Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تـحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

 نصیر مهرین

  پیامد سفر دونالد ترمپ به عربستان سعودی 

پیامد سفردونالد ترومپ رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی وافزایش سرمایه در امریکا، اما مرگ ومصیب در منطقه

رئیس جمهور امریکا رفت عربستان سعودی. برخلاف رعایت رسمی که تا کنون در عربستان معمول بود، همسرش چادر و دستمالی بر سر ننهاد و سلمان پادشاه 81 سالۀ عربستان نیز با او دست داد. رئیس جمهوروپادشاه(درحالی که شمشیری در دست داشت) وجمعی دیگر رقصیدند.

(1) عوامل این رفتار وپیشامد های نه چندان مهم را خوب است اگر در چارچوب قدرت و زور شناسی در نظر آوریم.

اما بخش بسیارمهم نتایح سفر را قراردادهای تجاری وبه ویژه تسلیحاتی دربر می گیرد. قراردادی به ارزش 380 ملیارد دالر(340 ملیارد ایرو)، که از آن جمله به ارزش110ملیارددالر(100ملیاردایرو) سلاح در اختیار عربستان گذاشته می شود . افزون بر آن، طی ده سال آینده، به ارزش 350 ملیارد ایرو سلاح برای حکومت سعودی سپرده می شود.

(2) با توجه به اختلافات ژئو پولیتیک، هژمونی طلبی، استفاده های ابزاری از مذهب و مداخلات آشکاروپنهان عربستان سعودی وجمهوری اسلامی ایران، نمی توان نگران تبهکاری ها، ویرانگری ها وخونریزی های فزاینده منطقه یی نبود.

وامروز"سران چهل کشور اسلامی" ( به شمول محمد اشرف غنی) در عربستان سعودی گرد می آیند که به سخنان (آموزشهای!) دونالد ترومپ زیر عنوان مبارزه با افراط گرایی اسلامی گوش فرا دهند ودستور بیابند.

اما کدام عقل سلیم می تواند آن افراط گرایی و تروریست زایی و تروریبست پروری را نادیده بگیرد که عربستان سعودی در آن دست فعال داشته است.

قرارداد تسلیحاتی امریکا با حکومت شاهی عربستان سعودی، زمینه های رشد افراط گرایی را بیش از پیش مساعد می کند.

آیا زنگهای خطر برای نسل آینده نیز به صدا در نیآمده است؟

..........................................

محمد نصیر مهرین

عامل پیوند تنی وحکمتیار*

نتایج تأمل و پژوهش روی بسا تنش ها، بحران ها و پیوند یابی های سیاسی ویا بحران آفرین در کشورما، نقش عامل قومی را برجسته نشان می دهد. رویکرد جامعه شناسانۀ داشتن برای تحلیل مسائل افغانستان، چنین نتایجی را در دست ما می گذارد. متأسفانه مشتی عناصر سانسورگر و یا سیاست بازانی که ادعای روشنفکری هم دارند، چنین رویکرد ونتایج آنرا موزیانه"قوم ستیزی" تبلیغ می کنند.

من در خلال جمع آوری نسبی مدارک برای جلددوم کتاب قتل ها واعدام های سیاسی،(کاری که هنوز پایان نیافته است) توجه یافتم که بیشترین قربانیان انسان کشی حزب اسلامی را پشتون ها (افغان ها) تشکیل داده اند. اما در اوضاعی که نقش عامل قومی برجسته تر در جامعه سربلند نمود و رژیم وابسته به شوروی را نیز می تکاند، حزب اسلامی ومشخص، شخص حکمتیار به استفاده از آن، تمایل قوم باوری را بر دین باوری ترجیح داد. شایان یادآوری است که چنان عاملی تنها شامل حال حزب اسلامی حکمتیار نبود ونیست، بلکه بیشترین نیروهای سیاسی- نظامی را نیز به سوی خویش کشانید.

دیدارهایی را که نماینده گان حزب اسلامی با خلقی های تحت رهبری شاهنوار تنی دایر نموده بودند وبه کودتای ناموفق 16 حوت سال 1368 انجامید، پاسخگوی جهل آمیز به جنگ قدرت و بهره گیری از عامل قومی بود.

در کتاب "جنگ قدرت(وقایع سه دهۀ اخیرافغانستان" (تألیف "لعلستانی" در 710 صفحه) که از طرف یک تن از آرایشگران حکمتیار نوشته و انتشار یافته، توجیـــه چنان پیوند یابی چنین مطرح شده است:

"تنی با دور انداختن پیوندهای نژادی وقومی، عملاً تنفر خود را در برابر نجیب الله اعلان داشته و او را مانعی در راه ایجاد صلح وامنیت در افغانستان معرفی نمود."

در حالی که تنی و حکمتیار با چنگ زدن به عامل قومی و دور انداختن پیوند های عقید یی خویش آن وحدت عمل را پاسخ گفته بودند.

• این کوتاه نوشت را از یادداشت های برداشتم که زیر "عنوان کودتاها درافغانستان معاصر کودتاهای ناموفق - کودتای تنی- حکمتیار" در آینده انتشار می یابد.

.........................................

داکتر شکرالله کهگدای

کند نجس با نجس پرواز

درقاموس پشتوپرستی (جدا از آن محترمان وعزیزان پشتون ما که به خدا پرستی و احترام به ارزش هاوحقوق مساوی انسان ها باورمند اند وهیچگاهی دنبال تبعیض وامتیاز یک قوم وزبان بردیگری نمی روند و نگاه پرمحبت ودوستی به همه انسان های روی زمین دارند ) تفاوت ندارد که کدامش چپ افراطی و کدامش راست افراطی است وکدامش از زاویه چپ افراطی مرتکب جنایات بیشمار بشری درقتل وکشتار و ویرانی مردم شده است وکدامش از زاویه راست افراطی مرتکب چنین جنایات نابخشودنی شده است.

این قاتلان در هر فرصتی باهم یکی ویکجا دریک آبشخور سر پایین کرده تجدیدپیمان برای قتل وکشتار مردم افغانستان به خصوص  فارسی زبانان می کنند.

به بغل کشی این دو موجود جنایت پیشه خوب دقت نمایید که با خمار همدیگر استند.

جنایات بیشمار گلبیدین شیطانیار که بنام اسلام تا توانست در داخل کشور وهمچنان درمحلات ورسک وپاره چنار و شمشتوی پاکستان دانشمندان ، جوانان تعلیم یافته و آنانی که سرشان به تن شان می ارزید، ابلیس مآبانه به قتل رسانید وحالا نیزسازمان جاسوسی پاکستان به همدستی پشتوپرستان ارگ نشین, اورا برای جنگ تباهکن دیگری به کابل آورده اند تا یک نظام یکدست پشتوپرستی نوکر پاکستان رابرپا دارند و نیزجنایات بیشمارشهنواز تنی در وزارت دفاع اش همین گونه تا توانست آزادی خواهان را قتل عام کرد و باهمدستی گلبیدین دست به کودتای ناکام زد وبه پاکستان پناه برد.

جنایات هردوی شان پیش خود مردم کشور ونزد جامعه بین المللی اظهر من الشمس است وهیچگاهی عفو وبخششی درکار نیست. جای هردویش تنها وتنها چوبه دار است وبس.

هیچ انسان باوجدان وآدم خداپرستی به این گونه ابلیس ها وجنایات بیشمارشان سرتعظیم وتایید فرود نمی آورد.

..........................................

محمد نصیر مهرین

نبود دستاورد جنگ  علیه تروریست ها

تنها کشتن وکشته دادن ره به منزل مقصود نمی برد. چنانچه تا هنوز نبرده است.

باید به مبارزۀ فرهنگی ، افشأگرانه ومطبوعاتی علیه تروریسم اهمیت جدی قایل شد.

دیروز ( 12 می 2014) نطاق وزارت دفاع افغانستان اعلام داشت، که طی 24 ساعت در 21 ولایت 111 شورشی کشته شده اند.

مسلم است که تعدادی از غیرنظامیان و نظامیان حکومتی نیز کشته شده اند. حتا اگر تعداد آن ها را کمتر اعلام کنند ویا هیچ از آن نگویند.

شاید نادرست نباشد اگر بگوئیم که هر ماه وسال، از حملات گروه طالبان وبقیه تروریست ها و رقم کشته شده گان آن ها گزارش های داده می شود.اما، گروه طالبان همچنان خون می ریزد وبه جنگ جاهلانۀ خویش ادامه می دهد. با توجه به سیاست های چندین سالۀ دولت افغانستان در پیوند با طالبان، برداشت ها، اعتراض ها و پیشنهاد هایی همواره مطرح شده است. این جا باردیگر چند موضوع را می آوریم :

- درست است که بدون آماده گی نظامی و امنیتی و بدون مقابله با چنان دهشت افگنان؛ در پیش گرفتن راه سازش و مصالحه وتمکین، گونه یی از تشویق وترغیب و فراهم نمودن زمینه های رشد آن ها است. ولی نتایج معلوم به وضاحت نشان داده اند که بدون مبارزۀ فرهنگی- مطبوعاتی، بدون افشا گری آن مواضع اجتماعی وفکری و دیدگاه هایی که طالب دارد، تنها کشتن وکشته دادن ره به منزل مقصود نمی برد. چنانچه تا هنوز نبرده است.

- بهتر است که در پهلوی آماده گی های لازم در برابر حملات تروریستی، تلویزیون ها،رادیو ها ونشریات ملزم باشند به افشأ آن هویتی بپردازند که طالبان را معرفی می کند. و اگر کسانی مخالف آن اند، وغشی دارند، نیز سیاه روی شوند.

- در پیش گرفتن این راه، از مبارزۀ جامع وچند بــُعدی حاکی است. وچند خوبی دیگر نیز همراه دارد:

- نهاد ها وافرادی را بهتر معرفی می کند که در زبان مخالف طالب استند، اما در دل موافق او. همان کسانی که به انواع گوناگون مبارزات ضد تروریستی را با منفی بافی مانع می شوند ویا سعی دارند آن را به انفعال بکشند.

- کسانی را معرفی می کند که هم ادای جانبداری از سوسیالیسم را دارند وهم دل در گروه طالب واعمال تروریستی بسته اند. منظورم " سوسیال – طالب " های رنگارنگ است.

- کسانی را معرفی می کند که از حقوق زنان می گویند اما، وقتی طالب به دلیل داشتن مواضع غیر انسانی دربرابر زنان، محکوم می شود، می گویند: " خیر است" ، فعلا" "حقوق زنان اهمیت زیاد ندارد!" " طالب آن قدر هم مخالف حقوق زنان نیست" !

- کسانی را بهتر افشأ می کند و در جای اصلی یا در جبهه یی می نشاند که طالب وتروریست های هم اندیش وهم دل با او درپیش گرفته اند ، که ازدموکراسی، آزادی بیان، تعدد احزاب کم نمی گویند؛ و از آزادی های میسر بهره نیز می گیرند؛ ولی وقتی ضرورت محکومیت تروریسم طالبی به عنوان مخالف ساختار های مدنیت آمیز، درمیان می آید، گویی با ملاعمر مواجه هستی .

در صورت نبود ورعایت چنین موارد بسیار مهم از مبارزات ضد تروریستی ، ودر مقابل رشد ساختار ها ونهاد هایی که اگر با طالب هم نیستند، اما، بهترین دوستان و هم اندیشان وذخیره گاه طالب را تشکیل می دهند، عاقبت درد آمیز تر کار را می توان تشخیص داد.

دولت کرزی، نمودار تمکین وسازش با تروریست ها، زمینه های محکومیت بسیاردارد. هر دولت دیگری نیز اگر به ابعاد فرهنگی واجتماعی وخواستگاه های اجتماعی وسیاسی تروریست ها توجه نکند؛ وتنها به دادن شهید و کشتن ادامه بدهد، همان سرنوشت را استقبال خواهد کرد.

..........................................

میرحسین مهدوی

کرزی:

آمریکا را از خاک

افغانستان بیرون می کنم

از زبان آدم جنون زده و جبونی چون کرزی چیزی جز دروغ بیرون نیامده است و موضع گیری های این آدمک کوکی همیشه توسط کسان دیگری نوشته شده و به اجرا در آمده است. کرزی یک بار دیگر نشان داد که در طالب اندیشی و طالب منشی هیچ چیزی از بمب گذاران انتحاری این گروه آدم خوار کم ندارد. کرزی کسی است که به زور آمریکا به افغانستان آمد، با سرمایه ی آمریکا حکومت کرد و تا آخر نیز به عنوان یک نوکر وفادار به اربابان خود در «سی آی ای »خدمت نمود. حالا هم خود «سی آی ای» به کرزی دستور داده که با ایجاد سرو صدای مصنوعی و دلقک وارش، باعث زیر سئوال رفتن عملکرد آمریکا در افغانستان نشود.

البته بر کسی پوشیده نیست که "بمب مادر" نه با هدف کشتن داعشی ها بلکه با هدف آزمایش توانمندی نظامی آمریکا صورت گرفت. آمریکا مادر داعش و طالب است و به هیچ عنوان دست به کشتار فرزندان خود نمی زند. این سخنی است که با سال ها حضور نظامی آمریکا در افغانستان به اثبات رسیده است. آمریکا نمی خواهد یک تار موی ملاهای چرک طالب از سرکثیف شان کم شود و چهارده سال بازی موش و پشک با طالبان این مسئله را کاملا ثابت ساخته است.

حالا هم دلقکی به نام کرزی آمریکا را تهدید کرده که از افغانستان بیرون خواهد کرد!

سخنان این دلقک سیاسی نیز بخشی از همان پروژه ی "بمب مادر" است. سر و صدایی که باعث شود کسی صدای عدالت خواهی مردم و روشنفکران واقعی این سرزمین را نشنود.

..........................................

کاوه شفق

فاجعهٔ  خونین کابل

به روان پاک شهدای فاجعه ی شفاخانه ی نظامی که روز گذشته در شهر کابل اتفاق افتاد، درود می فرستم و برای همه بازمانده های داغ دیده ی شان تسلیت عرض می کنم.

به عاملین وحشی و شرف باخته لعنت می فرستم.

به دو دلقک بی کفایت و مخنث یعنی غنی و عبدالله نفرین می فرستم.

تمام ساحه ی نفوذ دولت وحشت ملی فقط و فقط محدوده ی ارگ است و بس. مسخره نیست؟ در یک کیلومتری مملکتِ ارگ، فرخنده را زجر کش می کنند که چندین ساعت طول می کشد اما خبری از موجودیت دولت نیست، هر روز فاجعه ی دیگری صورت می گیرد اما خبری از موجودیت دولت نیست، معاون اول ریاست جمهوری آشکارا به مرد ریش سفید تجاوز جنسی می کند، خیر و خیریت است.

آقای غنی، آقای عبدالله،

آیا شما واقعن خجالت نمی کشید که به اعتماد و امید مردم خیانت می کنید؟ مگر همین مردم بدبخت با قبول کردن هزاران مشکل و حتی قبول کشته شدن، پای صندوق های رای نرفتند و شما دو آدم چهره ی مخنث، بی کفایت، خود فروخته و منفعت جو را انتخاب نکردند؟

آیا شما دو آدمچهره ی معامله گر واقعن خجالت نمی کشید که به خون ملت بدبخت تُف می اندازید و صرف برای حفظ موقف تان چنان در لجنزار قوم و قبیله گرایی غرق شده اید که از تعفن فکر کثیف تان مملکت به کناراب قدرت ها تبدیل شده است؟

شما که با موجودیت این همه سرمایه، مشاور، اسلحه و پشتی بانی جهانی قادر به حفاظت یک شهر کوچک، آن هم پایتخت مملکت نیستید، پس چه بد می کنید که در آن کرسی ها تکیه زده اید؟

این همه خون هموطنان بی گناه ما را که طالب، داعش و سگ های دیگر از همین قماش به نا حق ریختندو می ریزند، مسوولیتش به گردن شما دو بی کفایت و خود فروخته است که مصروف معامله گری قومی و چور و چپاول سرمایه های باد آورده هستید. مردم رنجدیده ی ما به شما دو دلقک اعتبار کردند، و شما تا همین امروز جز معامله گری قومی و چور کردن سرمایه ی ملت، کاری نکرده اید. با فقط سرمه کشنیدن به چشم و لبسرین زدن، لنگی به سر بستن و فیشن کردن، نمی توان حکومت کرد. خجالت بکشید، ننگ تان باد!

..........................................

محمداکرم اندیشمند

  گروه های تکفیرگرا وستیزه جو

ظهور گروه های تکفیر گرا و ستیزه جو از نام و آدرس اسلام و جهاد مانند گروه های داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام و ..... از زوایۀ دینی و آیدئولوژیک، به فهم، باور و قرائت آن ها از اسلام و به خصوص از آموزه ها و احکام اسلام در مورد جهاد بر می گردد.

این گروه ها در معرفت دینی و اسلامی خویش تنها به قرائت سَلَفی، یعنی قرائتی مبتنی بر قرآن و حدیث و سنت دوران حیات پیامبر(ص) و اصحاب، اهمیت و اعتبار می دهند و هر گونه برداشت، تفسیر و قرائتِ غیر از این را نادرست و باطل تلقی می کنند. آن ها با این قرائت نه تنها به ظواهر آیات و احادیث پیامبر توجه می کنند و در صدد تطبیق و اجرای برداشت و دریافت خود از این معنای ظاهری آیات به عنوان حقیقت دین و شریعت می شوند و آن را حقیقت مطلق اسلام میدانند، بلکه از لحاظ زمانی و مکانی و اجتماعی خود را در همانزمان و مکان و جامعۀ حیات پیامبر قرار می دهند و دنیا را به مدینۀ پیامبر و به جامعۀ نامسلمان و مشرکین بیرون از آن تبدیل می کنند. این گروه ها نه به آرای مذاهب اسلامی و امامان این مذاهب در مورد تفسیر و استنباط احکام و معرفت دینی توجه دارند و نه به شان نزول آیات و شرایط خاص زمانی و مکانی دوران پیامبر و صدر اسلام اعتنا و التفاتی نشان می دهند. آن ها با این احساس و این باور در صدد آن هستند تا جهاد را با نامسلمانان و کفار و مشرکین همچون جهاد دوران پیامبر و عهد صحابه انجام دهند و به زعم خود شان اسلام دوران مدینه و سلف صالحین را بی کم و کاست محقق کنند تا مسلمانان به همان دوران عظمت و اقتدار مورد نظر آن ها برگردند.

وقتی به عمق وحشت و فاجعه در برداشت و قرائت این گروه های افراطی تکفیر گرا و ستیزه جو از اسلام پی می بریم که آنها با این قرائت در واقع جهان امروز را به دو مکان و شهر مدینۀ پیامبر یعنی مکان و جغرافیای حضور خودشان و شهر مکه یعنی مکان حیات اقامت مشرکین مکه تقسیم می کنند و آنگاه خود را مکلف به تطبیق و اجرای حکم آیاتی چون: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ می بینند و می دانند.

گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی خون ریز با نام جهاد و اسلام بر مبنای باور و قرائت خودشان از اسلام و جهاد، حتی مسلمانی جوامع و کشورهای اسلامی و مسلمان را نمی پذیرند و این جوامع و کشور های مسلمان را نیز مشمول جهاد مورد باور و تلقی خود می پندارند؛ هر چند که به صورت علنی این ادعا را مطرح نمی کنند، اما در عمل به این باور و برداشت پابندی نشان می دهند. نکتۀ شگفت آور و ترسناک این فهم، باور و قرائت این است که گروه های تکفیر گرای ستیزه جوی خون ریز که خود را جهادگر معرفی می کنند، نه به تفاوت مکانی و جغرافیایی دوران پیامبر(ص) و صحابه با جغرافیای امروز توجه می کنند و نه فاصله و گذشت زمانی این دوران را که در حدود یک و نیم هزار سال را در بر می گیرد، مد نظر قرار می دهند. به این معنی که آن ها انتشار اسلام را در این فاصلۀ دور زمانی در سرزمین های مختلف و مسلمانی جوامع و کشور های مختلف دنیا را در طول این سده ها، ناقص و پر از تحریف و ضلالت می دانند و در صدد آن هستند تا با به زعم و برداشت خود جهادی همچون جهاد عصر پیامبر و اصحابش به گمراهی و شرک مسلمانان جهان پایان دهند و دنیای کفر و نامسلمان را هم با جهاد خود وادار به پذیرش اسلام سازند.

برداشت و قرائت داعش و گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی اسلامی از اسلام و قرآن نوعی از برداشت و قرائت دینی محسوب می شود، اما برداشت نادرست و قرائت خطر ناک و غیر واقعی است. این قرائت، اسلام را دین خصومت و جنگ معرفی می کند و پیامی جز خون و ویرانی برای بشریت و مسلمانان ندارد.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

معشوق رحیم

 

لنُگ حمام

میگفتند چوکی حکومت مانند لُنگ حمام است، گاهی تن یکی را می پوشاند و زمانی هم پرده ای میشود برای شرمگاه دیگری.

گلبدین حکمتیار اما در مدت چهل سال یاغی گری و جهاد فی سبیل ارگ برای دست یافتن به قدرت خود را برای همه لُنگ حمام ساخت. گاهی برای رسیدن به ار گ تلاش کرد تا خود را حجاب شرمگاه شهنواز تنی و دوستم بسازد. زمانی هم خود را سترعورت ساخت برای مزاری، ملا عمر و داعش. گاهی از سورخ های آخوند خانه ی ایران سرکشید، زمانی هم آغوش گرم قاضی حسین احمد و آی. اس. آی. را ترجیح داد در حالیلکه از پابوسی شوروی سابق، امریکا و عرب ها هم هیچگاه پا پس نکشید.

اکنون که به یک لُنگ شاریده و سوراخ سوراخ تبدیل شده و دیگر هیچ کسی حاضر نیست او را به کمر خود ببند د سعی میکند تا خود را به گردن اشرف غنی بیاندازد، آنهم بدون هرگونه خواست و شرطی.

تا کنون هیچ آدمی را به این بی شرمی و دیده درا ندیده بودم.

...........................................

محمد حیدر اختر

 

اندوه سرِاندوه،

از کودتای ثور تا

ریاست اشرف غنی

 

 بازهم ما  در آستانه سالروز کوتای منحوس هفتم ثور قرار داریم . همان روز شوم و نامیمونی، که درکشورعزیزما  ثمره اش جز بگیرو ببند وبکش  چیزی دیگری نبود . به همان سلسله شرایط تا امروز  برای مردم افغانستان اندوه بار و خونین بوده است . گلیم  غم واندوه از خانه های مردم چیده نشده ، هنوز اشک در چشمان مردمانی که عزیزان شانرا از دست داده اند، خشک نمی شود که مصیبت دیگری،  دریکی از گوشه های کشور به وقوع می پیوندد .

 هنوز مردم ما واقعه المناک  بلخ باستانی و بدخشان را فراموش نکرده بودند، که در هفته گذشته واقعه دلخراشی در ولایت ننگرهار به وقوع  پیوست . بازهم تروریستان حرفوی وقسم خورده،  مصیبت دیگری را برمردم ما روا داشتند، که تعداد زیادی را به شهادت رسانیده و هم زخمی های بی شماری را به کجا گذاشت .

حکومت متقلب افغانستان ، در مقابل این همه جنایات، مانند گذشته ها اعمال  ضد انسانی،  تروریستان را تقبیح کرد، ولی اشرف غنی رئیس جمهوری غیر قانونی افغانستان  اظهار داشت که این عمل انتحاری را مخالفین سیاسی اش یعنی طالبان اجرا نکرده، بلکه توسط  گروه داعش  صورت گرفته است . درحالی که هیچ گونه تفاوتی دربین اعمال تروریستی و غیر انسانی  طالبان و داعش دیده نمی شود. اگربه گفته اشرف غنی، طالبان درواقعۀ انتحاری جلال آباد دست نداشتند ولی در واقعه بدخشان وسربریدن انسان های بی گناه که در دفاع از وطن شان، کمر بسته بودند دست داشتند،خود طالبان مسوولیت این عمل شنیع  را به افتخار پذیرفتند .  پس فرق درکجاست ؟

برای جنایت کاران وتروریستان، هیچ گونه تفاوتی ندارد ، که مربوط به کدام سازمان و گروهی باشند، هر سازمان و گروهی که بیشتر برای شان پول داد، به همان دسته می پیوندند . کاملا روشن وهویداست، که تروریستان ، بیرق سفید طالبان را پائین می آورند وبیرق سیاه داعش را بر بالای سرخود می آویزند. یعنی دیروز به نام طالبان به امر "آی اس آی" پاکستان از کشتن  مردمان بی گناه دریغ نمی کردند وامروز به هدایت  به اصطلاح دولت اسلامی " خلیفه  البغدادی " وبه نام داعش دست به جنایت غیر انسانی می زنند .

 اشرف غنی دریک سخنرانی خود، از طالبان خواست تا درزیر بیرق افغانستان، آمده واز جنگ وخونریزی دست بکشند، در غیر آن با علما ی افغانستان مشوره کرده، درزمینه  مقابله با مخالفین اقدام جدی صورت خواهد گرفت .  آقا ی اشرف غنی فراموش کرده حکومتی که در راس آن توسط جان کری قرار گرفته است، بنام حکومت اسلامی افغانستان مسما می باشد، شاید رئیس جمهور در اسلامی بودن حکومتش شک دارد که، بازهم علمای اسلامی را می طلبد و از ایشان فتوا می خواهد  .

در هفته گذشته مردم افغانستان بعد از هفت ماه تاخیر،  چانه زنی ها بین رهبران حکومت متقلب افغانستان یعنی اشرف غنی و داکتر عبدالله  شانزده تن نامزد وزیران راتعیین وتوانستند که  از پارلمان افغانستان رای اعتماد کسب کنند . گرچه گفته شد که در شمارش آرا و زیر زدن رای، توسط  هئیت اداری پارلمان، و نرسیدن سند دو تابعیتی آقای باری جهانی  جارو جنجالی  در بین وکلا صورت گرفت، ولی بالاخر حکومت از حالت سرپرستی نجات یافت.  این که درصد روز آینده که رئیس جمهوری برای وزرا تعیین کرده ، تا راپور فعالیت های کاری شانرا تهیه نمایند ، چه تغییراتی در وزارت خانۀ های مربوط شان می آورند از امکان بدور خواهد بود  زیرا وزرا در طول صد روز نمی توانند چار اطراف شانرا بلد شوند چه رسد به  فعالیت های کاری شان .

..........................................................................

 

 

   صفحۀ نخست

 

محمدحید راختر

 

                      چرا عاقل کند کاری که بارآرد پشیمانی                

 

ادامه ...

.....................................................................................................................................

          نصیر مهرین                       

 

لالۀ انــــــدوهــگـــین

قسمت پنجم

 

 ادامه ...

............................................................................................................

رشید مهران  ـ  کانادا

 

کجا بودی جایی نه ،

چی آوردی چیزی نه

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

مکثی برچگونگی  مبارزه با فساد

وفقدان تفکراصلاحات درافغانستان !

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................

شکیلا ابراهیم خیل

 

مــن رنـج دیـــده‌ام

 

ادامه ...

....................................................................................................................................

             اسعد الله صافی  ــ مونشن  

                                          

فاتح جنگ ها - ویا یک اسیر شدهء باعزت

در فراز ونشیب ، چشم دیدها و خاطره ها

 

ادامه ...

.............................................................................................................................

محمد امین فروتن

                        

پیش زمینه های یک ظهور!

 

ادامه ...

........................................................................................................................................

محمد نصیر مهرین

 

خون شهید ،  داغ  سوختن

قسمت  چهارم

 

ادامه ...

.................................................................................................................................................

عتیق الله نایب خیل ــ سیدنی

 

پیرامون بازگشت حکمتیار

 

ادامه ...

...............................................................................................................................

     نصیرمهرین                      

پیوند تروریست پروری حکومت افغانستان

باآمـــدن گ.حکمتیار

ادامه ...

.................................................................................................................................................

 

 ضیا ضیا ناشرهفته نامه افق _  استرالیا

 

  

از کودتای هفت ثور تا پیمان صلح!!

اشرف غنی با گلبدین

ادامه ...

..........................................................................................................................................

 

اسعد الله صافی  ــ مونشن

قبیله و قبیله سالاری چیست

در آینهء روز

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

ومرشد اینگونه ظهورکرد !

 

ادامه ...

........................................................................................................................................

پرتونادری

 

روزهای دشوار انجمن نویسنده گان افغانستان

 

یکی دو جملهء آغازین

 

 

ادامه ..

 دو نبشته ازاسعد الله صافی

 

ـ ابعاد و تبعات ادامهء جنگ ها در افغانستان

ـ مروری خیلی مختصر به اوضاع  افغانستان

 

ادامه ...

............................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

        جامعه افغانی وسگ‌های زرد برادران شغال !

 

ادامه ...

.....................................................................................................................................

محمد حیدر اختر

 

بس است، واقعیت ها را پنهان نکنید

 

چند سخن  در بارۀ « دیدار آشنا »

 

ادامه ...

................................................................................................................................

نصیرمهرین  

 

رازِ لاله در شعر فارسی

و به ویژه در شعر صفا

 

ادامه ...

........................................................................................................................................

ضیا ضیا ناشرهفته نامه افق ـ استرالیا

 

پیرامون سفر رئیس جمهور غنی

 به استرالیا

 

ادامه ...

....................................................................................................................................

محمد امین فروتن   

                 

سوژه های خونین و فکاهیات کرزی !

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................

دیـــــــــورنــــد

 

         مصاحبۀ ناشر رنگین با نصیرمهرین

 

ادامه ...

..........................................................................................................................................................

اسعد الله صافی  ـ مونشن

 

در آئینۀ  روز

 

ادامه ...

..................................................................................................................................................

محمد امین فر وتن

 

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست !

اقبال ظفرجگره درمعاهده صلح بین الافغانی !!

حزب اسلامی  با حنیف اتمر نقش داشت .

 

ادامه...

 

.....................................................................................................................................................................

ادغیاثپور کاظمی

 

برای گذر از برزخ تاریخی

 

ادامه ...

...................................................................................................................................................

خیام تاجیک

 

مرز رسمي بين المللي ديورند و احساسات قومي!

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................................

اسعد الله صافی  ــ مونشن

                     

از قوم ستیزی ، تا  ملت ستیزی

یا جنگ قومی ، تا نابودی ملت

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

افغانستان سرزمین معامله ها و موأمره ها !

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................................................

محمد نصیر مهرین

 

رازِ لاله در شعر فارسی

و به ویژه در شعر صفا

 

( 2 )

ادامه ....

.............................................................................................................................................................

محمد اکرم اندیشمند

 

مــرهــم زخـم یا نمک زخــــــــم !؟

 

ادامه ...

.............................................................................................................................................

محمد امین فروتن

        

روشنفکران  جنگ سالار و جنگ سالاران روشنفکر!

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

کتاب سوزان در انجمن نویسنده گان افغانستان

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................

ضیا ضیا ناشر هفته نامه افق  _ استرالیا

 

رهـــبر مــلی یــا پَـــر عـــــنقا!!

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

شتردرخواب بیند پنبه دانه !

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................................

محمداکرام اندیشمند

 

نــفرتِ نـــــوروزی

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................................

داکتر اسدالله شعور ـ  کانادا

 

 

چهارشنبه سوری و پیشینۀ آن در افغانستان

 

ادامه ...

................................................................................................................................

اسعد الله صافی ـ  مونشن

 

نوروز باستان

 

ادامه ...

..................................................................................................................................................................

محمد نصیر مهرین

                      رازِ لاله

             و به ویژه در شعر صفا

        

                         ادامه ...

.........................................................................................................................

پرتو نادری

 

 

کتاب سوزان در انجمن نویسنده‌گان افغانستان !

 

ادامه ...

..................................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

خون بی گناهان ازقندهارتا شفاخانه

چهارصد بسترکابل !

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................

تتبع  ونگارش از: اسعدالله صافی

 

در مسیر تــاریـخ نــگاری

 

ادامه ...

................................................................................................................................................

داکتر سخی اشرف  سید کاغذ

 

ذخایر آب های افغانستان مانند نفت یک ثروت ملی است

 

ادامه ...

..........................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

توجیه دموکراسی مافیائی با نگاه طبقاتی شبه مذهبی درافغانستان !

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................................

محمد اکرام اندیشمند

 

آیا جدال سه ساله

بر سر شناسنامه برقی پایان یافت؟

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................................

ضیا ضیا  ناشرهفته نامه افق ـ استرالیا

 

تـُفنگ چــره یـی !!

 

ادامه ...

...................................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

دموکراسی مافیائی  با قرئت بنیادگرائی مذهبی !

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................................

غ،م عاشقان عارفانی

 

برنامۀ کودتای آقای گلبدین حکمتیار!

 

 

ادامه ...

......................................................................................................................................

شاه محمود محمود

 

تاریخچه قهوه خانه های کابل

 

ادامه ...

..................................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

             شعارهای کاریکاتوریی تغییرنظام درافغانستان!

 

 ادامه ...

..................................................................................................................................

نصیر مهرین

 

گلبدین  حکمتیار و تشویش برحق مخالفین

 

ادامه ...

........................................................................................................................................

 الحاج اسعد الله صافی  ـ مونشین

             

فریادِ  تغیر نظام  ، یا هوس سیاسی ؟

 

ادامه ...

..................................................................................................................................

محمد امین فروتن   

 

دکتورین نظامی روسیه درآئینه

عمق استراتیژیک پاکستان !

 

ادامه ...

.................................................................................................................................................................

اعتراضنامه انجمن به مسولین تلویزیون آریانا نیوز

و دست اندرکاران برنامه نگرش

 

ادامه ...

............................................................................................................................................

پرتو نادری

 

محمود طرزی و جای‌گاه او

 در شعر مشروطیت

 

ادامه ...

....................................................................................................................................

اسعد صافی ــ مونشن

 

انحصارات  قدرت

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................

داکتر عنایت الله شهرانی

بلومینگتن اندیانا، ایالات متحدۀ امریکا

 

تاریچه هنر های زیبا

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

محمد امین فروتن

                  

قانون درخدمت دالرودین درتوجیه دالر!

پس لرزه های اعتیاد به مصرف :

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................

محمد حیدر اختر

سابق کارمند رادیو تلویزیون افغانستان

 

خاطرات فراموش ناشدنی

 

ازرادیوافغانستان

 

ادامه ...

.............................................................................................................................................................

پرتونادری

جنبش مشروطیت و شعر پای‌داری

 

ادامه ...

.............................................................................................................................

اسعد الله صافی  ــ  مونشن

 

در دنیای سیاست

 

ادامه ...

.............................................................................................................................................

محمد امین فروتن 

یک خطبۀ مظلومیت ملی وپرسش از مدعیان روشنفکری !

ادامه ...

......................................................................................................................................................................

رشید مهران  ـ کانادا

سابق کارمند رادیو تلویزیون افغانستان

 

دزدان چـــراغ بــه دســت

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................

اسعدالله صافی ـ مونشن

 

بحث هـا تـا کجا می رسد

 

ادامه ...

...................................................................................................................................................

ضیا،ضیا ناشرهفته نامه افق ـ استرالیا

 

استاد خلیل گداز یا :

افتخار هنر موسیقی درکشور ما

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

جعل تاریخ با ابزارمدرن مافیائی !

 

ادامه ...

..........................................................................................................................................................

پرتونادری

 

 

 

روی خط پرواز کبوتر

 

ادامه ...

...........................................................................................................................

اسعد الله صافی ــ مونشن

 

خــراسان قدیم و افغانستان امــروز

 

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................................

ضیا، ضیا ناشر هفته نامه افق _ استرالیا

 

 

( نمی دانم خنده کنم یا گریه....)

 

ادامه ...

..................................................................................................................................

محمد امین فروتن                                             

 

                        انشأالله که گربه است !

                                                          ازکجا باید آغازکرد ؟

 

ادامه ...

........................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

مدینۀ فاضلۀ سرزمین عجایب وغرایب

 

ادامه ...

.....................................................................................................................................................

محمد امین فروتن                    

سرنوشت ملی و نگاه مادی به آن !

ادامه ...

........................................................................................................................................................................

ارسالی عبدالغفار شهاب

بــــــــرده گی

تجارت انسان و عواید ملیاردی

 

ادامه ...

.......................................................................................................................

اسعد الله  صافی ــ مونشن

 

شطرنج روسی ، بازی آمریکایی

 

ادامه ...

.............................................................................................................................

 محمد امین فروتن  

بهای عصیان یک ملت!

           

         دلائیل دعوت ندادن به حکومت افغانستان در کنفرانس مسکو .!

 

ادامه ...

....................................................................................................................................................

محمد نصیر مهرین

 

اعتراضی بر فرهنگ دَشنام

 

بخش اول

 

ادامه ...

....................................................................................................................................

محمد اسلم جوادی

 

درباره زنان چه می‌دانیم؟

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................

محمد امین فروتن      

 

تصادم استراتیژیهای بیگانه گان درافغانستان !

 

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................................................

غیاثپور کاظمی

 

شکایتی از " مــــلا "

 

ادامه ...

.............................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

ماهمه‌گان بازمانده‌گان قابیل ایم!

 

ادامه ...

................................................................................................................................

محمد امین فروتن                  

 

هـــمه مـــا متهم ایـــــــم !

 

ادامه ...

..........................................................................................................................................................

اسعدالله  صافی  ــ مونشن

 

شخصیت کیست و شخصیت سازی چیست؟

 

 

ادامه ...

....................................................................................................................................

پرتو نادری

 

یلدا آوردگاه نور و تاریکی!

 

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................

 

 دو نوشته از : پرتو نادری

 

 _سفری درادامۀ دریا و آن شب مهتابی

_انتی‌گرال رهبری و شاگردان غبی

 

ادامه ...

.................................................................................................................................................

 دو نوشته  از :اسعد الله صافی ــ مونشن

 

ـ حقایق خیالی و دسایس پشت پرده

ــ سرگذشت تلخ

ادامه ...

................................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

                 استقلال برده گان درافغانستان !

 

ادامه ...

...................................................................................................................................................

ضیا ضیا ناشرهفته نامه افق  ـ استرالیا

 

 

قهرمانان !!  بی غیرت!

 

ادامه ...

...........................................................................................................................

 دو نوشته  از: پرتو نادری

 

_جنبش همبسته‌گی مافیای قومی افغانستان

_ پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد

 

ادامه ...

..............................................................................................................................

یلدا صبور

 

هدیه یی برای "بابا"

 

 

ادامه ...

........................................................................................................................................................

 

عتیق الله نایب خیل­­_ سیدنی       

سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدۀ "فراموشکار"

(3)

 

...ادامه 

..................................................................................................................................................

کلیم الله ناظر

 

سلاله و دودمان "ناظر محمد صفر خان"

( 7 )

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................

پرتونادری

 

آمیب شناسی مافیای قومی

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

عتیق الله نایب خیل

 

سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدهً "فراموشکار"

(2)

 

ادامه ...

........................................................................................................................... 

 

 

محمد حیدر اختر

 

چه تفاوتی میان دو قاتل مردم افغانستان،

گلبدین حکمتیار و مولوی هیبت الله

وجود دارد؟

ادامه ...

...........................................................................................................................................

داکترشکرالله کُهگدای

سابق استاد دانشگاه کابل

 

قانون اساسی جمهوری فدرالی خراسان

 

 ادامه ...

........................................................................................................................................

 

 عتیق الله نایب خیل   ــ استرالیا

 

 

سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدهً "فراموشکار"

 

 ادامه ...

...................................................................................................................................................

 

ضیا ضیا ناشرهفته نامه افق _ استرالیا

 

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شد

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

محمود درویش

 

( ما قربانیانی هستیم که جامۀ جلاد برتن کرده ایم)

 

ادامه ...

.................................................................................................................................................................

زینب محمدی

 

هویت؛ زنان افغانی که بی‌نام،

بی‌چهره و بی‌صدا می‌میرند

 

ادامه ...

...................................................................................................................................

محمد حیدراختر

نمونه هایی از شعرهای "انقلابی"

 

( 3 )

 

ادامه ...

.....................................................................................................................................................................

خدمت علاقمندان شعر،  اشعاری ناب از :  خانم یلداصبور،  استاد محمد نسیم اسیر،  مهدی فرجی ، فروغ فرخزاد، پرتونادری، محمد ابراهیم زرغون خانم لیلا تمیوری ،  استاد محمد یوسف کهزاد ،   هوشنک ابتهاج ؛پیکار پامیر  و ابوالمعانی بیدل تقدیم است 

ادامه ...                                               
......................................................................................                     

محمد حیدر اختر                

                      

             فرهنگیانی که قربانی

               استبدادشدند

 

                                               ادامه ...

....................................................................................................................................

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin