تشخیص حقایق برجسته تر می نماید.

 برای بیرون رفت ازچنان سردرگمی ایجاد شده و دسترسی به اطلاعات ثقه، لازم است که به محک ها وسنجش هایی روبیاوریم که درحیطۀ نقد خاطره نویسی است. نقدی که حضوروضرورت خود را درحوزۀ تاریخنگاری حقیقی کشور ما بیش از پیش مطرح می نماید. به ویژه که ما شاهد افزایش انتشار وپخش کتاب هایی خواهیم بود که به مقولۀ خاطرات تعلق  دارند.  اگر همزمان با انتشار آنها محک نقد را نداشته باشیم، بسیار احتمال دارد که مانند چند دهۀ پیشتر جعلیات ودروغ ها همچنان تحویل تاریخ شوند. اگر دیروز بنابر حاکمیت اوضاع مانع شونده چنان نقدی جای نیافته بود، زمینه های بسیار مساعد کنونی توجه به نقد آثار ورعایت نقد را سهل نموده است. برای جدا نمودن دروغ ها ازحقایق، رعایت چند معیار مقدماتی اهمیت دارند:

-         مطابقت دادن روایت های چندگانه ازرویدادهای مشابه که از طریق راویان جداگانه به گونه های متفاوت ارائه وتصویر شده اند.

-          چشم انتظاربه انتشار خاطراتی داشت که دارندگان آن تا حال نتوانسته ویا نخواسته اند، درانتشار وبازگویی آن بپردازند. چنین چشمداشت وانتظاری است که ما را از داوریی همراه با تحکم وقاطعیت در پذیرش ویا رد مواردی ازخاطرات انتشار یافته، بازمی دارد. چنان که در برگهای بعدی می بینیم ، "خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر در گفت وگوبا دکتور پرویز آرزو " چنین برگی در پیش روی ما می گذارد ویا جلد چهارم سراج التواریخ چنین نقشی را در بازشناسی بسا موارد دارد. درنظر بیاوریم که در آثار متعدد مؤرخین ونویسنده گان پیرامون قتل امیرحبیب الله خان " سراج الملة والدین" روایاتی دیده شده است. اما، وقتی پس از چند دهه ،جلد چهارم سراج التواریخ تألیف کاتب بزرگوار فیض محمد هزاره انتشار یافت، می بینیم که  دقیق ترین اطلاعات ارائه شده است. اطلاعاتی که به قول ابولفضل بیهقی از"معاینه واسماع درست" کاتب ناشی شده است. کاتب گرامی همانند بیهقی همه آن چه را که از " چشم و دیدار" داشت، از خاطر خویش  می آورد و بقیه را از شنیدگی های می گیرد که دقت لازم را در پذیرش آنها به کاربرده است.(5)

 

-         سعی در جهت گرد آوری اطلاعات پراکنده وشفاهی. در این زمینه شایان یادآوری است که نقش گرد آوردن اطلاعات شفاهی ومستند نمودن آن به ویژه مستند نمودن خاطرات آنانی که شاهدرویدادها بودند و وقوع حوادث را به چشم سر نگریستۀ اند اهمیت به سزایی دارد. کم نیستند کسانی از این دست که خاطره های خویش را با خاموشی درسینه محفوظ داشته اند. یا گاهی قصه هایی دارند که به صورت تصادف مطرح شده است. چه بسا از دارنده گان خاطره ها وناظران صحنۀ وقوع رویدادها که توان نوشتن را ندارند، ویا فرصت نوشتن نیافته اند.عدم دسترسی به چنان منابع، ومستند نشدن آنها، حاکی از ناقص ماندن برگهای تاریخ و تداوم تاریخ دروغ ومجعول است.

 

 به گونۀ مثال، چند وزیر ویا جنرال یا دولتمردِ مؤثر در رویداد ها وحوادث، روایت خویش را به گونه یی آورده اند. درحالی که بساعساکر ویا بقیه مامورین وکارمندانِ شاهد همان رویداد با سینه های مملوازاطلاع متفاوت واز نظر به دورمانده اند. در نتیجه بعضی موارد روایت های یک جانبه، نا مکمل ویا غلط در اوراق تاریخی وخاطره نویسی ها راه یافته اند. غلبه بر این یک جانبه گری، سعی در جهت تکمیل اطلاعات ، تدوین رویدادها، تشویق افراد واشخاص دارندۀ اطلاع برای بازگویی خاطره هایش، برگه های انتشاریافته رابهتردرمعرض داوری قرارمیدهد ودرنهایت به حقیقت یابی  کمک می رساند. 

با این توضیحات امید است حالی شده باشد که دیدار با تاریخ حقیقی کشورما، نیاز دارد که ورق های  گفته ناشده، جمع آوری شوند، سخنان درسینه مانده بیرون آیند وهرآن چه در مقولۀ خاطرات در حوزه های  سیاسی ، نظامی ، هنری، ورزشی  . . . را شامل می شود، جمع آوری ونشر شوند.

همپای این تلاش ها است که نقد برگهای تاریخ، تاریخ نگری ، تاریخ نگاری وخاطرات به عنوان یکی از منابع طرف توجه تاریخ نیزبه سامان می نشیند.

نمونه یی که اکنون روی دست ما قرار دارد، و درسطور پایان به آن می پردازیم، گام مهمی است در جهت تحقق چنان آرزومندی .

ب:

       نگاه کلی به نقش دکتور پرویز آرزو در گفت وگو 

 

   

  دکتور آرزو:

  " بر آن نیستم که در مورد  داوری های جنرال عبدالقادر قضاوت های آرمانی واخلاقی داشته باشم.هدف از کار من این بود که آیینه یی در برابر تصویر پر ابهام آن سالها بگذارم تا شما خوانندۀ ورجاوند، خود به داوری بنشینید . . . "

     جنرال عبدالقادر:

 " می خواستم نشان بدهم که ظلم واستبداد را بقایی نیست. این هم نتیجه اش. مرا به زندان انداخت. مرا تاپای مرگ برد. اما، من زنده ماندم. ما به وحدانیت خدا باور داریم. خود خدا دید که من مرتکب جنایت وخیانتی به بنده هایش نشدم. هیچ استبدادی در برابر پائینتر از خود نداشتم  . . ."

 

 

 

 

کتاب "خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادردرگفت وگو با دکتور پرویز آرزو "، انتشار یافته است. (درسطرهای بعدی به صورت کوتاه شدۀ نام ها: خاطرات سیاسی، عبدالقادر و دکتور آرزو، بسنده می نمایم ). این کتاب ازچندین جهت می تواند، حایز اهمیت باشد. زیرا دارندۀ خاطرات شخصی است که دستی دردوکودتا داشت. کودتای 26 سرطان 1352 و کودتای 7 ثور 1357 خورشیدی. به ویژه نقش وسهم وی درسازمان دادن به نیروهای هوایی برای سرکوب قطعات وفاداربه رئیس جمهور محمدداؤودخان در پیروزی کودتا بسیارمؤثربود.

 

در بارۀ چنان نقش وی، همۀ آنانی که پیرامون روند آن کودتا نوشته اند، به شمول شخص خود وی توافق دارند. افزون برآن، شام پنجشنبه( هفتم ثور)، پس از ابلاغ خبری در رادیو افغانستان، ازطرف حفیظ الله امین، اطلاعیۀ " شورای انقلابی نظامی " را که دو تن ( اسلم وطنجار وعبدالقادر) بالترتیب به زبان های پشتو وفارسی خواندند، معلوم است که وی از اشخاص مهم، مؤثر و دخیل در آن کودتا بود. سمت های بعدی  وفراز وفرودی را که پس از رهایی از زندان دید، ( شام شش جدی 1358)، تماس ها وروابطی که با " رهبران" سیاسی افغانستان واتحادشوروی داشت، همه حاکی از آن اند که عبدالقادر یک تن ازمنابع مهم معلوماتی رویداد های آن سالیان است. وهمین نقش واطلاعات او است که همواره به دامنۀ انتظارات برای دریافت  آگاهی ما می افزاید .

 

شایان یادآوری است که اهمیت انتشارکتاب  را تنها نقش عبدالقادر در آن رویداد ها و بهره مندی وی از اطلاعات بسیار بار نیاورده است. خاطرات ، محصول گفت وگویی است، که نیاز تنظیم وترتیب وسمت وسو دادن آن، ذهن حقیقت جو وهوشیاری را با خود یافته است.هنگامی که این کتاب را ورق گردانی نمودم، به زودی متوجه شدم که برای نخستین بار در گسترۀ تهیه وترتیب خاطره های سیاسی، با گونۀ متفاوتی ازخاطره نگاری های پیشینه مواجه هستیم که بار زحمت آن را دکتور آرزو برشانه داشته است.نخست به معرفی فشردۀ دکتور آرزو می پردازیمدکتور پرویز آرزومتولد ماه ثور 1357 در کابل از پدر و مادر هراتی  تحصیلات:  دورهء ابتدایی و متوسطه در ایران و افغانستان (لیسهء جامی هرات)یک سال درس در دانشکدهء حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل (سال 1375)ماستری اقتصاد بین الملل از "دانشگاه مالی فدراسیون روسیه" در سال 2005 م. (1384) دکتورای اقتصاد بین الملل از "دانشگاه مالی فدراسیون روسیه" در سال 2009 م. (1388)عنوان رسالهء دکتورا: "عوامل جهانی و منطقه ییِ موثر در مدرنیزه سازی اقتصاد افغانستان". فعالیت های ادبی و فرهنگی:شروع فعالیت های مطبوعاتی: از پانزده سالگی در روزنامهء "اتفاق اسلام" و مجلهء "هفت قلم" هرات.مدیر مسئول ماه نامهء "امروز" در مسکو (1379-1381) آثار چاپ شده: 1. "آوار آیینه" دفتر شعر- سال چاپ: 1375 2. "آسمان، دریا". دومین دفتر شعر. سال چاپ: 1378  3. "زندگی دایره است". داستان. سال چاپ: 1379 4. "چپاولگران از بازی خارج می شوند". ترجمه از روسی به فارسی. در مورد افغانستان در دورهء جنگ جهانی دوم . سال چاپ 1380 5. کتاب "خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر در گفت و گو با دکتور پرویز آرزو"، 1392. کابل  کتاب های آماده به چاپ: 1. "خندهء بیابان" – دفتر شعر 2. "افغانستان و همگرایی های اقتصادی- منطقه ای" دکتور پرویز آرزو، در سال های 1386 تا 1389 سکرتر اول و مسول بخش سیاسی سفارت افغانستان در مسکو بود. (6) به طور فشرده جای چندین نقش ونشان روش دکتور آرزو را می توان نشانی نمود:

-   این کتاب از بافت، ترتیب وتنظیم دیگری بهره مند شده است. تفاوت نخستین با کار خاطره نویسی های  پیشینیان هنگامی تبارز یافت، که کاردیگران را راندن در جادۀ یک طرفه، نوشتن راست وغلط چنان که دل شان خواسته است، دیده بودم.اما، درخاطرات عبدالقادر،انگیــزۀ حقیقت جویی باهوش متعهد و شمیم دکتور آرزو برکتاب سایۀ همیشگی دارد. این ویژه گی سبب شده است که خاطرات عبدالقادر درمسیری بازگفت بیابند که نیازتهیۀ خاطرات چنین فردی  تقاضا دارد.

 -     گفت وگوی دکتورآرزو با عبدالقادر( 80 ساعت در شش ماه اول سال 1389) درنوار ثبت شده است. چنین روشی، می تواند به روشنی زوایای بیانجامد که از طرف یک شخص ارائه شده است. ویا موارد سزاوار بحث وتفکر ونقد را بیشتر کمک نماید. درحالی که دکتور ظاهرطنین با بهره مندی ازامکانات بی بی سی، گویا جمع آوری تاریخ شفاهی قرنی را به گونۀ عمومی طرف توجه داشت. روش گفت وگو وضبط صوت از طرف دکتورآرزو، درکشور ما برای تهیۀ وترتیب تاریخ شفاهی بسیاربرازنده وتازه است. حتا خاطرات سیاسی ایرانی ها با استفاده از چنین روشی به سالهای پس از انقلاب 1357 برمی گردد. و " نخستین ابتکار در این زمینه در سال 1948 توسط پروفیسور" آلن نونیز" ( Allan Nevnis) انجام گرفت.او درجریان مطالعۀ اسنادتاریخی مورد نظرش در دانشگاه کلمبیای آمریکا بفکر استفاده از ضبط صوت برای ضبط وگردآوری خاطرات افتاد. به دنبال چنین فکری بود که او نخستین طرح در زمینۀ تاریخ شفاهی را به ضبط وگردآوری خاطرات سیاسی گروهی از شخصیت های سیاسی وعمدتا بازنشسته آمریکایی اختصاص داد." (7)

-   در پرتو روشی که دکتور آرزو در گفت وگو در پیش گرفته است، عبدالقادرمیدان وسیعی یافته تاخاطرات خویش را بگوید. اما، آنجا که قصد می کند تا هرچه را که دلش می خواهد بگوید؛ دکتور آرزو درچنین مواردی رشتۀ سخن وخاطره را دردست نگه می دارد و سخن او را دوباره پیرامون موضوع خاطرۀ یاد شده سمت وسو می دهد .

 -    خواننده از همان آغاز یا پس از مطالعۀ نامه یی که عبدالقادرعنوانی دکتور آرزو در زمینۀ نشر کتاب به قلم خویش نوشته است وبا چند برگ دیگر، متوجۀ سهم مهم وی در تهیۀ کتاب  می شود. متوجه تهیه وترتیب و آراستن کتاب با نثر پرکشش وروان که دست خواننده را می گیرد تا او را به انتهای کتاب رهنمون شود.

 -     دکتور آرزو هنگام گفت وگو، در مقام پرسشگر منفعل ظاهر نمی شود. پرسنده یی نیست که موضوع وپرسشی را طرح کند و در برابر سخنان عبدالقادر نقش تایید کننده ویا خاموش را بیابد. بار، بار وبه گونه های  متنوع به اشتباهاتی که عبدالقادر در برداشت های سیاسی، تاریخی خویش دارد، اشاره می کند. ویا این که با ظرافت وزیبایی به جنرال اطلاع ومعلومات ناقص واشتباه آمیزش را یادآوری می نماید. اما، می گذارد که سطح درک وفهم عبدالقادرارائه شود. مثلاً عبدالقادر سعی دارد که پیرامون مبارزات دورۀ 7 و8 شورای ملی وبه ویژه  افکار ومبارزات دکتورعبدالرحمان محمودی سخن براند. دیده می شود که شکل گیری افکار محمودی را با برداشت های بسیار ناقص و اشتباه آمیز تصویر می کند. افکار او را متأثر از انقلاب 1949 چین به رهبری مائوتسه دون و درنتیجۀ پذیرش شعار " قدرت سیاسی از لولۀ تفنگ " بیرون می آید، در قلمرو با گفت خاطره های خویش به ارزیابی نشسته وبرداشت خاطره آمیز را می آورد. اما، دکتور آرزو آموزگارانه به او یاددهانی می کند که :"این خاطرات شما مربوطه به دوره یی است مشهور به" دموکراسی آزمایشی ظاهر خان "

 -   گاهی که عبدالقادر از صلاحیت های خویش یادمی کند، دکتور آرزو احساس تعجب آمیزخویش را چنین مطرح می کند که :" صلاحیت تقرر آنها را داشتید"

 -   در چند مورد دیگر گفت وگو به چنان بحث جدی مبدل می شود که دکتور آرزو اندکی هم از موضع عقب نمی نشیند. به طورمثال هنگام گفت وگو وپرسش از برداشت های عبدالقادر از جنبش 24 حوت این موقف دکتور آرزو به اوج خود می رسد. دکتور آرزو در زمینۀ پیوند وچگونگی کیفیت روابط عبدالقادر با اتحاد شوروی ، رهگشانه ترین گفت وگو را پیش می برد .

 -   این موارد نشان می دهند که گفت وگو کننده با جنرال، صرفاً سمت باز نویسی سخنان ثبت شده را ندارد. به دیگر سخن دکتور آرزو کاتب سخنان حق وناحق جنرال نیست. آنجا که دکتور از حقانیت برداشت خویش در زمینه یی متیقن است در برابر برداشت اشتباه آمیز عبدالقادر به نقد می پردازد و گفت وگو روح تازه یی می بخشد. زیرا "هدف حقیقت یابی است".

  -   هرچند خود دکتور آرزو ماهیت  گفت وگو وروشنی پارۀ مسائل را به عبدالقادر احاله می کند، اما، پرواضح است که وی قصد داشته است با تواضع سهم ونقش خویش را کم رنگ نشان دهد.

 -   یک یاد آوری دکتور آرزو در مقدمه، اشاره یی می تواند باشد مبنی براین که همه سخنان عبدالقادردراین کتاب نیامده اند. درج سه نقطۀ پیاپی در بسا صفحات کتاب خاطرات می رساند که سخنان کوتاه شده اند. اما در هر حال متن نهای کتاب از نظر عبدالقادر گذشته است. ادامه دارد                                                                                                                                                                                                                      

  توضیحات ورویکرد ها*

- این یادداشت های قلم انداز را از نبشتۀ تکمیل ناشده یی  گرفته ام که زیر عنوان سیر خاطره نویسی در افغانستان، در آینده به نشر می رسد.

1-    پرتو نادری، بلقیس مکیز در " گذرگاه بسته "

2-    یادداشت های خلیل الله خلیلی  طی مکالمه با دخترش ماری .  تهیه کننده، ماری خلیلی و افضل ناصری. امریکا. 20103

3-    دکتورمحمد حسن شرق.کرباس پوشان برهنه پا.خاطرات دوکتور محمد حسن" شرق" از1310 تا 1370. ص 172 کتابخانۀ سبا، پشاور .پاکستان.

 4-    خالد صدیق چرخی،برگی چند ازنهفته های تاریخ در افغانستان.اثر دو جلدی

 5-    کاتب ملافیض محمد کاتب هزاره.سراج التواریخ. جلد چارم. بخش سوم.ص623 انتشارات امیری.کابل 13906

6-    شرح حال فشردۀ دکتور آرزو از کتاب "سیما ها وآواها"، جلد دوم، تألیف نویسنده وتذکره نگارارجمند جناب نعمت حسینی وازنشانی زیر گرفته شده است:                 www.farhangistan.com7ـَخاطرات بزرگ علوی. بکوشش حمید احمدی . کتاب نخست از مجموعۀ تاریخ شفاهی ایران.ص 3.نشر باران سوئد. 1997.  

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin