Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تـحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

داکتر شکر الله کهگدای

سابق استاد دانشکاهٔ کابل

حکومت تروریستی اشرف غنی نابودشود

   آتشباری مرگبار پولیس به روی جوانان معترض ما درشهر کابل بروز 10 جوزا که منجر به کشه شدن 15 جوان وجراحات بیش از 20 دیگر شده است, حکایت از برخورد خشمگین حکومت اشرف غنی احمدزی غلازی کوچی می کند که بدون شک نمایانگر تروریست بودن آن حکومت است.

  هر مرجع به شمول حکومات استبدادی که دست به اعمال خشمگین می زند ودرنتیجه منجر به تلفات جانی می شود بی هیچ شک وتردیدی یک دم ودستگاه تروریستی است وباین حساب حکومت اشرف غنی احمدزی غلازی کوچی, یک حکومت تروریستی است که هم نوا وهمدست و همردیف طالبان, گلبیدین شیطانیار, شبکه حقانی ودیگر داره های تروریستی بشمار می رود که باید هرچه زود تر نابودشود ومردم از شرش رهایی یابند.

  مردم ستمدیده کابل ما درپی انفجار مرگبار چهارشنبه سیاه 8 جوزا که بیش از 100 کشته و500 زخمی بدنبال داشت, دست به اعتراض مدنی زده خواهان شناسایی و اعدام مرتکبین آ ن وهمچنان استعفای اشرف غنی وعبدالله به اتهام بیکفایتی و بی پروایی به سرنوشت وزندگی مردم شدند که از طرف حکومت تروریستی اشرف غنی احمدزی غلازی کوچی با گلوله های آتشین به آن پاسخ داده شد.

  عفوبین الملل که مرکزش در لندن است وجنایات بشری وتخلفات حقوق بشر را بررسی می کند در اعلامیه اش خواهان به محاکمه کشانیدن عاملان تیراندازی به روری معترضین شده است. این مرجع جهانی  می گوید  استفاده کشنده و شدید از نیروی نظامی علیه معترضانی که در پی یکی از مرگبارترین حملات در کابل دست به تظاهرات زده بودند، بیانگر بی‌حرمتی مقامات دولت به جان مردم است.

 عفو بین الملل می گوید: مردم افغانستان حق دارند به عدالت دسترسی داشته باشند و باید تحقیقات فوری و همه جانبه در مورد انفجار (روز چهارشنبه) صورت بگیرد تا عاملان آن شناخته شوند.

  جنرال دوستم معاون ریاست جمهوری که به ترکیه تبعید شده نیز خودرا با اعتراض مدنی مردم همنوا ساخته خواهان شناسایی ومجازات قاتلان شده است. حالا وقت آن است که دوستم پادشاه وارد معرکه شود وبیاید حکومت تروریستی اشرف غنی غلازی را ملغا اعلام نماید وخود قدرت را بدست گرفته حکومت موقت را تشکیل وانتخابات ریاست جمهوری شفاف را برگزار نماید.

حکومت اشرف غنی احمدزی غلازی کوچی یک حکومت تروریستی است که اغلبا اکثر حملات تروریستی وترور شخصیت های غیراوغان ملتی  را از درون ارگ سازماندهی می کند وباید برای از بین بردن آن حکومت تروریستی در سطح ملی وبین المللی مبارزه شود.

..........................................

پرتو نادری

           باروت افراط گرایی 

در روزگار طالبان باری کسی گفته بود، افغانستان سرزمینی است که رهبر ندارد و بن لادن رهبری است بی سرزمین. از این رو افغانستان و بن لادن خیلی با هم جور افتاده اند. این سخن از آن گفتم که در ظاهر داعش در کشورهای عراق و شامات یا سوریه رو به شکست است؛ فکر می کنید وقتی داعش در این کشورها به شکست بزرگ رو به رو به شود، آن گاه هستۀ رهبری و امکانات رزمی خود را به کدام کشور خواهد برد، یا کدام کشور را پایگاه قرار خواهد داد؟ من فکر می کنم افغانستان، برای آنان بهترین سرزمین است. به آسانی هم می توانند خود را به افغانستان برسانند. این که شماری از دوستان می گویند: داعش در افغانستان پایگاه اجتماعی ندارند واز این سبب نمی تواند دراین جا ریشه گیرد، من چندان به چنین سخنی باور ندارم. فقر، بیکاری کتله ای ، تعصب های قومی، مذهبی و میزان پایین آگاهی و استعداد مقابله با مدرنیزم؛ مگر نمی تواند برای داعش زمینۀ خوب رشد در افغانستان باشد؟ وقتی داعشیان امیر خراسان بر می گزینند، این امر به این مفهوم که آنان همه حوزۀ خراسان بزرگ دیروز را زیر نظر دارند از سرزمین افغانستان می توانند چنین هذفی را پی گیری کنند. افغانستان می تواند جایگاه خوبی برای نفوذ داعش به آن سوی آمور دریا باشد و در نهایت به وادی های روسیه. افغانستان می تواند جایگاه خوبی برای نفوذ داعش به ایران باشد. افغانستان می تواند جایگاه خوبی برای نفوذداعش به پاکشتان و هند باشد. افغانستان می تواند جایگاه خوبی برای نفوذ داعش به سین کیناک چین باشد.

من هنوز باور دارم ، گروهی های که امروز در افغانستان به نام داعش می جنگند، همان طالبان استحاله یافته به داعش اند، نه داعش اصلی. اینان در آزمایشگاه سیاست های پاکستان با جهش کروموزم افزاط گرایی تغییر قیافه داده اند. اگر داعش رهبری خود را به افغانشستان انتقال دهد، شاید در آغاز در گیری های در میان داعشیان ساخته شده در پاکستان و داعشیان خاور میانه به میان آید و ممکن در نهایت پیروزی به داعشیان عرب باشد.

پاکستان خود قربانی داعش خواهد بود، نیروی اتومی پاکستان اگر در یک جهت قوت پاکستان است در جهت دیگر نقطۀ ناتوانی آن کشور نیز می باشد. اگر روزی داعش بخواهد به نیروی اتومی دست یابد، این مرکز اتومی پاکستان است که آنان را به این آرزو می رساند.

ما روی کوه کوه انبار باروت افراط گرایی، مشغول آتش بازی های کودکانه هستیم، فتیله را شاید آتش زده اند.

.........................................

داکتر شکرالله کهگدای

سابق استاد دانشگاه کابل

 

بازهم جنایت وبازهم جنایت

درغم کابلیان عزیزم شریکم

 

کرزی غنی وگلبدین غرغره شوند

ای وای از این جنایات نابخشودنی

تا کی مردم بیچاره ما قربانی حکومتداری

غدر وخیانت اشرف غنی ، حامدکرزی شوند

  روز 5 ماه مبارک رمضان بازهم شرکای جرم حامدکرزی , اشرف غنی وگلبیدین با انفجار مهیبی درشهر کابل عزیر ما, مرتکب جنایات نابخشودنی شده وصدهاتن ازشهریان هردم شهید کابل عزیز ما را به خاک وخون کشانیدند.

این جنایت نابخشودنی درحال حاضر بیش از 100 کشته و500 زخمی بجا گذاشته است که تعدادی از کارمندان رسانه های داخلی وخارجی نیز درجمع کشته شدگان اند وشاید رقم آن بیشترشود ومسؤلیت آن مستقیما برمیگردد به حامد کرزی واشرف غنی که هزاران جنایتکار طالب وگلبیدین را از زندانها رها کردند تا بروند وبازهم مرتکب چنین جنایات نابخشودنی شوند.

نتیجه رهایی زندانیان طالب وگلبیدین وآوردن گلبیدین شیطانیار وهزاران پاکستانی وجابجایی آنها در اطرف شهرکابل وشمال کشور, همین حملات انفجاری وانتحاری است که بازهم ادامه خواهد داشت. در روز اول ماه مبارک رمضان طالبان تبهکار در خوست هموطنان عزیز مارابه خاک وخون کشانیدند وحالا نوبت کابل عزیز ما بود.

اگر اشرف غنی وحامدکرزی وگلبیدین یک زره وجدان وشرافت وانسانیت و آنچه بدورغ ننگ اوغانی(پشتونوالی) داشته باشند, بروند در پل باغ عمومی کابل دار بزنند و خودشان را خود غرغره نمایند, درغیر آن فورا استعفا بدهند ورییس شورای ملی حکومت موقت را تشکیل بدهد ویا هم مردم انقلاب نمایند واین انسان نماهای بی وجدان را با همه شرکای جرم شان بدار بزنند. این انسان نماهای بی وجدان بجز چور وچپاول دارایی عامه وامداد های جهانی کار دیگر ندارند که مثال آن سرمایه 900 میلیون پوند انگلیسی حامدکرزی در دوبی وفرستادن 120 میلیون دالر از طرف اشرف غنی به دختر وپسرش در امریکا است.

  برای قیضه زدن به دهن حیوانات وحشی طالب وگلبیدین,  شدیدا به (شخصیت های ضد طالب) نیاز است تا از ریشه طالبان+ گلبیدین + شبکه حقانی ودیگر  تروریست های تبهکار را خشک نماید.  حالا وقت آن است تا داکتر طالب کُش (دوستم پادشاه) بیایید ودست بکار شود وثابت نماید که واقعا داکتر طالب کُش است.

   اگر یک حکومت با وجدان در کشور وجود داشته باشد که نیست, ساده ترین راه بمانند پاکستان این خواهد بود که با هر حمله انتحاری وانفجاری, آنعده از تروریست های تبهکار راکه در زندان دارد, بی هیچ معطلی, به دار بزند.

 

  رهبران کشورها وهمچنان سازمان های بین المللی این انفجار را محکوم کرده اند. این محکوم کردن ها جای را نمی گیرد تا اینکه حکومت غدر وخیانت اشرف غنی- حامدکرزی جایش را به یک حکومت ضد طالبان خالی نکند. دست طالبان- گلبیدین وهمه گروه های تروریستی وحامیان شان در داخل حکومت غدروخیانت  اشرف غنی- حامدکرزی دراین جنایت خونین دخیل است.

     بی هیچ تردیدی طالبان خاین در داخل ارگ کابل زیر حمایت اشرف غنی وحامدکرزی بمانند عبدالحکیم مجاهد, عبدالسلام ضعیپ, عبئدالوکیل متوکل و گلبیدینی ها در همه حملات انتحاری وانفجاری در داخل شهرکابل دست قوی دارند.

  تا کی مردم ما خاموش بمانند  تا یکی پی دیگری بدست شرکای جرم حامدکری واشرف غنی کشته شوند؟

..........................................

محمد اکرام اندیشمند‏  

 

فلسفه و حکمت روزه  در چیست؟

ماه رمضان را ماه صیام یا ماه روزه می گویند که مسلمانان در این ماه مکلف به صوم یا روزه داشتن استند. صوم به معنی خود داری، امساک، توقف، ترک کردن، اجتناب و پرهیز است. اجتناب از خوردن و نوشیدن دروقت معین و مشخص(قبل از طلوع تا غروب آفتاب) و خود داری از آنچی که به ابطال صیام می انجامد.

اگر فلسفه و حکمت روزه این باشد که مسلمانانِ روزه دار با گرسنگی و تشنگی خویش، سختی و حالت گرسنگان و تشنگان را درک کنند، هر آدمی و هر مسلمانی حتی بدون آن که خود را گرسنه و تشنه نگهدارد، به خوبی می فهمد که گرسنگی و تشنگی بسیار سخت و تلخ است. پس روزه برای چیست و حکمت دینی آن در چه نکته ای نهفته است؟

پاسخ این پرسش را در این آیۀ قرآن کریم(سورۀ بقره آیه 183) می توان دریافت::

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ای مومنان(مسلمانان) روزه بر شما نوشته شده، همان گونه بر کسانی که قبل از شما بــــودند، تا متقی یا     پر هیز گار شوید.

در این آیه، حکمت و فلسفۀ روزه بدون هیچ ابهامی بیان می شود. روزه برای مومنان یا مسلمانان فرض شده است تا به تقوی و پرهیزگاری برسند. یعنی حکمت و فلسفۀ فرضیت روزه به این بر نمی گردد که مسلمانان از صبح تا شام خود را گرسنه و تشنه نگهدارند.

پس روزه در واقع تمرین تقوی و پرهیزگاری است که از راه روزه داری یعنی از راه "امساک و  اجتناب " حاصل می شود.      تقوی چیست؟

تقوی؛ اجتناب از تمامی اعمال و رفتاری که در شریعت اسلام شامل منهیات و منکرات است و عمل به آنچی که در اسلام، معروف و واجب شرعی محسوب می شود.

ستمگری، حق تلفی، بی عدالتی، قتل، ویرانگری، انفجار، انتحار، تجاوز، مردم آزاری، بد امنی، دروغ، تقلب، دزدی، رشوت خواری، احتکار، غیبت، منافقت، فریبکاری، حقه بازی، تعصب، تبعیض قومی و زبانی و نژادی، کینه ورزی و.......... همه از منکرات اند که در ماه رمضان و روزه داری همچون امساک از خوردن و نوشیدن، باید از انجام و ارتکاب آن اجتناب و امساک شود. زیرا در فضای این پرهیز و امساک از منکرات است که روزه، روزه دار مسلمان را به مقام و منزلت تقوی می رساند. در غیر آن، روزه داری همراه با انجام انواع منکرات و ارتکاب خیانت و جنایت، تظاهر ریاکارانه و دروغینی بیش نیست.

.........................................

 نصیر مهرین

  پیامد سفر دونالد ترمپ به عربستان سعودی 

پیامد سفردونالد ترومپ رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی وافزایش سرمایه در امریکا، اما مرگ ومصیب در منطقه

رئیس جمهور امریکا رفت عربستان سعودی. برخلاف رعایت رسمی که تا کنون در عربستان معمول بود، همسرش چادر و دستمالی بر سر ننهاد و سلمان پادشاه 81 سالۀ عربستان نیز با او دست داد. رئیس جمهوروپادشاه(درحالی که شمشیری در دست داشت) وجمعی دیگر رقصیدند.

(1) عوامل این رفتار وپیشامد های نه چندان مهم را خوب است اگر در چارچوب قدرت و زور شناسی در نظر آوریم.

اما بخش بسیارمهم نتایح سفر را قراردادهای تجاری وبه ویژه تسلیحاتی دربر می گیرد. قراردادی به ارزش 380 ملیارد دالر(340 ملیارد ایرو)، که از آن جمله به ارزش110ملیارددالر(100ملیاردایرو) سلاح در اختیار عربستان گذاشته می شود . افزون بر آن، طی ده سال آینده، به ارزش 350 ملیارد ایرو سلاح برای حکومت سعودی سپرده می شود.

(2) با توجه به اختلافات ژئو پولیتیک، هژمونی طلبی، استفاده های ابزاری از مذهب و مداخلات آشکاروپنهان عربستان سعودی وجمهوری اسلامی ایران، نمی توان نگران تبهکاری ها، ویرانگری ها وخونریزی های فزاینده منطقه یی نبود.

وامروز"سران چهل کشور اسلامی" ( به شمول محمد اشرف غنی) در عربستان سعودی گرد می آیند که به سخنان (آموزشهای!) دونالد ترومپ زیر عنوان مبارزه با افراط گرایی اسلامی گوش فرا دهند ودستور بیابند.

اما کدام عقل سلیم می تواند آن افراط گرایی و تروریست زایی و تروریبست پروری را نادیده بگیرد که عربستان سعودی در آن دست فعال داشته است.

قرارداد تسلیحاتی امریکا با حکومت شاهی عربستان سعودی، زمینه های رشد افراط گرایی را بیش از پیش مساعد می کند.

آیا زنگهای خطر برای نسل آینده نیز به صدا در نیآمده است؟

..........................................

محمد نصیر مهرین

عامل پیوند تنی وحکمتیار*

نتایج تأمل و پژوهش روی بسا تنش ها، بحران ها و پیوند یابی های سیاسی ویا بحران آفرین در کشورما، نقش عامل قومی را برجسته نشان می دهد. رویکرد جامعه شناسانۀ داشتن برای تحلیل مسائل افغانستان، چنین نتایجی را در دست ما می گذارد. متأسفانه مشتی عناصر سانسورگر و یا سیاست بازانی که ادعای روشنفکری هم دارند، چنین رویکرد ونتایج آنرا موزیانه"قوم ستیزی" تبلیغ می کنند.

من در خلال جمع آوری نسبی مدارک برای جلددوم کتاب قتل ها واعدام های سیاسی،(کاری که هنوز پایان نیافته است) توجه یافتم که بیشترین قربانیان انسان کشی حزب اسلامی را پشتون ها (افغان ها) تشکیل داده اند. اما در اوضاعی که نقش عامل قومی برجسته تر در جامعه سربلند نمود و رژیم وابسته به شوروی را نیز می تکاند، حزب اسلامی ومشخص، شخص حکمتیار به استفاده از آن، تمایل قوم باوری را بر دین باوری ترجیح داد. شایان یادآوری است که چنان عاملی تنها شامل حال حزب اسلامی حکمتیار نبود ونیست، بلکه بیشترین نیروهای سیاسی- نظامی را نیز به سوی خویش کشانید.

دیدارهایی را که نماینده گان حزب اسلامی با خلقی های تحت رهبری شاهنوار تنی دایر نموده بودند وبه کودتای ناموفق 16 حوت سال 1368 انجامید، پاسخگوی جهل آمیز به جنگ قدرت و بهره گیری از عامل قومی بود.

در کتاب "جنگ قدرت(وقایع سه دهۀ اخیرافغانستان" (تألیف "لعلستانی" در 710 صفحه) که از طرف یک تن از آرایشگران حکمتیار نوشته و انتشار یافته، توجیـــه چنان پیوند یابی چنین مطرح شده است:

"تنی با دور انداختن پیوندهای نژادی وقومی، عملاً تنفر خود را در برابر نجیب الله اعلان داشته و او را مانعی در راه ایجاد صلح وامنیت در افغانستان معرفی نمود."

در حالی که تنی و حکمتیار با چنگ زدن به عامل قومی و دور انداختن پیوند های عقید یی خویش آن وحدت عمل را پاسخ گفته بودند.

• این کوتاه نوشت را از یادداشت های برداشتم که زیر "عنوان کودتاها درافغانستان معاصر کودتاهای ناموفق - کودتای تنی- حکمتیار" در آینده انتشار می یابد.

.........................................

محمداکرم اندیشمند

  گروه های تکفیرگرا وستیزه جو

ظهور گروه های تکفیر گرا و ستیزه جو از نام و آدرس اسلام و جهاد مانند گروه های داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام و ..... از زوایۀ دینی و آیدئولوژیک، به فهم، باور و قرائت آن ها از اسلام و به خصوص از آموزه ها و احکام اسلام در مورد جهاد بر می گردد.

این گروه ها در معرفت دینی و اسلامی خویش تنها به قرائت سَلَفی، یعنی قرائتی مبتنی بر قرآن و حدیث و سنت دوران حیات پیامبر(ص) و اصحاب، اهمیت و اعتبار می دهند و هر گونه برداشت، تفسیر و قرائتِ غیر از این را نادرست و باطل تلقی می کنند. آن ها با این قرائت نه تنها به ظواهر آیات و احادیث پیامبر توجه می کنند و در صدد تطبیق و اجرای برداشت و دریافت خود از این معنای ظاهری آیات به عنوان حقیقت دین و شریعت می شوند و آن را حقیقت مطلق اسلام میدانند، بلکه از لحاظ زمانی و مکانی و اجتماعی خود را در همانزمان و مکان و جامعۀ حیات پیامبر قرار می دهند و دنیا را به مدینۀ پیامبر و به جامعۀ نامسلمان و مشرکین بیرون از آن تبدیل می کنند. این گروه ها نه به آرای مذاهب اسلامی و امامان این مذاهب در مورد تفسیر و استنباط احکام و معرفت دینی توجه دارند و نه به شان نزول آیات و شرایط خاص زمانی و مکانی دوران پیامبر و صدر اسلام اعتنا و التفاتی نشان می دهند. آن ها با این احساس و این باور در صدد آن هستند تا جهاد را با نامسلمانان و کفار و مشرکین همچون جهاد دوران پیامبر و عهد صحابه انجام دهند و به زعم خود شان اسلام دوران مدینه و سلف صالحین را بی کم و کاست محقق کنند تا مسلمانان به همان دوران عظمت و اقتدار مورد نظر آن ها برگردند.

وقتی به عمق وحشت و فاجعه در برداشت و قرائت این گروه های افراطی تکفیر گرا و ستیزه جو از اسلام پی می بریم که آنها با این قرائت در واقع جهان امروز را به دو مکان و شهر مدینۀ پیامبر یعنی مکان و جغرافیای حضور خودشان و شهر مکه یعنی مکان حیات اقامت مشرکین مکه تقسیم می کنند و آنگاه خود را مکلف به تطبیق و اجرای حکم آیاتی چون: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ می بینند و می دانند.

گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی خون ریز با نام جهاد و اسلام بر مبنای باور و قرائت خودشان از اسلام و جهاد، حتی مسلمانی جوامع و کشورهای اسلامی و مسلمان را نمی پذیرند و این جوامع و کشور های مسلمان را نیز مشمول جهاد مورد باور و تلقی خود می پندارند؛ هر چند که به صورت علنی این ادعا را مطرح نمی کنند، اما در عمل به این باور و برداشت پابندی نشان می دهند. نکتۀ شگفت آور و ترسناک این فهم، باور و قرائت این است که گروه های تکفیر گرای ستیزه جوی خون ریز که خود را جهادگر معرفی می کنند، نه به تفاوت مکانی و جغرافیایی دوران پیامبر(ص) و صحابه با جغرافیای امروز توجه می کنند و نه فاصله و گذشت زمانی این دوران را که در حدود یک و نیم هزار سال را در بر می گیرد، مد نظر قرار می دهند. به این معنی که آن ها انتشار اسلام را در این فاصلۀ دور زمانی در سرزمین های مختلف و مسلمانی جوامع و کشور های مختلف دنیا را در طول این سده ها، ناقص و پر از تحریف و ضلالت می دانند و در صدد آن هستند تا با به زعم و برداشت خود جهادی همچون جهاد عصر پیامبر و اصحابش به گمراهی و شرک مسلمانان جهان پایان دهند و دنیای کفر و نامسلمان را هم با جهاد خود وادار به پذیرش اسلام سازند.

برداشت و قرائت داعش و گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی اسلامی از اسلام و قرآن نوعی از برداشت و قرائت دینی محسوب می شود، اما برداشت نادرست و قرائت خطر ناک و غیر واقعی است. این قرائت، اسلام را دین خصومت و جنگ معرفی می کند و پیامی جز خون و ویرانی برای بشریت و مسلمانان ندارد.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

محمد حیدر اختر

 

اندوه سرِاندوه،

از کودتای ثور تا

ریاست اشرف غنی

 

 بازهم ما  در آستانه سالروز کوتای منحوس هفتم ثور قرار داریم . همان روز شوم و نامیمونی، که درکشورعزیزما  ثمره اش جز بگیرو ببند وبکش  چیزی دیگری نبود . به همان سلسله شرایط تا امروز  برای مردم افغانستان اندوه بار و خونین بوده است . گلیم  غم واندوه از خانه های مردم چیده نشده ، هنوز اشک در چشمان مردمانی که عزیزان شانرا از دست داده اند، خشک نمی شود که مصیبت دیگری،  دریکی از گوشه های کشور به وقوع می پیوندد .

 هنوز مردم ما واقعه المناک  بلخ باستانی و بدخشان را فراموش نکرده بودند، که در هفته گذشته واقعه دلخراشی در ولایت ننگرهار به وقوع  پیوست . بازهم تروریستان حرفوی وقسم خورده،  مصیبت دیگری را برمردم ما روا داشتند، که تعداد زیادی را به شهادت رسانیده و هم زخمی های بی شماری را به کجا گذاشت .

حکومت متقلب افغانستان ، در مقابل این همه جنایات، مانند گذشته ها اعمال  ضد انسانی،  تروریستان را تقبیح کرد، ولی اشرف غنی رئیس جمهوری غیر قانونی افغانستان  اظهار داشت که این عمل انتحاری را مخالفین سیاسی اش یعنی طالبان اجرا نکرده، بلکه توسط  گروه داعش  صورت گرفته است . درحالی که هیچ گونه تفاوتی دربین اعمال تروریستی و غیر انسانی  طالبان و داعش دیده نمی شود. اگربه گفته اشرف غنی، طالبان درواقعۀ انتحاری جلال آباد دست نداشتند ولی در واقعه بدخشان وسربریدن انسان های بی گناه که در دفاع از وطن شان، کمر بسته بودند دست داشتند،خود طالبان مسوولیت این عمل شنیع  را به افتخار پذیرفتند .  پس فرق درکجاست ؟

برای جنایت کاران وتروریستان، هیچ گونه تفاوتی ندارد ، که مربوط به کدام سازمان و گروهی باشند، هر سازمان و گروهی که بیشتر برای شان پول داد، به همان دسته می پیوندند . کاملا روشن وهویداست، که تروریستان ، بیرق سفید طالبان را پائین می آورند وبیرق سیاه داعش را بر بالای سرخود می آویزند. یعنی دیروز به نام طالبان به امر "آی اس آی" پاکستان از کشتن  مردمان بی گناه دریغ نمی کردند وامروز به هدایت  به اصطلاح دولت اسلامی " خلیفه  البغدادی " وبه نام داعش دست به جنایت غیر انسانی می زنند .

 اشرف غنی دریک سخنرانی خود، از طالبان خواست تا درزیر بیرق افغانستان، آمده واز جنگ وخونریزی دست بکشند، در غیر آن با علما ی افغانستان مشوره کرده، درزمینه  مقابله با مخالفین اقدام جدی صورت خواهد گرفت .  آقا ی اشرف غنی فراموش کرده حکومتی که در راس آن توسط جان کری قرار گرفته است، بنام حکومت اسلامی افغانستان مسما می باشد، شاید رئیس جمهور در اسلامی بودن حکومتش شک دارد که، بازهم علمای اسلامی را می طلبد و از ایشان فتوا می خواهد  .

در هفته گذشته مردم افغانستان بعد از هفت ماه تاخیر،  چانه زنی ها بین رهبران حکومت متقلب افغانستان یعنی اشرف غنی و داکتر عبدالله  شانزده تن نامزد وزیران راتعیین وتوانستند که  از پارلمان افغانستان رای اعتماد کسب کنند . گرچه گفته شد که در شمارش آرا و زیر زدن رای، توسط  هئیت اداری پارلمان، و نرسیدن سند دو تابعیتی آقای باری جهانی  جارو جنجالی  در بین وکلا صورت گرفت، ولی بالاخر حکومت از حالت سرپرستی نجات یافت.  این که درصد روز آینده که رئیس جمهوری برای وزرا تعیین کرده ، تا راپور فعالیت های کاری شانرا تهیه نمایند ، چه تغییراتی در وزارت خانۀ های مربوط شان می آورند از امکان بدور خواهد بود  زیرا وزرا در طول صد روز نمی توانند چار اطراف شانرا بلد شوند چه رسد به  فعالیت های کاری شان .

..........................................................................

 

 

   صفحۀ نخست

 

ماهٔ نو برشکل جام آید نماز شام عید   یعنی از جام طرب خالی مباد ایام عید

داکتر شکر الله کهگدای

سابق استاد دانشگاهٔ کابل

اشرف غنی تروریست

دست به جنایت دیگری زد

 

ادامه ...

.....................................................................................................................................

ضیا ضیا ناشرهفته افق ـ استرالیا

 

 

گزارش و مصاحبه از تجمع افغانها در استرلیا

 

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................

محمد امین فروتن

   پیشوایان متفکر و خودکشی

ازترس مرگ!   

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................

رشید مهران  ـ کانادا

سابق کارمند رادیو تلویزیون افغانستان

 

فاشیست ابن الــوقت ویا هـــردو

 

ادامه ...

..........................................................................................................................................

    نصیرمهرین                      

                         

  داد خواهی در زمانۀ بیدادگر

 

ادامه ...

............................................................................................................................

داکتر شکر الله کهگدای

سابق استاد دانشکاهٔ کابل

 

پشتیبانی از رستاخیز تغییر

 

 ادامه ...

.......................................................................................................................................

 

  محمد نصیرمهرین

            

             رازِ لاله در شعر فارسی

                     و به ویژه در شعر صفا                                

                                                     قسمت ششم و هفتم

 ادامه ... 

........................................................................................................................................

غیاثپور کاظمی

 

هوشمندانه مواظب باشیم

 

ادامه ...

...............................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

سیاست چماق و زردک نسخه مجرب

برای سرکوب خیزشها !

 

ادامه ...

.................................................................................................................................................

 رشید مهران  _  کانادا

سابق کارمند رادیوتلویزیون افغانستان

 

بــه یــاد ا حمـد ظـاهـــر

 

ادامه ...

..........................................................................................................................................

 دو نوشته از:داکتر شکر الله کهگدای

سابق استاد دردانشکاهٔ کابل

اشرف غنی باید برکنار شود

تاحنیف اتمر محاکمه واعدام شود

 

ادامه ...

........................................................................................................................................

 دو نوشته از پرتو نادری

 

ـــ داعش و آیندۀ افغانستان

ــ سر الاغ را می برید، یا خُم را می شکنید!

 

ادامه ...

.............................................................................................................

 اسعد الله صافی  ــ  مونشن

  

باید از زورگویی ها پرهیز نمود

 

ادامه ...

............................................................................................................................

عتیق نایبخیل _ استرالیا

 

حسین آرمان در گفت و شنید

با نصیر مهرین

 

ادامه ...

................................................................................................................................

 ضیا ضیا  ناشر هفته نامه افق ـ  استرالیا

 

ایکاش حاکمان و رهبران افغانستان همت و شجاعت  آریانا سعید را می داشت!!

 

ادامه ...

..................................................................................................................................

پرتونادری

 

نشست منطقه‌ای مارشناسان در پلخمری!

 

ادامه ...

..................................................................................................................................

 

 اسعد الله صافی  ــ مونشن

 

برداشت ها

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

محمدامین فروتن

 

درآمدی بریک مغالطه سیاسی

درپارادائیم صلح با مخالفین !

 

ادامه ...

.............................................................................................................................................

داکتر شکر الله کهگدای

سابق استاد دانشگاهٔ کابل

حکومت پختونی ارگ کابل

درصدد قتل دوستم پادشاه

 

ادامه ...

..........................................................................................................................................

 

پرتو نادری

 

روایتی از شهر عجایبات و غرایبات!

 

ادامه ...

.........................................................................................................................

 

محمد طاهر

 

آخرین مهره و استقرار صلح

 

ادامه ...

........................................................................................................................................................

اسعدالله صافی  ــ مونشن

 

منافع ملی ، در گرو منافع قومی

وچند سخن دیگر

 

ادامه ...

...................................................................................................................................

محمد امین فروتن

                       

 ازکجا آغاز بایدکرد ؟ 

      غول فساد و۱۶سال دالرپاشی برافغانستان !!

 

ادامه ...

..................................................................................................................................

محمدحید راختر

 

                      چرا عاقل کند کاری که بارآرد پشیمانی                

 

ادامه ...

.....................................................................................................................................

          نصیر مهرین                       

 

لالۀ انــــــدوهــگـــین

قسمت پنجم

 

 ادامه ...

............................................................................................................

رشید مهران  ـ  کانادا

 

کجا بودی جایی نه ،

چی آوردی چیزی نه

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

مکثی برچگونگی  مبارزه با فساد

وفقدان تفکراصلاحات درافغانستان !

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................

شکیلا ابراهیم خیل

 

مــن رنـج دیـــده‌ام

 

ادامه ...

....................................................................................................................................

             اسعد الله صافی  ــ مونشن  

                                          

فاتح جنگ ها - ویا یک اسیر شدهء باعزت

در فراز ونشیب ، چشم دیدها و خاطره ها

 

ادامه ...

.............................................................................................................................

محمد امین فروتن

                        

پیش زمینه های یک ظهور!

 

ادامه ...

........................................................................................................................................

محمد نصیر مهرین

 

خون شهید ،  داغ  سوختن

قسمت  چهارم

 

ادامه ...

.................................................................................................................................................

عتیق الله نایب خیل ــ سیدنی

 

پیرامون بازگشت حکمتیار

 

ادامه ...

...............................................................................................................................

     نصیرمهرین                      

پیوند تروریست پروری حکومت افغانستان

باآمـــدن گ.حکمتیار

ادامه ...

.................................................................................................................................................

 

 ضیا ضیا ناشرهفته نامه افق _  استرالیا

 

  

از کودتای هفت ثور تا پیمان صلح!!

اشرف غنی با گلبدین

ادامه ...

..........................................................................................................................................

 

اسعد الله صافی  ــ مونشن

قبیله و قبیله سالاری چیست

در آینهء روز

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

ومرشد اینگونه ظهورکرد !

 

ادامه ...

........................................................................................................................................

پرتونادری

 

روزهای دشوار انجمن نویسنده گان افغانستان

 

یکی دو جملهء آغازین

 

 

ادامه ..

 دو نبشته ازاسعد الله صافی

 

ـ ابعاد و تبعات ادامهء جنگ ها در افغانستان

ـ مروری خیلی مختصر به اوضاع  افغانستان

 

ادامه ...

............................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

        جامعه افغانی وسگ‌های زرد برادران شغال !

 

ادامه ...

.....................................................................................................................................

محمد حیدر اختر

 

بس است، واقعیت ها را پنهان نکنید

 

چند سخن  در بارۀ « دیدار آشنا »

 

ادامه ...

................................................................................................................................

نصیرمهرین  

 

رازِ لاله در شعر فارسی

و به ویژه در شعر صفا

 

ادامه ...

........................................................................................................................................

ضیا ضیا ناشرهفته نامه افق ـ استرالیا

 

پیرامون سفر رئیس جمهور غنی

 به استرالیا

 

ادامه ...

....................................................................................................................................

اسعد الله صافی  ـ مونشن

 

در آئینۀ  روز

 

ادامه ...

..................................................................................................................................................

محمد امین فر وتن

 

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست !

اقبال ظفرجگره درمعاهده صلح بین الافغانی !!

حزب اسلامی  با حنیف اتمر نقش داشت .

 

ادامه...

 

.....................................................................................................................................................................

ادغیاثپور کاظمی

 

برای گذر از برزخ تاریخی

 

ادامه ...

...................................................................................................................................................

اسعد الله صافی  ــ مونشن

                     

از قوم ستیزی ، تا  ملت ستیزی

یا جنگ قومی ، تا نابودی ملت

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

افغانستان سرزمین معامله ها و موأمره ها !

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................................................

محمد نصیر مهرین

 

رازِ لاله در شعر فارسی

و به ویژه در شعر صفا

 

( 2 )

ادامه ....

.............................................................................................................................................................

محمد اکرم اندیشمند

 

مــرهــم زخـم یا نمک زخــــــــم !؟

 

ادامه ...

.............................................................................................................................................

محمد امین فروتن

        

روشنفکران  جنگ سالار و جنگ سالاران روشنفکر!

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

کتاب سوزان در انجمن نویسنده گان افغانستان

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................

ضیا ضیا ناشر هفته نامه افق  _ استرالیا

 

رهـــبر مــلی یــا پَـــر عـــــنقا!!

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

شتردرخواب بیند پنبه دانه !

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................................

محمداکرام اندیشمند

 

نــفرتِ نـــــوروزی

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................................

داکتر اسدالله شعور ـ  کانادا

 

 

چهارشنبه سوری و پیشینۀ آن در افغانستان

 

ادامه ...

................................................................................................................................

اسعد الله صافی ـ  مونشن

 

نوروز باستان

 

ادامه ...

..................................................................................................................................................................

محمد نصیر مهرین

                      رازِ لاله

             و به ویژه در شعر صفا

        

                         ادامه ...

.........................................................................................................................

پرتو نادری

 

 

کتاب سوزان در انجمن نویسنده‌گان افغانستان !

 

ادامه ...

..................................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

خون بی گناهان ازقندهارتا شفاخانه

چهارصد بسترکابل !

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................

تتبع  ونگارش از: اسعدالله صافی

 

در مسیر تــاریـخ نــگاری

 

ادامه ...

................................................................................................................................................

داکتر سخی اشرف  سید کاغذ

 

ذخایر آب های افغانستان مانند نفت یک ثروت ملی است

 

ادامه ...

..........................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

توجیه دموکراسی مافیائی با نگاه طبقاتی شبه مذهبی درافغانستان !

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................................

محمد اکرام اندیشمند

 

آیا جدال سه ساله

بر سر شناسنامه برقی پایان یافت؟

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................................

ضیا ضیا  ناشرهفته نامه افق ـ استرالیا

 

تـُفنگ چــره یـی !!

 

ادامه ...

...................................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

دموکراسی مافیائی  با قرئت بنیادگرائی مذهبی !

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................................

غ،م عاشقان عارفانی

 

برنامۀ کودتای آقای گلبدین حکمتیار!

 

 

ادامه ...

......................................................................................................................................

شاه محمود محمود

 

تاریخچه قهوه خانه های کابل

 

ادامه ...

..................................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

             شعارهای کاریکاتوریی تغییرنظام درافغانستان!

 

 ادامه ...

..................................................................................................................................

نصیر مهرین

 

گلبدین  حکمتیار و تشویش برحق مخالفین

 

ادامه ...

........................................................................................................................................

 الحاج اسعد الله صافی  ـ مونشین

             

فریادِ  تغیر نظام  ، یا هوس سیاسی ؟

 

ادامه ...

..................................................................................................................................

پرتو نادری

 

محمود طرزی و جای‌گاه او

 در شعر مشروطیت

 

ادامه ...

....................................................................................................................................

اسعد صافی ــ مونشن

 

انحصارات  قدرت

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................

داکتر عنایت الله شهرانی

بلومینگتن اندیانا، ایالات متحدۀ امریکا

 

تاریچه هنر های زیبا

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

محمد امین فروتن

                  

قانون درخدمت دالرودین درتوجیه دالر!

پس لرزه های اعتیاد به مصرف :

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................

محمد حیدر اختر

سابق کارمند رادیو تلویزیون افغانستان

 

خاطرات فراموش ناشدنی

 

ازرادیوافغانستان

 

ادامه ...

.............................................................................................................................................................

پرتونادری

جنبش مشروطیت و شعر پای‌داری

 

ادامه ...

.............................................................................................................................

اسعد الله صافی  ــ  مونشن

 

در دنیای سیاست

 

ادامه ...

.............................................................................................................................................

محمد امین فروتن 

یک خطبۀ مظلومیت ملی وپرسش از مدعیان روشنفکری !

ادامه ...

......................................................................................................................................................................

رشید مهران  ـ کانادا

سابق کارمند رادیو تلویزیون افغانستان

 

دزدان چـــراغ بــه دســت

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................

اسعدالله صافی ـ مونشن

 

بحث هـا تـا کجا می رسد

 

ادامه ...

...................................................................................................................................................

کلیم الله ناظر

 

سلاله و دودمان "ناظر محمد صفر خان"

( 7 )

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................

 

 دو نوشته از : پرتو نادری

 

 _سفری درادامۀ دریا و آن شب مهتابی

_انتی‌گرال رهبری و شاگردان غبی

 

ادامه ...

.................................................................................................................................................

ضیا ضیا ناشرهفته نامه افق  ـ استرالیا

 

 

قهرمانان !!  بی غیرت!

 

ادامه ...

...........................................................................................................................

 دو نوشته  از: پرتو نادری

 

_جنبش همبسته‌گی مافیای قومی افغانستان

_ پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد

 

ادامه ...

..............................................................................................................................

یلدا صبور

 

هدیه یی برای "بابا"

 

 

ادامه ...

........................................................................................................................................................

 

عتیق الله نایب خیل­­_ سیدنی       

سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدۀ "فراموشکار"

(3)

 

...ادامه 

..................................................................................................................................................

ضیا،ضیا ناشرهفته نامه افق ـ استرالیا

 

استاد خلیل گداز یا :

افتخار هنر موسیقی درکشور ما

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................................

پرتونادری

 

آمیب شناسی مافیای قومی

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

داکترشکرالله کُهگدای

سابق استاد دانشگاه کابل

 

قانون اساسی جمهوری فدرالی خراسان

 

 ادامه ...

........................................................................................................................................

 

پرتو نادری

 

محمود درویش

 

( ما قربانیانی هستیم که جامۀ جلاد برتن کرده ایم)

 

ادامه ...

.................................................................................................................................................................

زینب محمدی

 

هویت؛ زنان افغانی که بی‌نام،

بی‌چهره و بی‌صدا می‌میرند

 

ادامه ...

...................................................................................................................................

محمد حیدراختر

نمونه هایی از شعرهای "انقلابی"

 

( 3 )

 

ادامه ...

.....................................................................................................................................................................

خدمت علاقمندان شعر،  اشعاری ناب از :  خانم یلداصبور،  استاد محمد نسیم اسیر،  مهدی فرجی ، فروغ فرخزاد، پرتونادری، محمد ابراهیم زرغون خانم لیلا تمیوری ،  استاد محمد یوسف کهزاد ،   هوشنک ابتهاج ؛پیکار پامیر  و ابوالمعانی بیدل تقدیم است 

ادامه ...                                               
......................................................................................                     

محمد حیدر اختر                

                      

             فرهنگیانی که قربانی

               استبدادشدند

 

                                               ادامه ...

....................................................................................................................................

عتیق الله نایب خیل

 

سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدهً "فراموشکار"

(2)

 

ادامه ...

........................................................................................................................... 

 

 

 عتیق الله نایب خیل   ــ استرالیا

 

 

سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدهً "فراموشکار"

 

 ادامه ...

...................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

مدینۀ فاضلۀ سرزمین عجایب وغرایب

 

ادامه ...

.....................................................................................................................................................

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin