Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تـحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

محمد عارف منصوری

 

سرنوشت دردناك و عبرتناك رهبران چپ در افغانستان !

بارق شفيعى يكى از رهبران جناح خلق حزب دموكراتيك، چشم از جهان پوشيد.

آهسته آهسته نسل اول رهبران چپ در افغانستان، صحنه ى حيات را طورى ترك مى كويند. كه قبل از آن صحنه ى سياست را تخليه نموده و در انزواى تبعيد از كشور قرار گرفتند.

ماركسيست هاى افغانستان كه مى خواستند، افكار و انديشه هاى وارداتى را بدون در نظر داشت شرايط عينى و ذهنى جامعه بطور شتابزده، توأم با استبداد داخلى و تجاوز خارجى تطبيق نمايند. نه تنها ضربه ى سنگينى بر اعتبار و حيثيت بلاك شرق زدند، بلكه افغانستان را نيز در چنان بحرانى سوق نمودند كه تا هنوز كشتى توفان زده ى آن، راهى بساحل نجات ندارد. در فرآيند اين بحران، نظام كمونيستى ساقط، جريان چپ متلاشى و رهبران و صفوفش متوارى و منزوى شدند.

يكى از درس هاى آموزنده ى اين روند، سرنوشت رهبران چپ است كه هريكى طعم تلخ سهم و نقش منفى شانرا از اوضاع بوجود آمده ايكه خود بانى و باعث آن بودند، چشيدند. سرگذشت دردناك و خونبار تره كى، امين، نجيب و برخى ديگريكه در زمان حاكميت خود شان و بدست همفكران و همتباران شان بقتل رسيدند. و فرجام عبرتناك كارمل وساير بقاياى آنان ، كه سالها را در سايه ترحم كشور هاى امپرياليستى و در ندامت و حسرت از كارنامه ى زشت و سياه شان در قبال مردم و كشورى كه آرزوى دروغين و كاذب بردن آنرا بسوى بهشت كمونيزم داشتند، با خود چنان حمل نمودند كه كابوس وحشت جنايات و خواب هاى پريشان ددمنشى هايشان در حق مردم بى دفاع پيوسته دامنگير شان بود.

آرى !

روزگارى كه بارق شفيعى ياوه سراى لنين، مدير مسئول جريده ى خلق بود و در اوج وابسته گى و سر سپرده گى به باداران روسى شان، به اعتقادات مردم دهنكجى و بى حرمتى مى نمود. هرگز تصور نميكرد كه روزى زوال كمونيزم، فروپاشى شوروى، متلاشى شدن دولت و حزب دموكراتيك خلق را در بستر نوميدى و مرگ و در تبعيد از مردم و كشورش شاهد باشد .

سرنوشت دردناك و عبرتناك رهبران چپ ما را به اين نكته ملتفت مى سازد كه راهى جز اتكاء به خداى يگانه و اراده ى مردم نيست. و عاقبت همه ى آنانى كه بر حمايت و عراده ى اجنبى استوار اند، چيزى جز پايان حسرتبار كسانى نخواهد بود كه روزگارى سرمست از باده ى وابسته گى و سر سپرده گى به بيگانه اينگونه ياوه سر مى دادند:

 

شیپور انقلاب

 

فریاد توده‌ها

لرزاند کاخ قدرت سرمایه را چنان

کز رعب و هیبتش:

لرزید برج قلعه و پشت ستمگران

اعلام کرد عصر رهایی خلق‌ها.

زین کار بی‌نظیر

هر ساله می‌رود ز دل خلق بر زبان،

زانجا بر آسمان

این حرف جاویدان:

از ما درود باد به آن حزب پیشتاز،

بر خلق قهرمان

وز ما درود باد به آن رهبر بزرگ

بر لنین کبیر

..........................................

میرحسین مهدوی

ترامپ یا آخرالزمان دموکراسی

اروپای مهمان پذیر و مهمان دوست کم کم دروازه های خود را به روی مهاجرین می بندد و یک جو ناسیونالیزم افراطی سراسر اروپا را فرا گرفته است. ناسیونالیزم و نژادگرایی دست در دست هم داده و رنگ و خون جای ابر ارزش های لیبرال رامی گیرد. لیبرال دموکراسی غربی سال های سال به عنوان آخرین مدل زندگی انسانی و بهترین روش زیست جمعی مطرح بود. کار به جایی رسید که فرانسس فوکویاما در کتاب معروف خود، " پایان تاریخ" لیبرال دموکراسی غربی را پایان تاریخ خواند و مدعی شد که اندیشه ای کاملتر و مکتب فکری جامع تر از لیبرال دموکراسی وجود ندارد و بنابراین بشر با رسیدن به این نقطه ی اوج، به پایان تکامل خود رسیده است.

حالا ترامپ از دل این کمال مطلقِ لیبرالیزم برخاسته و به همه ی ارزش های بنیادی آن پشت کرده است. ساختن دیوار، تقسیم جامعه ی آمریکا بر مبنای مذهب و نژاد و به حالت تعلیق درآوردن همه ی حقوق شهروندی مسلمانان و غیر سفیدپوستان بخشی از کارهای ترامپ است که هر کدام از آن ها به مثابه ی لگدی بر جنازه ی لیبرال دموکراسی به حساب می آید.

ادعای به کمال رسیدن غرب و خود خوشی های فوکویامایی آن کار را به جایی رساند که حالا نه دموکراسی درست از قلب دموکراسی سر بر می آورد و فاشیزم تمامیت خواه بنیاد لیبرالیزم را به لرزه در می آورد.

ترامپ نه تنها تهدیدی علیه اقلیت های مسلمان آمریکا و یا مسلمانان سراسر جهان بلکه تهدیدی علیه غرب تمامیت خواه به حساب می آید. ترامپ نه تنها رویای فرانسس فوکویاما را برباد داد، بلکه رویای به کمال رسیدن غرب را نیز بر آشفته ساخت. شاید جهان شاهد بازگشت به ارزش های محلی و قومی باشد و با این حساب ابرارزش های لیبرال دموکراسی کم کم رنگ و رو می بازد.

..........................................

محمد نصیر مهرین

جملات مزخرف اشرف غنی

« باد براید »

محمد اشرف غنی در مزار شریف، در حضور جمعی از نظامیان ونیروهای امنیتی گفت:

"تلویزیون ها را یک طرف بگذارید. بگذارید از آن هـا بــــــــــــــاد براید، از شما بمــــــــــــب برآید"

بعضی ها علیه این سخنان او زبان به شکوه وشکایت گشودند، درحالی که به نظر من، او با این سخنان؛ سطح، سویه و باورهای خویش را به نمایش می گذارد. او دلبستگی به تروریست های طالبانی دارد. بربنیاد چنان علایق، خبرنگاران وخبررسانانی را که سر درکف نهاده و از جنایات تروریست ها خبر تهیه نموده وآن را به گوش هموطنان وجهانیان می رسانند، دلخوش نیست. هنگامی که تروریست های دوست او، خبرنگاران را به قتل می رسانند، نه از موضع ضد تروریستی، بلکه به دلیل قرار گرفتن زیر فشار وفضای سیاسی روز، از برخورد دوگانه ومحیلانه استفاده می نماید و از آزادی بیان دفاع می کند.

شایستۀ یادآوری است که میهن ما دارای رسانه ها از جمله برخی تلویزیون ها وخبرنگاران تروریست دوست، متعصب بسیارجاهل و آسیب زا نیز است. اما نادیده گرفتن حال و روز گار انسان های که با هزار مشکل، به تهیه گزارش وانتقال آن می پردازند، و از آن ها با این جملات مزخرف "بادبراید" یاد کردن، بسیار جفا آمیز است. به ویژه که در این ده ماه سال جاری در مجموع افغانستان، 377 مورد قتل، لت وکوب، تهدید وتوهین خبرنگاران گزارش یافته است. چالش ها وتهدیدهای امنیتی در سر راه وظایف آنها نشسته و مصؤونیت کاری ندارند.

رئیس جمهوری که مانع عملیات علیه تروریست ها بوده است، به نظامیان ونیروهای امنیتی نیز دروغ می گوید. زیرا طرفداران وی، نظامیان وافراد امنیتی پاکباز را از پشت خنجر زده اند.

..........................................

میرحسین مهدوی

رئیس جمهور باد اندیش و باد ساز

رئیس جمهورغنی در تازه ترین شاهکارش تلویزیون ها و در مجموع رسانه ها را به باد پراکنی متهم کرد و خطاب به نیروهای مسلح گفته که از تلویزیون باد می برآید و از شما بمب. این نوع نگاه به رسانه ها، نه تنها به معنی متهم کردن رسانه ها به دروغ پراکنی است بلکه به معنی بی فایده و بی اثر دانستن کار رسانه ای و حتی مشمئز کننده و نفرت آور خواندن نتیجه ی کار آنهاست. اگر نظام سیاسی جدید تنها یک دست آورد داشته باشد، آن دست آورد ارزشمند و گرامی آزادی بیان و رشد آزاد اندیشی و انتقاد سیاسی است. به باد تمسخر گرفتن یگانه فراورده ی کاروان خونبار دموکراسی در کشور نمی تواند از سر نادانی و نفهمی باشد. آقای غنی با پشت کردن به نقد سازنده و آگاهی بخش رسانه ها، می خواهد به مردم بگوید که هیچ یک از انتقادهای سازنده و گاه تند و تیز رسانه ها را جدی نگرفته است، و نه تنها جدی نگرفته که حالش نیز از این نقد ها بهم خورده است.

آدم در حیرت و حیرانی می ماند که در چنین وضعیتی، فرق ملا هیبت الله و دکتر اشرف غنی احمدزی در چیست؟ هر دو آزادی بیان را بی ارزش و نویسندگان و خبرنگاران را اصحاب باد می دانند.

اگر کارکردن تلویزیون ها از یکسو و عملکرد رئیس جمهور از سوی دیگر به صورت بیطرفانه ای سنجیده شود، بادکاری ها و بادگویی های رئیس جمهور آنچنان برجسته و برملاست و آنچنان مضحکه ی خاص و عام شده است که اگر بادکی هم از تلویزیون ها برآمده باشد تحث تاثیر بادپراکنی های رئیس جمهور دیده نخواهد شد.

..........................................

اسـدالله سـروری

قاتل مردم افغانستان آزاد شد

اسدالله سروری توسط تلاش های فراوان معصوم استانکزی  وحنیف اتمر از زندان پلچرخی آزاد گردید.

اسدالله سروی زاده ۱۳۲۰ خورشیدی در غزنی افغانستان عضو ارشد حزب دموکراتیک خلق افغانستان رییس اداره اطلاعاتی افغانستان «اگسا» در دهه ۵۰ و از مشهورترین شکنجه‌گران تاریخ معاصر در تاریخ افغانستان ثبت است..او در دادگاهی در کابل به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت و قتل‌عام دوزاده هزار نفر از مخالفان سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان نخست به اعدام و سپس در دادگاه تجدید نظر به ۱۹سال زندان محکوم شد.. اما بسیاری از فعالان حقوق بشر و مخالفان سابق سیاسی او حکم ۱۹ سال زندان را نا عادلانه خوانده‌اند و خواهان حکم اعدام در مورد او شدند.

فعالیت‌های سیاسی

اسدالله سروری در دوران جوانی خود به مسکو رفت و در اکادمی آموزشی هوانوردی روسیه، خلبانی را فرا گرفت او در زمان نظام پادشاهی محمد ظاهر شاه از نزدیکان محمد داوود خان نخست وزیروقتافغانستان بود و در کودتای سال ۱۳۵۲ او که منجر به فروپاشی نظام پادشاهی درافغانستان شد، داوود خان را همراهی کرد.

اما ۵ سال بعد از آن در انقلاب ۷ثور ۱۳۵۷ با تعدادی ازسران حزب دموکراتیک خلق افغانستان یکجا شد این انقلاب منجر به فروپاشی نخستین دولت جمهوری افغانستان و آغاز حاکمیت حزب خلق افغانستان به رهبری نور محمد تره‌کی شد.

اسدالله سروری درهمان سال به عنوان رییس سازمان اطلاعاتی افغانستان یا اگسا افغانستان منصوب شد. زمانی‌که حفیظ‌الله امین، علیه نور محمد تره‌کی،رییس وقت حکومت افغانستان دست به کودتا زد، سروری در آن کودتا، از تره‌کی پشتیبانی میکرد اما بعد از پیروزی کودتا، افغانستان را ترک کرد و راهی شوروی وقت شد.

چند ماه بعد و با سقوط رژیم تحت امر حفیظ الله امین و روی‌کار آمدن ببرک کارمل، اسدالله سروری به همراه نیروهای شوروی وارد افغانستان شد وی تا سال ۱۹۸۰ معاون ببرک کارمل، رییس جمهور دولت کمونیستی افغانستان بود و پس از آن، به مدت شش سال، سفیر افغانستان در مغولستان شد. اسدالله سروری در سال۱۹۹۲ پس از فروپاشی دولت دکتر نجیب الله به افغانستان بازگشت وتوسط مجاهدین تحت امر احمدشاه مسعود بازداشت و گرفتار گردید و به مدت سیزده سال در زندان احمدشاه مسعود در درهء پنجشیر به سر می برد.

رهبری سازمان استخباراتی افغانستان:

آنچه که بیش‌تر از همه به شهرت اسدالله سروری دامن زده، دوران ریاست او بر اداره استخبارات افغانستان است، اسدالله سروری با روی کار آمدن رژیم به رهبری نور محمد تره‌کی به عنوان رییس سازمان استخبارات / اطلاعات افغانستان (AGSA) تعیین شد، این سازمان متهم به کشتار و سرکوب شدید مخالفان سیاسی‌اش است.

بر اساس اسنادی که در سپتامبر ۲۰۱۳ میلادی از سوی اداره دادستانی هلند منتشر شده و در روزنامه ۸ صبح کابل نیز به چاپ رسیده، اداره زیر فرمان سروری طی ۹ ماه در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ نزدیک به ۵۰۰۰ نفر را در زندان پلچرخی کابل تیرباران کرده است. این کشتار به کشتار اگسا موسوم است، به عنوان یکی از بزرگترین موارد جنایت علیه بشریت در افغانستان در اذهان عمومی شناخته میشود.

اما اکنون:

این شخص توسط تلاش های فراوان معصوم استانکزی وحنیف اتمر از زندان پلچرخی آزاده گردید.

اسدالله سروری توسط تلاش های فراوان معصوم استانکزی  وحنیف اتمر از زندان پلچرخی آزاد گردید.

اسدالله سروی زاده ۱۳۲۰ خورشیدی در غزنی افغانستان عضو ارشد حزب دموکراتیک خلق افغانستان رییس اداره اطلاعاتی افغانستان «اگسا» در دهه ۵۰ و از مشهورترین شکنجه‌گران تاریخ معاصر در تاریخ افغانستان ثبت است..

او در دادگاهی در کابل به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت و قتل‌عام دوزاده هزار نفر از مخالفان سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان نخست به اعدام و سپس در دادگاه تجدید نظر به ۱۹سال زندان محکوم شد.. اما بسیاری از فعالان حقوق بشر و مخالفان سابق سیاسی او حکم ۱۹ سال زندان را نا عادلانه خوانده‌اند و خواهان حکم اعدام در مورد او شدند.

فعالیت‌های سیاسی

اسدالله سروری در دوران جوانی خود به مسکو رفت و در اکادمی آموزشی هوانوردی روسیه، خلبانی را فرا گرفت او در زمان نظام پادشاهی محمد ظاهر شاه از نزدیکان محمد داوود خان نخست وزیر وقت افغانستان بود و در کودتای سال ۱۳۵۲ او که منجر به فروپاشی نظام پادشاهی در افغانستان شد، داوود خان را همراهی کرد.

اما ۵ سال بعد از آن در انقلاب ۷ثور ۱۳۵۷ با تعدادی از سران حزب دموکراتیک خلق افغانستان یکجا شد این انقلاب منجر به فروپاشی نخستین دولت جمهوری افغانستان و آغاز حاکمیت حزب خلق افغانستان به رهبری نور محمد تره‌کی شد.

اسدالله سروری در همان سال به عنوان رییس سازمان اطلاعاتی افغانستان یا اگسا افغانستان منصوب شد. زمانی‌که حفیظ‌الله امین، علیه نور محمد تره‌کی، رییس وقت حکومت افغانستان دست به کودتا زد، سروری در آن کودتا، از تره‌کی پشتیبانی میکرد اما بعد از پیروزی کودتا، افغانستان را ترک کرد و راهی شوروی وقت شد.

چند ماه بعد و با سقوط رژیم تحت امر حفیظ الله امین و روی‌کار آمدن ببرک کارمل، اسدالله سروری به همراه نیروهای شوروی وارد افغانستان شد وی تا سال ۱۹۸۰ معاون ببرک کارمل، رییس جمهور دولت کمونیستی افغانستان بود و پس از آن، به مدت شش سال، سفیر افغانستان در مغولستان شد. اسدالله سروری در سال۱۹۹۲ پس از فروپاشی دولت دکتر نجیب الله به افغانستان بازگشت و توسط مجاهدین تحت امر احمدشاه مسعود بازداشت و گرفتار گردید و به مدت سیزده سال در زندان احمدشاه مسعود در درهء پنجشیر به سر میبرد.

رهبری سازمان استخباراتی افغانستان:

آنچه که بیش‌تر از همه به شهرت اسدالله سروری دامن زده، دوران ریاست او بر اداره استخبارات افغانستان است، اسدالله سروری با روی کار آمدن رژیم به رهبری نور محمد تره‌کی به عنوان رییس سازمان استخبارات / اطلاعات افغانستان (AGSA) تعیین شد، این سازمان متهم به کشتار و سرکوب شدید مخالفان سیاسی‌اش است.

بر اساس اسنادی که در سپتامبر ۲۰۱۳ میلادی از سوی اداره دادستانی هلند منتشر شده و در روزنامه ۸ صبح کابل نیز به چاپ رسیده، اداره زیر فرمان سروری طی ۹ ماه در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ نزدیک به ۵۰۰۰ نفر را در زندان پلچرخی کابل تیرباران کرده است. این کشتار به کشتار اگسا موسوم است، به عنوان یکی از بزرگترین موارد جنایت علیه بشریت در افغانستان در اذهان عمومی شناخته میشود.

اما اکنون:

این شخص توسط تلاش های فراوان معصوم استانکزی وحنیف اتمر از زندان پلچرخی آزاده گردید.اسدالله سروری توسط تلاش های فراوان معصوم استانکزی  وحنیف اتمر از زندان پلچرخی آزاد گردید.

..........................................

 

محمد نصیر مهرین

کدام عوامل عبدالرشید دوستم را

به ابراز نارضایتی وادار نمود

- علت العلل قهر وغضب لفظی وافشأ گری جناب معاون رئیس جمهور را باید در نتایج منطقی بنیاد کج و دست پخت های عاجل، یا کلوخ نهادن های جان کری در روی آب، دریافت که "حکومت وحدت ملی" بحران زا را سیما بخشید. بحرانی که بقیه اجزا را نیز در برگرفته است.

- از چندی به این سو، به ویژه پس از جدی شدن تحرکات طالبان تروریست در جوزجان، فاریاب و قندز و اقدام تروریستیعلیه او، خود ویارانش را تکان داد که زیرپایش از نظر اجتماعی خالی می شود. او درک نموده است که معاون بی صلاحیت است، مقام معاونیت برای او در واقع کلاه گذاری گروه اصلی قدرت است که آرام باشد.

- این عصیان لفظی عبدالرشید دوستم یک بار دیگر وآن هم از زبان معاون رئیس جمهور، حکایت از آن برداشت درست دارد که گروه اصلی دارندۀ قدرت طالبان تروریست را دوست می دارند ومانع مبارزۀ مردم می شوند.

- شکل گیری خیزش های مردمی علیه بیدادگری وحشت آمیز طالبان، زنگ خطر جدی تر را برای جنرال دوستم به صدا درآورده است. زیرا در صورت عدم همیاری وی با مخالفا ن تروریست ها، خیزش های جدید، عرض اندام رهبری دیگری را درچشم انداز می گذارد.

- اگر هنگام حضور حاکمیت جهالت آمیز طالبان در صفحات شمال کشور، عبدالرشید دوستم مدتی راه ترکیه را درپیش گرفت، اکنون مسؤولیت های دولتی وی را ملزم به موضعگیری می نماید.

- گروه اصلی دارای قدرت نیز اوضاع رابرای او دشوار تر می نمایند. ازیک سوبه تقویۀ طالبان می پردازند و نمی گذارند که وی مقاومت کند واز سوی دیگر شمشیر تهدید و به محاکمه کشانیدن وی را در بالای سرش می گذارند.

هنگامی که صدای نارضایتی حلقه های از"جنبش ملی-اسلامی افغانستان" را اطلاع می یابیم، تردید نمی گذارد که مجموع عوامل بالا دست به دست هم داده، بر او فشار می آورند. این فشارها فغان لفظی او را بار آورده است.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

معشوق رحیم

 

لنُگ حمام

میگفتند چوکی حکومت مانند لُنگ حمام است، گاهی تن یکی را می پوشاند و زمانی هم پرده ای میشود برای شرمگاه دیگری.

گلبدین حکمتیار اما در مدت چهل سال یاغی گری و جهاد فی سبیل ارگ برای دست یافتن به قدرت خود را برای همه لُنگ حمام ساخت. گاهی برای رسیدن به ار گ تلاش کرد تا خود را حجاب شرمگاه شهنواز تنی و دوستم بسازد. زمانی هم خود را سترعورت ساخت برای مزاری، ملا عمر و داعش. گاهی از سورخ های آخوند خانه ی ایران سرکشید، زمانی هم آغوش گرم قاضی حسین احمد و آی. اس. آی. را ترجیح داد در حالیلکه از پابوسی شوروی سابق، امریکا و عرب ها هم هیچگاه پا پس نکشید.

اکنون که به یک لُنگ شاریده و سوراخ سوراخ تبدیل شده و دیگر هیچ کسی حاضر نیست او را به کمر خود ببند د سعی میکند تا خود را به گردن اشرف غنی بیاندازد، آنهم بدون هرگونه خواست و شرطی.

تا کنون هیچ آدمی را به این بی شرمی و دیده درا ندیده بودم.

...........................................

محمد حیدر اختر

 

اندوه سرِاندوه،

از کودتای ثور تا

ریاست اشرف غنی

 

 بازهم ما  در آستانه سالروز کوتای منحوس هفتم ثور قرار داریم . همان روز شوم و نامیمونی، که درکشورعزیزما  ثمره اش جز بگیرو ببند وبکش  چیزی دیگری نبود . به همان سلسله شرایط تا امروز  برای مردم افغانستان اندوه بار و خونین بوده است . گلیم  غم واندوه از خانه های مردم چیده نشده ، هنوز اشک در چشمان مردمانی که عزیزان شانرا از دست داده اند، خشک نمی شود که مصیبت دیگری،  دریکی از گوشه های کشور به وقوع می پیوندد .

 هنوز مردم ما واقعه المناک  بلخ باستانی و بدخشان را فراموش نکرده بودند، که در هفته گذشته واقعه دلخراشی در ولایت ننگرهار به وقوع  پیوست . بازهم تروریستان حرفوی وقسم خورده،  مصیبت دیگری را برمردم ما روا داشتند، که تعداد زیادی را به شهادت رسانیده و هم زخمی های بی شماری را به کجا گذاشت .

حکومت متقلب افغانستان ، در مقابل این همه جنایات، مانند گذشته ها اعمال  ضد انسانی،  تروریستان را تقبیح کرد، ولی اشرف غنی رئیس جمهوری غیر قانونی افغانستان  اظهار داشت که این عمل انتحاری را مخالفین سیاسی اش یعنی طالبان اجرا نکرده، بلکه توسط  گروه داعش  صورت گرفته است . درحالی که هیچ گونه تفاوتی دربین اعمال تروریستی و غیر انسانی  طالبان و داعش دیده نمی شود. اگربه گفته اشرف غنی، طالبان درواقعۀ انتحاری جلال آباد دست نداشتند ولی در واقعه بدخشان وسربریدن انسان های بی گناه که در دفاع از وطن شان، کمر بسته بودند دست داشتند،خود طالبان مسوولیت این عمل شنیع  را به افتخار پذیرفتند .  پس فرق درکجاست ؟

برای جنایت کاران وتروریستان، هیچ گونه تفاوتی ندارد ، که مربوط به کدام سازمان و گروهی باشند، هر سازمان و گروهی که بیشتر برای شان پول داد، به همان دسته می پیوندند . کاملا روشن وهویداست، که تروریستان ، بیرق سفید طالبان را پائین می آورند وبیرق سیاه داعش را بر بالای سرخود می آویزند. یعنی دیروز به نام طالبان به امر "آی اس آی" پاکستان از کشتن  مردمان بی گناه دریغ نمی کردند وامروز به هدایت  به اصطلاح دولت اسلامی " خلیفه  البغدادی " وبه نام داعش دست به جنایت غیر انسانی می زنند .

 اشرف غنی دریک سخنرانی خود، از طالبان خواست تا درزیر بیرق افغانستان، آمده واز جنگ وخونریزی دست بکشند، در غیر آن با علما ی افغانستان مشوره کرده، درزمینه  مقابله با مخالفین اقدام جدی صورت خواهد گرفت .  آقا ی اشرف غنی فراموش کرده حکومتی که در راس آن توسط جان کری قرار گرفته است، بنام حکومت اسلامی افغانستان مسما می باشد، شاید رئیس جمهور در اسلامی بودن حکومتش شک دارد که، بازهم علمای اسلامی را می طلبد و از ایشان فتوا می خواهد  .

در هفته گذشته مردم افغانستان بعد از هفت ماه تاخیر،  چانه زنی ها بین رهبران حکومت متقلب افغانستان یعنی اشرف غنی و داکتر عبدالله  شانزده تن نامزد وزیران راتعیین وتوانستند که  از پارلمان افغانستان رای اعتماد کسب کنند . گرچه گفته شد که در شمارش آرا و زیر زدن رای، توسط  هئیت اداری پارلمان، و نرسیدن سند دو تابعیتی آقای باری جهانی  جارو جنجالی  در بین وکلا صورت گرفت، ولی بالاخر حکومت از حالت سرپرستی نجات یافت.  این که درصد روز آینده که رئیس جمهوری برای وزرا تعیین کرده ، تا راپور فعالیت های کاری شانرا تهیه نمایند ، چه تغییراتی در وزارت خانۀ های مربوط شان می آورند از امکان بدور خواهد بود  زیرا وزرا در طول صد روز نمی توانند چار اطراف شانرا بلد شوند چه رسد به  فعالیت های کاری شان .

..........................................................................

 

 

   صفحۀ نخست

 

نصیر مهرین

 

گلبدین  حکمتیار و تشویش برحق مخالفین

 

ادامه ...

........................................................................................................................................

 الحاج اسعد الله صافی  ـ مونشین

             

فریادِ  تغیر نظام  ، یا هوس سیاسی ؟

 

ادامه ...

..................................................................................................................................

محمد امین فروتن   

 

دکتورین نظامی روسیه درآئینه

عمق استراتیژیک پاکستان !

 

ادامه ...

.................................................................................................................................................................

اعتراضنامه انجمن به مسولین تلویزیون آریانا نیوز

و دست اندرکاران برنامه نگرش

 

ادامه ...

............................................................................................................................................

پرتو نادری

 

محمود طرزی و جای‌گاه او

 در شعر مشروطیت

 

ادامه ...

....................................................................................................................................

اسعد صافی ــ مونشن

 

انحصارات  قدرت

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................

داکتر عنایت الله شهرانی

بلومینگتن اندیانا، ایالات متحدۀ امریکا

 

تاریچه هنر های زیبا

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

محمد امین فروتن

                  

قانون درخدمت دالرودین درتوجیه دالر!

پس لرزه های اعتیاد به مصرف :

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................

محمد حیدر اختر

سابق کارمند رادیو تلویزیون افغانستان

 

خاطرات فراموش ناشدنی

 

ازرادیوافغانستان

 

ادامه ...

.............................................................................................................................................................

پرتونادری

جنبش مشروطیت و شعر پای‌داری

 

ادامه ...

.............................................................................................................................

اسعد الله صافی  ــ  مونشن

 

در دنیای سیاست

 

ادامه ...

.............................................................................................................................................

محمد امین فروتن 

یک خطبۀ مظلومیت ملی وپرسش از مدعیان روشنفکری !

ادامه ...

......................................................................................................................................................................

رشید مهران  ـ کانادا

سابق کارمند رادیو تلویزیون افغانستان

 

دزدان چـــراغ بــه دســت

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................

اسعدالله صافی ـ مونشن

 

بحث هـا تـا کجا می رسد

 

ادامه ...

...................................................................................................................................................

ضیا،ضیا ناشرهفته نامه افق ـ استرالیا

 

استاد خلیل گداز یا :

افتخار هنر موسیقی درکشور ما

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

جعل تاریخ با ابزارمدرن مافیائی !

 

ادامه ...

..........................................................................................................................................................

پرتونادری

 

 

 

روی خط پرواز کبوتر

 

ادامه ...

...........................................................................................................................

اسعد الله صافی ــ مونشن

 

خــراسان قدیم و افغانستان امــروز

 

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................................

ضیا، ضیا ناشر هفته نامه افق _ استرالیا

 

 

( نمی دانم خنده کنم یا گریه....)

 

ادامه ...

..................................................................................................................................

محمد امین فروتن                                             

 

                        انشأالله که گربه است !

                                                          ازکجا باید آغازکرد ؟

 

ادامه ...

........................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

مدینۀ فاضلۀ سرزمین عجایب وغرایب

 

ادامه ...

.....................................................................................................................................................

محمد امین فروتن                    

سرنوشت ملی و نگاه مادی به آن !

ادامه ...

........................................................................................................................................................................

ارسالی عبدالغفار شهاب

بــــــــرده گی

تجارت انسان و عواید ملیاردی

 

ادامه ...

.......................................................................................................................

اسعد الله  صافی ــ مونشن

 

شطرنج روسی ، بازی آمریکایی

 

ادامه ...

.............................................................................................................................

 محمد امین فروتن  

بهای عصیان یک ملت!

           

         دلائیل دعوت ندادن به حکومت افغانستان در کنفرانس مسکو .!

 

ادامه ...

....................................................................................................................................................

محمد نصیر مهرین

 

اعتراضی بر فرهنگ دَشنام

 

بخش اول

 

ادامه ...

....................................................................................................................................

محمد اسلم جوادی

 

درباره زنان چه می‌دانیم؟

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................

محمد امین فروتن      

 

تصادم استراتیژیهای بیگانه گان درافغانستان !

 

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................................................

غیاثپور کاظمی

 

شکایتی از " مــــلا "

 

ادامه ...

.............................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

ماهمه‌گان بازمانده‌گان قابیل ایم!

 

ادامه ...

................................................................................................................................

محمد امین فروتن                  

 

هـــمه مـــا متهم ایـــــــم !

 

ادامه ...

..........................................................................................................................................................

اسعدالله  صافی  ــ مونشن

 

شخصیت کیست و شخصیت سازی چیست؟

 

 

ادامه ...

....................................................................................................................................

           

 

سنگ در جائی خود سنگین است!

 

ادامه ...

....................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

یلدا آوردگاه نور و تاریکی!

 

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................

 

 دو نوشته از : پرتو نادری

 

 _سفری درادامۀ دریا و آن شب مهتابی

_انتی‌گرال رهبری و شاگردان غبی

 

ادامه ...

.................................................................................................................................................

 دو نوشته  از :اسعد الله صافی ــ مونشن

 

ـ حقایق خیالی و دسایس پشت پرده

ــ سرگذشت تلخ

ادامه ...

................................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

                 استقلال برده گان درافغانستان !

 

ادامه ...

...................................................................................................................................................

ضیا ضیا ناشرهفته نامه افق  ـ استرالیا

 

 

قهرمانان !!  بی غیرت!

 

ادامه ...

...........................................................................................................................

 دو نوشته  از: پرتو نادری

 

_جنبش همبسته‌گی مافیای قومی افغانستان

_ پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد

 

ادامه ...

..............................................................................................................................

اسعد الله صافی ــ مونشن

 

سوالی که ، خود جوابش را یافت

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................

 

عتیق الله نایب خیل­­_ سیدنی       

سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدۀ "فراموشکار"

(3)

 

...ادامه 

..................................................................................................................................................

یلدا صبور

 

هدیه یی برای "بابا"

 

 

ادامه ...

........................................................................................................................................................

محمد امین فروتن  

     

خشونت با کلید صلح خونین!

سیاست چانه از پائین و فشار ازبالا !

 

 ادامه...

 

.......................................................................................................................................... 

کلیم الله ناظر

 

سلاله و دودمان "ناظر محمد صفر خان"

( 7 )

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................

پرتونادری

 

آمیب شناسی مافیای قومی

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

عتیق الله نایب خیل

 

سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدهً "فراموشکار"

(2)

 

ادامه ...

........................................................................................................................... 

 

 

اسعد الله صافی ــ مونشن

 

حقایق خیالی و دسایس پشت پرده

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................

محمد امین فروتن

تحجرو خشونت بیماریی

تاریک درآینده روشن ملتها !

 

ادامه ...

........................................................................................................................................................................

محمد حیدر اختر

 

چه تفاوتی میان دو قاتل مردم افغانستان،

گلبدین حکمتیار و مولوی هیبت الله

وجود دارد؟

ادامه ...

...........................................................................................................................................

داکترشکرالله کُهگدای

سابق استاد دانشگاه کابل

 

قانون اساسی جمهوری فدرالی خراسان

 

 ادامه ...

........................................................................................................................................

 

 عتیق الله نایب خیل   ــ استرالیا

 

 

سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدهً "فراموشکار"

 

 ادامه ...

...................................................................................................................................................

 

ضیا ضیا ناشرهفته نامه افق _ استرالیا

 

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شد

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................................

اسعد الله صافی ــ مونشن

 

  ازجامعه شناسی سیاسی ، تا روانشناسی اجتماعی

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

مرثیه ای برمرگ یک تمدن !

 

 ادامه ...

.................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

محمود درویش

 

( ما قربانیانی هستیم که جامۀ جلاد برتن کرده ایم)

 

ادامه ...

.................................................................................................................................................................

زینب محمدی

 

هویت؛ زنان افغانی که بی‌نام،

بی‌چهره و بی‌صدا می‌میرند

 

ادامه ...

...................................................................................................................................

ضیا ضیا نانشرهفته نامه افق ـ استرالیا

 

 

گلبدین یا اعجوبۀ سیاست!!

 

ادامه ...

...................................................................................................................................

سیده حسین

نــــــذر

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................................................

محمد امین فر وتن   

            

نقش عوام فریبی درمعادلات قدرت !

 

ادامه ...

................................................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

من هم حق دارم نامه‌ یی به

رییس جمهور بنویسم!!!

 

ادامه ...

....................................................................................................................................

نصیرمهرین  

                

در حاشیۀ قتل بانو شراره بلخی

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................................

محمد حیدر اختر

برای محکومیت جنایت

وجنایتکار باید فعال بود

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................................

استاد محمد اسحاق نگارگر

 

پیروزی دونالد ترمپ به معنای سقوط کامل

ارزش های ایدیولوژیکِ چپ وراست است!

 

ادامه ...

....................................................................................................................................................

پرتو نادری

سر لشکر خواب همه

لشکریان را پوره می کند !

 

ادامه ...

........................................................................................................................................................

محمد امین فروتن  

                  

آخرش مزه ء کاغذ داد!

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................................................

پرتو نادری

آن فرزندم رفت و این

 فرزندم گاهی به دیدنم نیامد!

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................

 

محمد امین فروتن

 

این قصه سردرازدارد !

 

ادامه ...

...................................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

 

مافیای قومی،  قوم نیست!

 

 

ادامه ...

...................................................................................................................................

ضیا ضیا ناشر هفته نامه افق  

سپاس

درخانه اگر کس است، ما را بس است! 

 

ادامه ...

...................................................................................................................................................

داکتر اسد الله شعور

 

واقعه خونین سوم

عقرب ۱۳۴۴ خورشیدی

 

ادامه ...

.................................................................................................................................

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی

 

هفت مورد تخلف قانون اساسی در “توافقنامه صلح

دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار”

 

ادامه ...

...............................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

حکاېت همچنان باقېست!!

مبانی تیوریک وتاریخی  خشونت !

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................................................

اسعدالله صافی ــ مونشن

 

صلح خواهی تا داد وبیداد از صلح

 

 

ادامه ...

...............................................................................................................................................................

مترجم :  ک. پیکارپامیر- تورنتو

 

سوأل اعتماد

 

ادامه ...

.............................................................................................................................................................................................

 

پرتو نادری

اژدهای یخ ‌زده و

 پایان کار مارگیر بغداد

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................................

ضیا ضیا ناشر هفته نامه افق ـ  استرالیا

 

هفت سال ازتاسیس

هفته نامه ء " افق" گذشت!

 

ادامه ...

..................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

ازرنج نامه ها تا گنجنامه!

"سیأ"ست گام به گام به عقب !

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................................................................................

داکترشکرالله کُهگدای

سابق استاد دانشگاه کابل

 

کرزی مگس هر دوغ

 

ادامه ...

...............................................................................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

محب بارش، فریاد پنج‌شیر دردمند!

ادامه ...

................................................................................................................................................................................

   دوکتورخاتول فروتن               

 

نگاه بیرون مذهبی به

اتمام  حیات و پیک مرگ انسان !

 

ادامه ...

.................................................................................................................................................

محمد طاها کوشان

 

                     شف  شف نی شفتا لـــو

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

آزادی آوازچاقوها شد،وجانمازتبرها!

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................

پرتو نادری

 

ابراهیم صفا، زندان در زندان

 

 لالۀ آزادی

 

ادامه ...

...................................................................................................................................

داکتر شکر الله کهگدای

سابق استاد دانشگاهٔ کابل

 

ابلیس به کابل می آید

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................................

 غیاثپور

 

اقوام زیر ستم متحد شوید!

 

ادامه ...

............................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

شاعر سپید گیسو و الهۀ شعر

 

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................

 

 

نصیرمهرین 

 

           هرکه آب از دم شمشیر خورد نوشش باد*

           به پاس احترام به بانوی عصیانگر مزیده سرور

 

ادامه ...

.......................................................................................................................

پرتو نادری

 

درود بر تو ای شاعر تیره چشم روشن بین!

 

 

ادامه ...

..........................................................................................................................

 

محمد نصیر مهرین 

               

بخشی ازکارنامه های توپ

قسمت پنجــــم

 

ادامه ...

.....................................................................................................................................

داکتر شکر الله کهگدای

سابق استاد دانشکاهٔ کابل

دغلبازی افغان ملت

برضد دادخواهی مردم

 

ادامه ...

.............................................................................................................................

محمد اکرام اندیشمند

 

زمام داران دو نیم صد سال اخیر

افغانستان

 

 ادامه ...

...................................................................................................................................................................

محمد نصیر مهرین               

 

بخشی ازکارنامه های توپ

 

قسمت چهارم

 

 ادامه ...

...............................................................................................................................................................

محمد نصیر مهرین

 

بخشی از کارنامه های توپ

قسمت سوم

 

ادامه ...

.....................................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

و آن گام های نخستین من!

 

ادامه ...

....................................................................................................................................................................

نصیرمهرین

 

در حوزۀ خشونت شناسی

                      بخشی از کارنامه های توپ

 

ادامه ...

.....................................................................................................................................................................

محمد حیدر اختر 

                

 کسی که باید جواب بدهد،

سوال میکند

 

ادامه ...

.....................................................................................................................................................................................

محمد حیدراختر

نمونه هایی از شعرهای "انقلابی"

 

( 3 )

 

ادامه ...

.....................................................................................................................................................................

خدمت علاقمندان شعر،  اشعاری ناب از :  خانم یلداصبور،  استاد محمد نسیم اسیر،  مهدی فرجی ، فروغ فرخزاد، پرتونادری، محمد ابراهیم زرغون خانم لیلا تمیوری ،  استاد محمد یوسف کهزاد ،   هوشنک ابتهاج ؛پیکار پامیر  و ابوالمعانی بیدل تقدیم است 

ادامه ...                                               
......................................................................................                     

محمد حیدر اختر                

                      

             فرهنگیانی که قربانی

               استبدادشدند

 

                                               ادامه ...

....................................................................................................................................

نصیرمهرین

                           

در حوزۀ خشونت شناسی

                     

 بخشی از کار نامه های تو پ

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................................................

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin