Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

عارف منصوری

روزهاى دشوار و پر چالشِ پيشرو !

سرانجام پروسه مهندسى شده، مملو از تقلب و زمانگير انتخابات به آخر رسيد و نقطه پايانى به عمر حكومت تحميلى و مصلحتى وحدت ملى گذاشته شد. ناكامى و جانبدارى امريكا در مديريت نتيجه انتخابات، منجر به دو دستگى سياسى در كشور گرديد كه تحليف همزمان دو تيم پيشتاز ثمره ى آنست.

غنى يك بار ديگر با عدم مشروعيت داخلى اما با حمايت خارجى، ظاهراً تا هنوز در ارگ ابقاء شده كه با مخالفت سياسى و نظامى تيم ثبات و طالبان مواجه است. اينكه با چه سازوكارى اين دو معضل را حل و از اين دو گردنه ى دشوار عبور خواهد كرد، به تحولات آينده بستگى دارد.

و اما داكتر عبدالله كه تهور و ريسك بزرگ سياسى را نموده، با مخالفت صريح با خواست و سياست امريكا در برابر دشوارى هاى زيادى در آينده نزديك روبروست. او كه تا ديروز در خانواده جهادى به نزديكى و همسويى بيش از حد و حرف شنوى از امريكا متهم بود، در يك اقدام غيرمنتظره همه رشته هاى بافته شده روابطش را با امريكا، پنبه نموده و در قد و قامت يك رهبر مردمى ظهور كرد كه در راس يك اجماع بزرگ ملى قرار دارد.

مسلم است كه دو حكومت در يك اقليم نمى گنجد و امكان ندارد افغانستان براى پنج سال آينده از ارگ و سپيدار بطور موازى رهبرى شود. اما سئوال اينست كه تا چه مدتى و با چه ميكانيزمى اينگونه به پيش خواهيم رفت؟ و آنچنانكه هر دو طرف راه هاى تفاهم و مذاكره را همچنان باز گذاشته اند، چطور و با چه سازوكارى تفاهم خواهند نمود و در چنين فضاى بى اعتمادى و تقابل، با چه ميكانيزم و سهمبندى قدرت در ساختار نظام، كنار هم قرار خواهند گرفت؟

قطعاً روزهاى پيشرو، فرصتهاى سريعى براى مانور هاى سياسى خارجى و تحركات نظامى داخلى دو تيم براى تثبيت، تحكيم و تقويت جايگاه و پايگاه شان در مقياس ملى و بين المللى است.

در بُعد داخلى، حمايت هاى مردمى در ولايت، تعين واليان و مقامات محلى، تشكيل كابينه و در دست داشتن ميديا جدى و مؤثر است. و در عرصه خارجى، تأمين رابطه با كشور هاى خارجى و برسميت شناختن كشور هاى ذينفوذ و ذيدخل در افغانستان است كه براى بقاى هر يكى در قدرت لازم و ضرورى پنداشته ميشود.

تا هنوز جامعه جهانى و نيروهاى نظامى داخلى تا حدى و عملاً بيطرفى خود را در ميان دو تيم حفظ نموده اند و كشور هاى تأثير گذارى نظير روسيه، چين، ايران، پاكستان، عربستان، تركيه، هند و برخى ديگر موضع شفافى در خصوص تنش كنونى اتخاذ ننموده اند. كه قطعاً بزودى تصميم خواهند گرفت و اعلان خواهند نمود.

بعيد نيست خواسته امريكا چنين بوده باشد كه در آستانه توافقات آنها با طالبان، حكومت ضعيف و فضاى پُر چالشى در افغانستان حاكم شود تا زمينه و بستر طبيعى براى تطبيق مرحله وار و تدريجى تفاهمات شان با طالبان قرار گيرد.

بى ترديد گماشتگان امريكا و سازمان ملل از همين امروز دست به كار شده اند تا قبل از تشكيل كابينه و هر اقدام ديگر دو تيم كه شگاف را ميان شان بيشتر خواهد ساخت، اسباب گفتگوى رهبران دو جناح را فراهم سازند. و چنانكه تصور ميرود، خواهان انعطاف بيشتر از داكتر عبدالله خواهند بود تا از ادعاى رياست جمهورى اش منصرف شده، با كسب امتيازاتى با غنى تفاهم نمايد. اينكه او چگونه اين مهم را مديريت و هوادارانش را توجيه و اقناع خواهد نمود، دشوارى ايست كه در پيشرو دارد.

نصیرمهرین

معرفی کتاب دل گفته های من

دل گفته ها بردل می نشینند

نام کتاب: دل گفته های من

نویسنده: ویس سرور

ناشر: انتشارات شاهمامه

نشانی نویسنده در فیسبوک:

Wais Soroor

"دلگفته های من"، سخنان ویس سرور، انسان عزیز، اجتماعی و وارسته از قید وبند هرگونه  تعصب، تبعیض، تحجر، ترس آلوده گی و محافظه کاری های مصلحت آمیز است. این ویژه گیها سبب شده اند که شنیده گی ها ویا دیده گیهای نامطلوب وسزاوار اعتراض را به نکوهش بگیرد، از کلیشه کاری و شعاربازی برکنار بماند و در برابر آنها پای صمیمانۀ پیشنهاد اصلاحی را پیش بیاورد.

هنگامی که وقت ابراز برخی از این سخنان را نگاه می نمودم، متوجه شدم که گاهی دست در تهیۀ سرودۀ کنایی و طنز الود داشته، اما به زودی او را خبر تکانۀ انتحار و انفجار ویا سایر زشتی های مردم آزار در میهن، به گریستن واداشته که احساس ایجاد شده وآن گریۀ دل را نیز با خروشنده گی و بی پروایی بر فرق انسانکشان فرو برده است. چنین بود که من پس از خواندن کوتاه نوشت های وی، پیشنهاد ترتیب مطالب را از روی موضوعیت آنها نه نمودم. ترجیح دادم که تنوع مطالب که در سیر زمان خاطر او را مشغول نموده یا آزرده اند، مطابق زمان تهیه شدن بیایند.

شایان یادآوری میدانم که من نیز درکنار چند دوست دیگر، برای ویس سرور گرامی این پیشنهاد را نموده ام که به گلچین نمودن این فراورده ها از "فیسبوک" بپردازد و کتابی فراهم نماید.  زیرا به رغم جاذبه وکششی که "فیسبوک" آفریده از نقش وارزش کتاب و خواندن چنین مطالب در آن نه کاسته است.

آرزو می نمایم سخنانی که از دل پاک وی برخاسته اند و آرزویی جز بهبود خواهی ندارند، بر دلهای درد آشنا بنشینند ونیازهای تحول و دگرگونی پذیری زشتی وپلشتی ها را همراه صمیمی باشند

...............................................

محمد عارف  عباسی

وحدت ملی و همبسته گی

ای فرزندان غیور و نامور کوه پایه های پرهیبت و حماسه ساز تأریخ، ای دلیر مردان هزاره، تاجک، پشتون، ازبک، ترکمن نورستانی و بلوچ که همه در آزمون های گوناگون پیروز و سربلند برآمدید!

من منادی ام که از بستر مریضی با درد و سوز و گداز می گویم که من به شهامت، شجاعت، خرد و فراست شما ایمان دارم، و یقین کامل دارم که نیروی خلاقۀ ملی شما مثل هر ملت جهان توان مندی تغییر بهبود حال داشته و ممثل واقعی حاکمیت ملی و رهایی از جمیع اسارت ها است.

این ندای من شعار نیست، هورا نیست و نعرۀ تکبیرهم نیست بلکه فریاد قلب افگاریست که با تمام بیچارگی شاهد فروپاشی سقفی ام که نیاکان ما به قیمت خون های پاک خود آن را اعمار و افتخار آزادگی به آن بخشیدند. و من و تو به نام ملت افغان در زیر آن تا حال به افتخار و سربلندی زیستیم.

ندای من توأم به تضرع برخاستن، شکستن، ریختن، ویرانی و قتل و قتال نیست، که همه را تجربه کردیم، ندای من قیام و به پا خیزی است بر بنیاد وحدت ملی و هم بستگی صادقانه و بی شایبه که فراموش کردن خود به خاطر افغانستان عزیز باشد.

خرد و فراست، تعقل و دانش باید انگیزه های مقدم این تحرک باشد. مگذار که دشمنان، نفاق و شقاق و متلاشی شدن خانۀ مشترک ترا جشن گیرند و سگان پروردۀ دم درب شان از این حال اسفناک برای بقای قدرت خود بهره برداری نمایند و لو که از قوم خودت باشد.

من برایت می گویم که وطن به سوی تباهی و نابودی قهقرایی روان است. این صلح پالی و بحث های این جا و آن جا دام های تزویری بیش نیست و بر حلقه های زنجیر اسارت دور گردن من و تو می افزاید.

برخیز و بیدار شو و چشمانت با دستان تعقل بمال و روشنی واقعیت ها بنگر.

والله که هیچ خارجی مسلمان و غیر مسلمان در فکر رهایی تو از این منجلاب باشد. تو استی و فقط تو استی، ای دختر و پسر افغان که توان درهم شکستن این طلسم ننگین اسارت داری.

از خواب غفلت برخیز و راه آزاده گان خردمند پیشه کن و بی تفاوتی را کنار بزن ودر حلقۀ کثیف تفرقه ها که دسایس دشمنان است مه پیوند و وطنت نجات ده.

این است ندای کهن سال عاشق دل سوختۀ وطن از بستر ناجوری.

..........................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

 حسین مهدوی

ملیشه های غنی از چه کسی انتقام می گیرند؟

ما می دانیم که گروه های مسلح غیر مسئول ، مسئول بسیاری از شکنجه ها، قتل ها و ویرانی های کشور است. این گروه ها برای رسیدن به اهداف شان به بسیاری از ارزش های انسانی و مدنی پشت پا زده اند. اما زمانی که حکومت دقیقا مانند همین گروه ها رفتار می کند و درست مثل گروه های غیر مسئول، دست به شکنجه و کشتار مردم می زند، نام آن را باید فاجعه قانون و مسلخ مدنیت نهاد. ملیشه های غنی به بهانه ی تعمیم و گسترش حوزه ی اقتدار قانون و تعمیم نظم عامه بسی بیشتر از ملیشه های بدنام تاریخ کشور به شکنجه و کشتار سربازان قیصاری پرداختند. به گزارش بی بی سی حتی چند نفر غیر نظامی نیز پیش از مرگ آن قدر توسط ملیشه های بد نام غنی شکنجه شده اند که صورت شان قابل شناسایی نیست. به راستی چه کسی پشت این کشتار کور و شکنجه ی قرون وسطایی قرار دارد؟ آیا کسانی از وابستگی های قومی این مردم نفرت دارند و می خواهند بدین وسیله خشم شان را فروکش کنند؟ و یا این که مشکل شخصی با تک تک این کشته شدگان دارند؟

هرچه باشد، ملیشه های آدم کش غنی بیرحم تر و درنده خو تر از دیگر ملیشه های بی رحم این سرزمین اند. زور ملیشه های غنی به طالب و داعش نمی رسد، تنها می توانند دست کسانی را که علیه طالب و داعش جنگیده اند بسته و با شکنجه های قرون وسطایی به قتل برسانند.

..........................................

الحاج اسرار خواجه  محاسن سفید

پیشنهاد به کمیسیون محترم انتخابات افغانستان

افغانستان کشور اسلامی از زمان نبوغ اسلام در جوامع اسلامی موضوعات حقوقی و جزائی و انتقال اموال منقول و غیر منقول و غیره در محاکم شرعی در چوکات اصول شرعیت اسلامی صورت گرفته و میگیرد .

مردم رنج کشیده افغانستان در طول تاریخ تحلیف های زمامداران کشور را تجربه نموده -اند زمانی که به قدرت رسیده اند اعمال شان چیزی دیگری بوده از جانبی در شرایط کنونی احزاب و جریانات سیاسی نا متجانس و عاطفی زبانی و قومی و غیره بدون این که عقلانی باندیشند صفوف شان کم سواد و بیسواد فاقد شعور سیاسی و ساختار دولت را  به شرکت سهامی تبدیل نموده اند و ائتلاف های احزاب بدون برنامه همگانی موقت و زمان بر ، خلاصه چنین دولت داری یک تعداد محدود اشخاص جاه طلب را به قدرت و ثروت رسانیده که نتیجه آن فقر ، بیکاری ، مهاجرت و  جوانان را معتاد به مواد مخدر و مردم را به خون آغوشته که اکثراً آگاهانه صورت گرفته که محکوم عامه مردم و وجدان خود اند .

اینجانب منحیث یک شهروند و محاسن سفید  در صورتی که کمیسیون محترم انتخابات واقعاً مستقل باشند به ارتباط پذیرش کاندیدان در عموم نهادهای انتخاباتی پیشنهاد ذیل را بعرض می رسانم .

۱- عموم کاندیدان محترم خط مش و برنامه خویش را با تحصیلات و تجارب کاری شان ثبت وثیقه شرعی درمحاکم مربوط محل خویش نمایند .

۲- دارایی مالی و جایداد شخصی فامیل اش درج وثیقه گردد .

۳- کاندید محترم تعهد بسپارد افتخار خدمتگذاری به مردم را عقلانی در پرتو علم و خرد بدون بادیگارد انجام می دهد .

۴- کاندیدان محترم می توانند فوتو کاپی وثیقه شرعی را که روشن و خوانا باشد در محلات که لازم دانند نصب نمایند با تنظیم چنین اسناد می توانند هر قدر پول مصرف نمایند مجاز باشند با پیشنهادیه فوق در کمیسیون محترم انتخابات از اتحادیه حقوق دانان کشور و استادان محترم دانشگاه ها و نخبگان و اتحادیه ژورنالیستان و جامعه مدنی توقوع می رود که در اصلاح پیشنهاد بهتر و خوبتر نظری داشته باشند از طریق وسائل لازم ابراز نظر نمایند یگانه منظور این قلم افغانستان عزیز دارای پارلمان مردم سالار تا نظام پارلمانی را تمثیل در پرتو ارزش های موازین اسلامی نهاد های عدلی و قضایی در حاکمیت قانون و دفاع از حقوق عامه دست باز داشته باشند . مولانا بزرگ بلخ فرموده ،

بی ز تقلیدی نظر را پیشه کن 

    هم به رای عقل خود اندیشه کن .

تاریخ - ۱۳ حوت ۱۳۹۶ 

................................................................. 

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمداکرم اندیشمند

  گروه های تکفیرگرا وستیزه جو

ظهور گروه های تکفیر گرا و ستیزه جو از نام و آدرس اسلام و جهاد مانند گروه های داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام و ..... از زوایۀ دینی و آیدئولوژیک، به فهم، باور و قرائت آن ها از اسلام و به خصوص از آموزه ها و احکام اسلام در مورد جهاد بر می گردد.

این گروه ها در معرفت دینی و اسلامی خویش تنها به قرائت سَلَفی، یعنی قرائتی مبتنی بر قرآن و حدیث و سنت دوران حیات پیامبر(ص) و اصحاب، اهمیت و اعتبار می دهند و هر گونه برداشت، تفسیر و قرائتِ غیر از این را نادرست و باطل تلقی می کنند. آن ها با این قرائت نه تنها به ظواهر آیات و احادیث پیامبر توجه می کنند و در صدد تطبیق و اجرای برداشت و دریافت خود از این معنای ظاهری آیات به عنوان حقیقت دین و شریعت می شوند و آن را حقیقت مطلق اسلام میدانند، بلکه از لحاظ زمانی و مکانی و اجتماعی خود را در همانزمان و مکان و جامعۀ حیات پیامبر قرار می دهند و دنیا را به مدینۀ پیامبر و به جامعۀ نامسلمان و مشرکین بیرون از آن تبدیل می کنند. این گروه ها نه به آرای مذاهب اسلامی و امامان این مذاهب در مورد تفسیر و استنباط احکام و معرفت دینی توجه دارند و نه به شان نزول آیات و شرایط خاص زمانی و مکانی دوران پیامبر و صدر اسلام اعتنا و التفاتی نشان می دهند. آن ها با این احساس و این باور در صدد آن هستند تا جهاد را با نامسلمانان و کفار و مشرکین همچون جهاد دوران پیامبر و عهد صحابه انجام دهند و به زعم خود شان اسلام دوران مدینه و سلف صالحین را بی کم و کاست محقق کنند تا مسلمانان به همان دوران عظمت و اقتدار مورد نظر آن ها برگردند.

وقتی به عمق وحشت و فاجعه در برداشت و قرائت این گروه های افراطی تکفیر گرا و ستیزه جو از اسلام پی می بریم که آنها با این قرائت در واقع جهان امروز را به دو مکان و شهر مدینۀ پیامبر یعنی مکان و جغرافیای حضور خودشان و شهر مکه یعنی مکان حیات اقامت مشرکین مکه تقسیم می کنند و آنگاه خود را مکلف به تطبیق و اجرای حکم آیاتی چون: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ می بینند و می دانند.

گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی خون ریز با نام جهاد و اسلام بر مبنای باور و قرائت خودشان از اسلام و جهاد، حتی مسلمانی جوامع و کشورهای اسلامی و مسلمان را نمی پذیرند و این جوامع و کشور های مسلمان را نیز مشمول جهاد مورد باور و تلقی خود می پندارند؛ هر چند که به صورت علنی این ادعا را مطرح نمی کنند، اما در عمل به این باور و برداشت پابندی نشان می دهند. نکتۀ شگفت آور و ترسناک این فهم، باور و قرائت این است که گروه های تکفیر گرای ستیزه جوی خون ریز که خود را جهادگر معرفی می کنند، نه به تفاوت مکانی و جغرافیایی دوران پیامبر(ص) و صحابه با جغرافیای امروز توجه می کنند و نه فاصله و گذشت زمانی این دوران را که در حدود یک و نیم هزار سال را در بر می گیرد، مد نظر قرار می دهند. به این معنی که آن ها انتشار اسلام را در این فاصلۀ دور زمانی در سرزمین های مختلف و مسلمانی جوامع و کشور های مختلف دنیا را در طول این سده ها، ناقص و پر از تحریف و ضلالت می دانند و در صدد آن هستند تا با به زعم و برداشت خود جهادی همچون جهاد عصر پیامبر و اصحابش به گمراهی و شرک مسلمانان جهان پایان دهند و دنیای کفر و نامسلمان را هم با جهاد خود وادار به پذیرش اسلام سازند.

برداشت و قرائت داعش و گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی اسلامی از اسلام و قرآن نوعی از برداشت و قرائت دینی محسوب می شود، اما برداشت نادرست و قرائت خطر ناک و غیر واقعی است. این قرائت، اسلام را دین خصومت و جنگ معرفی می کند و پیامی جز خون و ویرانی برای بشریت و مسلمانان ندارد.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

محمد حیدر اختر

 

اندوه سرِاندوه،

از کودتای ثور تا

ریاست اشرف غنی

 

 بازهم ما  در آستانه سالروز کوتای منحوس هفتم ثور قرار داریم . همان روز شوم و نامیمونی، که درکشورعزیزما  ثمره اش جز بگیرو ببند وبکش  چیزی دیگری نبود . به همان سلسله شرایط تا امروز  برای مردم افغانستان اندوه بار و خونین بوده است . گلیم  غم واندوه از خانه های مردم چیده نشده ، هنوز اشک در چشمان مردمانی که عزیزان شانرا از دست داده اند، خشک نمی شود که مصیبت دیگری،  دریکی از گوشه های کشور به وقوع می پیوندد .

 هنوز مردم ما واقعه المناک  بلخ باستانی و بدخشان را فراموش نکرده بودند، که در هفته گذشته واقعه دلخراشی در ولایت ننگرهار به وقوع  پیوست . بازهم تروریستان حرفوی وقسم خورده،  مصیبت دیگری را برمردم ما روا داشتند، که تعداد زیادی را به شهادت رسانیده و هم زخمی های بی شماری را به کجا گذاشت .

حکومت متقلب افغانستان ، در مقابل این همه جنایات، مانند گذشته ها اعمال  ضد انسانی،  تروریستان را تقبیح کرد، ولی اشرف غنی رئیس جمهوری غیر قانونی افغانستان  اظهار داشت که این عمل انتحاری را مخالفین سیاسی اش یعنی طالبان اجرا نکرده، بلکه توسط  گروه داعش  صورت گرفته است . درحالی که هیچ گونه تفاوتی دربین اعمال تروریستی و غیر انسانی  طالبان و داعش دیده نمی شود. اگربه گفته اشرف غنی، طالبان درواقعۀ انتحاری جلال آباد دست نداشتند ولی در واقعه بدخشان وسربریدن انسان های بی گناه که در دفاع از وطن شان، کمر بسته بودند دست داشتند،خود طالبان مسوولیت این عمل شنیع  را به افتخار پذیرفتند .  پس فرق درکجاست ؟

برای جنایت کاران وتروریستان، هیچ گونه تفاوتی ندارد ، که مربوط به کدام سازمان و گروهی باشند، هر سازمان و گروهی که بیشتر برای شان پول داد، به همان دسته می پیوندند . کاملا روشن وهویداست، که تروریستان ، بیرق سفید طالبان را پائین می آورند وبیرق سیاه داعش را بر بالای سرخود می آویزند. یعنی دیروز به نام طالبان به امر "آی اس آی" پاکستان از کشتن  مردمان بی گناه دریغ نمی کردند وامروز به هدایت  به اصطلاح دولت اسلامی " خلیفه  البغدادی " وبه نام داعش دست به جنایت غیر انسانی می زنند .

 اشرف غنی دریک سخنرانی خود، از طالبان خواست تا درزیر بیرق افغانستان، آمده واز جنگ وخونریزی دست بکشند، در غیر آن با علما ی افغانستان مشوره کرده، درزمینه  مقابله با مخالفین اقدام جدی صورت خواهد گرفت .  آقا ی اشرف غنی فراموش کرده حکومتی که در راس آن توسط جان کری قرار گرفته است، بنام حکومت اسلامی افغانستان مسما می باشد، شاید رئیس جمهور در اسلامی بودن حکومتش شک دارد که، بازهم علمای اسلامی را می طلبد و از ایشان فتوا می خواهد  .

در هفته گذشته مردم افغانستان بعد از هفت ماه تاخیر،  چانه زنی ها بین رهبران حکومت متقلب افغانستان یعنی اشرف غنی و داکتر عبدالله  شانزده تن نامزد وزیران راتعیین وتوانستند که  از پارلمان افغانستان رای اعتماد کسب کنند . گرچه گفته شد که در شمارش آرا و زیر زدن رای، توسط  هئیت اداری پارلمان، و نرسیدن سند دو تابعیتی آقای باری جهانی  جارو جنجالی  در بین وکلا صورت گرفت، ولی بالاخر حکومت از حالت سرپرستی نجات یافت.  این که درصد روز آینده که رئیس جمهوری برای وزرا تعیین کرده ، تا راپور فعالیت های کاری شانرا تهیه نمایند ، چه تغییراتی در وزارت خانۀ های مربوط شان می آورند از امکان بدور خواهد بود  زیرا وزرا در طول صد روز نمی توانند چار اطراف شانرا بلد شوند چه رسد به  فعالیت های کاری شان .

..........................................................................

 

 

          نصیرمهرین

                           در حوزۀ خشونت شناسی

 

 

بخشی ازکارنامه های توپ

 

قسمت چهارم

  در زمان

 

امیرحبیب الله خان

 

 

داکتر عبدالغنی خان

 

 "داکترعبدالغنی خان در زندان برای طفل یک نفرعسکرمحافظ زندان نسخه نوشت، گرچه این موضوع به اثبات رسید که محض نسخه بوده، ولی محافظ مذکور به توپ پرانده شد."

    امیرحبیب الله

"سراج الملة والدین"

 

آن همه رفتارقهرآگین امیرعبدالرحمان خان و پشتیبانی های لندن ودهلی از او، به سخن دیگر اطاعت حکومت مطلقۀ فاقد استقلال خارجی از استعمار بریتانیه، مزیت های برای عبدالرحمان داشت. از جملــه با داشتن امتیازهای بی شمار زنده گی نمود وراه را برای فرزند خویش هموار کرد. در این راستا نه تنها تجارب وآموزه های خویش را گوش آویز حبیب الله نمود، بلکه وسایل آماده برای سرکوب قهری را در اختیار او نهاد. در نتیجه، افغانستانِ کوبیده شده با توپ وتفنگ وسایر وسایل قهری، مردمی خمود با افکارجمود، اندوهگین وهراس مند را پس از مرگ به فرزند، برای خاندان و سران امتیاز خوی قوم خویش سپرد.

پدر چون به فرزند ماند جهان

کنــــد آشکارا بــرو بـرنهــان

جامعه یی که فشار آثار پس لرزه های تاریخی- فرهنگی توپ های عبدالرحمان خانی را بر تن وروان خود حمل می نمود، مطیع وفرمانبردارشد تا به مطلقیت عنصر فاسد وغرق در تعیش وخوشگذرانی گردن نهاد و نا آشنا از فرهنگ چرا گفتن ویا نه گفتن بر پلشتی ها وجفا های بی شمار، در دل روزگار تاریکی به سر برد.

همان تخت وهم طوق وهم گوشوار

همـان تاج زریـن زبرجـــــد نــگار

آن جامعه اگر چندی در آغازین روزهای حاکمیت امیر حبیب الله، صدای توپ انسانکش و هراس گستر را نشنید، دلیلش همین بود که  بی باکی های ستم گسترعبدالرحمان خانی، انسان را از در ودیوار هراسانیده بود. مردم هراس داشتند اگر اندک شکوۀ دل زار ابراز کنند، دیوار ها موش  دارند وموش ها را گوش است که خبر به امیر می برند وشب هنگام "نامگیرک" دق الباب خواهد کرد وایشان را تحویل اسرائیل این دنیایی.

یادمان باشد که استعمار نیز در افغانستان چنان نظامی را می خواست. پیشترها در میدان جنگ سپاه عظیمی از جوانان فقیرهندی وبقیه مستعمرات را همراه با تعدادی از افسران وجنرال هایش در این سرزمین از دست داده بود. اما با استقرار مطلقیت و توپ های آن پدر وفرزند، جیرۀ نقدی می داد وشاهد کشتار وسرکوب مردم به دست امیران بود. این برداشت را که می آوریم، لازمۀ پذیرش آن تجدید نظر بر گزاف گویی ها ولاف نویسی های پیشینه وبرخی گوش خراش کنونی نیز است که در پهلوی جانبازی های مردم افغانستان در جنگ با استعمار بریتانیه از مالیدن پشت او بر زمین وشکست فاحش وسرانجام پیروزی مردم ما؟! و ده ها قهرمان سازی پای افتخار یابی در میان می آورند. نه! درست آن است که از روی نتایج مشهود به رویدادهای تاریخی بازبنگریم. و دراین راستا، هیچ تردیدی نیست که مردم جانبازی نمودند، اما رهبران دستنگر خارج، قدرت طلب و نا آگاه و بی پروا از ترقی وتحول زمانۀ خویش، در پای معامله نشستند، بر دست استعمار بوسه نهادند وبه جانبازی های مردم خیانت ورزیدند. پس نباید پنهان نمود که استعمار پشت این خاک وباشنده گان را آنگونه که آرزو داشت بر زمین زده است.

گفتیم در اوایل امارت امیر حبیب الله خان اگر نیازی به دهن توپ پراندن احساس نشد، توپ ها پیشتر کار خود را انجام داده بودند. چندی نگذشته بود که ارتش افتاده به دست امیرحبیب الله خان با صدای توپ وتفنگ مانند بسا ارتش های دیگر، با تبارز چند شورش بلند شد وخون ریخت. به سوی قندهار برای سرکوب توپ فرستاد و مردم پکتیا را که از فشار دولت به ستوه آمده بودند، "به قیادت جنرال محمد نادر خان . . . با توپخانۀ کوهی 9 پن وغرابین" (1) هم کوبید و برخی را هم امتیاز داد.

توپ وسرکوب اصلاح طلبان

در زمان حاکمیت امیرحبیب الله خان، توپ هایی که در جلال اباد و کابل در سال 1909 به صدا در آمدند وبه قطعه قطعه نمودن گوشت تعدادی ازعزیزان اصلاح طلب جامعۀ ما پرداختند، طنین دیگری داشتند. آنانی که طعمۀ خشم مطلقیت و توپ آدمخوار آن شدند نیز دارندۀ پیام دیگری بودند.

پیام آن قربانیان و سبب خشم مطلقیت را در اینجا با کوتاه نوشتی پی می گیریم.

 گرچــه همۀ آن قربانیان به مشروطه خواه شهرت یافته اند، اما مدارک وتأمل بیشترسالهای پسین حکایت از آن دارد که جمعی با ترکیب نامتجانس، ولی در زمینۀ ایجاد تغییر وتحول ومتوجه نمودن امیرحبیب الله به پارۀ یی ازاصلاحات که سطح ودرک ایشان یافته بود، نقطه نظرهای مشترکی داشتند.(2)   

سبب خشم امیراصلاح ناپذیر و استبداد خوی آن بود که ذهن اخته شده با مطلقیت داشت. معلوم است که چنان ذهنیت سیاسی وحکومتداری، پیشنهاد دیگران وآنهم پیسشنهاد اصلاحی را نه تنها بر نمی تابد، بلکه گستاخی نابخشودنی تلقی می کند. از آنرو دستورداد که شماری از دهن توپ پرانده شوند و تعدادی زندانی.

آنانی که در جلال آباد از دهن توپ پرانده شدند ویا با تفنگ اعدام، عبارت بودند از:

 1. محمد عثمان خان پسرمحمد سرورخان پروانی که در جلال اباد در دهن توپ بسته شد. وی همان شخصیت جسوری است که جملات شادروان غبار او را با شکوهمندی تصویر می کند:

 "محمد عثمان خان پروانی ومحمد ایوب خان پوپلزایی درحین فرار بمقصد هند ونشر سرگذشت مشروطه خواهان افغانستان درجراید خارجی، در سرحد دستگیر و به نزد امیر پیش شدند. امیرعتاب کرد(باخشم به سرزنش پرداخت)  ومحمد عثمان خان جواب داد که: «زحمت مرگ ما چند دقیقه ئی پیشتر نیست ولی زحمت محاسبه با شما ابدی است. ما نمی خواستیم شما را بکشیم ولی می خواستیم افغانستان را اصلاح نمائیم.»(3)

 1.  محمد ایوب خان. دهن توپ
 2. لعل محمد خان کابلی. اعدام.
 3. جوهر شاه خان غوربندی اعدام. *

سه تن در کابل در دهن توپ پاره پاره شدند:

 1. ملا محمد سرورخان معلم مدرسۀ حبیبیه. از لحظات پایان حیات این شخصیت نیز سخنانی برجای مانده است که سزاوار احترام وبازاندیشی بسیار است: شادروان غبار می نویسد:" این شخص درنزدیک توپ قلم خواست و وصیت نامه ئی در نهایت آرامی وخوشخطی بنوشت که در عنوان آن این بیت مرقوم بود:

                                   ترک مال وترک جان وترک سر

                                  در رۀ مشروطه اول منـــزل است"

 1. سعــــــــــدالله خان الکوزایی
 2. عبدالقیوم خان الکوزایی

  افزون بر توپ وتفنگ، شخصیت هایی را زندان های مخوف امیرشب و روز شکنجه نمود. با آنکه منظور ما در این جا نام بردن از اشخاصی است که از دهن توپ پرانده شدند و جزئیات موضوعات و سایر اشخاصی را که طرف غضب مطلقیت امیر واقع شدند، در نبشتۀ دیگری با عنوان "ویژه گی های مشروطیت در افغانستان"، انتشار می دهیم، اما به دلیل نگاه کلی که به خشونت وقربانیان در این نبشته داریم، نام زندان دیده ها را نیز می آوریم:

 3. غلام محمدخان میمنه گی. (پیرامون این شخصیت گرانقدر وبا استعداد که رسام و اصلاح طلب بود، جناب پروفیسورعنایت الله شهرانی کتابی را تألیف نموده است که جزئیات زنده گی او را شرح می دهد)
 4. تاج محمد پغمانی، پسرعلی محمد خان بلوچ. وی مطابق قول شادروان غباررئیس یکی از حلقه های عمدۀ حزب(جمعیت سری ملی) بود. تاج محمد خان پغمانی، پسان ها در زمان محمد نادرشاه از دهن توپ پرانده شد. در صفحات بعدی به زنده گی ایشان بیشتر می پردازیم.

طرف چپ، شهید تاج محمد خان بلوچ وطرف راست، فرزند ایشان محمد حسن خان(4)

 1. مرزامحمد حسین راقم کابلی نویسندۀ دفتر کوتوالی
 2. مرزا عبدالرزاق خان کابلی
 3. میرزمان الدین خان بدخشانی مامور بار چالانی دربار
 4. محمد انورخان بسمل.پسر ناظر محمد صفرخان امین الاطلاعات
 5. احمد قلی خان قزلباش چنداولی مامور ستارۀ دولت (مخابرات)
 6. عبدالوهاب خان کرنیل کندک مزاری بلخ
 7. پادشاه میرخان لوگری غلام بچۀ حضور امیر
 8. نظام الدین خان ارغندیوال غلام بچۀ حضوری
 9. قاضی عبدالحق خان سلیمان خیل ارغندیوال
 10. میرسیدقاسم خن لغمانی(معروف به میر صاحب)
 11. مرزا غیاث الدین خان پسرمستانشاه کابلی
 12. حافظ عبدالقیوم خان کابلی.پسرحافظ مجذوب شاعر
 13. محمد ابراهیم خان ساعت ساز کابلی
 14. عبدالمجید خان ساعت ساز کابلی
 15.   عبدالرحمن خان قندهاری. برادر مولوی محمد سرور خان(در محبس فوت کرد.)
 16. شیرعلی خان بارکزائی
 17. ملامحمداکبر آخوندزاده اسحق زائی
 18. جلال الدین خان قندهاری
 19. کاکا سید احمد خان لودی
 20. عبدالرحمن خان محمدزائی. پسر سردارعبدالوهاب خان
 21. حبیب الله خان محمد زائی. پسرعبدالوهاب خان 
 22. محمد رسول خان محمدزائی اجیدن
 23. امرالدین خان
 24. مولوی مظفرخان بلوچی خروتی
 25. داکترعبدالغنی خان پنجابی
 26. مولوی نجف علی خان برادر داکتر عبدالغنی
 27. محمد چراغ برادر داکتر مذکور
 28. مولوی محمد حسین پنجابی

چند تن دیگر که " توسط امیر از حبس عفو گردیدند."(5)

 

از دهن توپ پراندن های زمان امارت حبیب الله خان "سراج الملة والدین" این را نیز بخوانی:

"داکترعبدالغنی خان در زندان نسخهبرای طفل یک نفرعسکرمحافظ زندان نوشت.گرچه این موضوع به اثبات رسید که محض نسخه بوده، ولی محافظ مذکور به توپ پرانده شد." (6)

ادامه دارد

 1.  

رویکرد ها وتوضیحات:

 1. میرغلام محمد غبار. افغانستان درمسیر تاریخ. جلد اول. ص 712.

 

 1. دربسا نوشته هایی که پیرامون سرگذشت آن سرکوب شده گان، با پذیرش اصطلاح مشروطه خواهی ویا "جنبش مشروطه خواهی" انتشار یافته است، داکترعبدالغنی خان را یکی از پیشکسوتان مشروطه، برشمرده اند. اما شخص او (و برادرانش مولوی نجف علی خان ومحمد چراغ ) که در بنیانگذاری معارف ونظم آن در زمان حبیب الله خان  وبه ویژه مدرسۀ حبیبیه نقش انکارناپذیر دارد، در بارۀ افکار ومواضع خویش چند بار چنین نوشته است:

" پلان اصلاحی بعدی را که من به امیر پیش نمودم، بغض وحسادت ایشان( یک عده از شخصیت های رسمی و دولتی) به مرور بیشتر گردید. . .نسبت به حسادت خویش، به امیر آنرا طوری ارائه کرده واطلاع داده بودند که من در صدد به وجود آوردن یک حزب نهایت با قدرت بوده و قصد دارم رژیم مطلق العنان امیر را از بین برده و در عوض یک حکومت مشروطۀ قانونی . . . بر قرارسازم. بدبختانه گفته های غلط وبی اساس آنها طوریبه گوش امیر رسانیده شده بود که مورد یقین کامل امیر قرار گرفت. بنأ من با دو برادرم که یکی از آنهارئیس تفتیش مکتب ها ودیگری مدیر مکتب حبیبیه بود، فوراً به امر امیردر زندان ارگ شاهی محبوس شدیم. . ."

منبع: داکترعبدالغنی. بررسی اوضاع سیاسی آسیای مرکزی. به زبان انگلیسی. برگردان فارسی،دوکتور وحید نجفی.ص 75. ناشر دوکتور وحید نجفی و عبدالرحمن نجفی. بهار سال 1394. کابل.

در صفحۀ دیگر:

" . . . کسانی که (من را) از نزدیک می شناختند با تعجب سوال کرده می پرسیدند که زندانی شدن من برای چــه؟ آنچه در بارۀ من ساخته واشاعه نموده ویاسؤ تعبیری که از آن کرده بودند، طوری وانمود شده بود که من خواهانیک حکومت مشروطه( هستم) که خود دررأس آن فعالیت داشته ام. ولی هیچ کس چنان الزام وتهمتی را نسبت به من باور نکرده، بلکه برعکس چنان بهتانی را نسبت به من احمقانه، بی اساس وبدون هیچ دلیل میدانستند. . .از هر کنج وکنار سوالاتی به گوش شنیده می شد که مشروطه خواهی یعنی چـــه؟ . . .

آنچه من از امیر تقاضای آن را کرده بودم، نظام وسیستم اسلامی بود که در عهد خلفای راشدین وجود داشت. ظهورعلایم وآثار احیای حقوق مردم کشور ولو به حداقل آن باعث مسرت در حلقه های روشنفکری گردیده از امکانات سحر گاهان نوین در صبح تاریک به آنها نویدمیداد . . ." بالا.ص81


3-  " زحمت مرگ ما، چند دقیقه یی بیشتر نیست؛ ولی زحمت محاسبه با شما ابدی است  . . ." در مقدمۀ نوشتۀ که پیرامون هفتادوپنجمین سالروز مرگ عبدالخالق قاتل نوشته ام، این سخنان محمد عثمان خان با تبصرۀ مختصری آمده است.

 «به دست آوردن سخن ناب ، خردپذیروجاویدان، شاید به آن دُر ودانۀ گرانبهایی ماند که با شکیبایی زحمت آمیزمیسر می شود.

ازمیان اندک سخنانی که از اصلاح طلبان امور در دورۀ پادشاهی امیرحبیب الله خان به ما رسیده است، سخنی هم ازمحمد عثمان خان پروانی را داریم که چون نگینی قیمتدار درانگشترتاریخ میدرخشد.» (کتاب سنگ هم دلی دارد. ص 38)

4- عکس را مدیون لطف دوست ارجمند خویش حمیــــدبلوچ هستم. پیرامون عکس بالا طی نامۀ خویش عنوانی نگارنده افزوده است که " . . . مرحوم محمد حسن خان بلوچ فرزند شهید تاج محمد خان بلوچ پدر کلان من(حمید بلوچ) است . . ." از نامۀ ایشان دربخش های بعدی بهرۀ بیشتر گرفته شده است

 1. میرغلام محمدغبار. افغانستان درمسیرتاریخ.ج.اول.صص ص718-719 . برای دریافت معلومات بیشترو آگاهی از نام اشخاص اعدام شده و زندانی،  مراجعه شود به این منابع:
 • پروفیسور سید سعدالدین هاشمی. جنبش مشروطه خواهی در افغانستان.
 • عبدالحی حبیبی.جنبش مشروطیت در افغانستان.
 • سید مسعود پوهنیار. جنبش مشروطیت وقربانیان مشروطیت.  

 

*پیرامون قتل دوتن از جانباختگان در جلال آباد، گفته شده است که: "  جوهرشاه خان و لعل محمد خان را جانب ریگ شاه مرد خان برده درحوالی توپ چاشت به فیر تفنگچه به قتل رسانیدند. بر جوهر شاه خان پانزده مرمی فیر شد وبه زمین افتاده جان داد. ولی لعل محمد خان که دو گلوله خورده بود، صدا زد که نه مرده است. در این اثنا عطا محمد برادرش نزدیک او رفته ویک فیر دیگر به شقیقۀ او نموده وگفت که اکنون مُــرد، دیگر بالایش فیر نکنید."  پروفیسور سید سعدالدین هاشمی. جنبش مشروطه خواهی در افغانستان. ص صص 171-172. ناشر،شورای فرهنگی افغانستان. 1380

6- بالا. ص 275 به نقل از یک انجنیر امریکایی در افغانستان.

........................................................................................................................................................................................

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin